Cómo se dice "separation of powers" en polaco

EN

"separation of powers" en polaco

EN separation of powers
volume_up
{sustantivo}

1. política

separation of powers
separation of powers
separation of powers (también: trias politica principle)
volume_up
trójpodział władzy {m}

Traducciones similares para separation of powers en polaco

separation sustantivo
of preposición
Polish
powers sustantivo
power sustantivo
power adjetivo

Ejemplos de uso para "separation of powers" en polaco

Estos enunciados provienen de fuentes externas y pueden ser poco precisos. bab.la no es responsable de su contenido. Más información aquí.

EnglishIn the separation of powers, there are those who decide and those who control.
Podział władzy polega na tym, że są ci, którzy podejmują decyzje i ci, którzy sprawują kontrolę.
EnglishDemocracy requires the separation of powers and a clear line between opposition and government.
Demokracja wymaga podziału władzy oraz wyraźnego rozgraniczenia między opozycją a rządem.
EnglishI am saying that because I do believe the separation of powers is important.
Mówię tak, ponieważ uważam, że podział władzy jest istotny.
EnglishThe adoption of this report is a strong signal of the desire to consolidate the principle of separation of powers.
Przyjęcie przedmiotowego sprawozdania to jasny sygnał dążenia do wzmocnienia zasady podziału władzy.
EnglishSuch an assembly would then have to draw up a democratic constitution that ensures the separation of powers.
Zadaniem takiego zgromadzenia byłoby następnie opracowanie demokratycznej konstytucji, gwarantującej podział władzy.
EnglishThis limiting of the powers of the constitutional court is something quite unique and threatens the principle of the separation of powers.
To ograniczenie uprawnień trybunału konstytucyjnego jest czymś z goła wyjątkowym i zagraża zasadzie podziału władz.
EnglishThis would undoubtedly have helped show the separation of powers, which works very well at European level, in its true light.
Niewątpliwie pomogłoby to przedstawić we właściwym świetle podział kompetencji, który na szczeblu europejskim bardzo dobrze funkcjonuje.
EnglishI have never been one to consider the separation of powers a historical philosophical principle; rather it is a basic principle of democracy.
Nigdy nie byłem osobą, który uznaje rozdzielenie uprawnień za zasadę historyczno-filozoficzną, jest to dla mnie raczej podstawowa zasada demokracji.
EnglishIt stresses the importance of the separation of powers and the respect for an independent judiciary, calling for particular progress to be made on the issue.
Podkreślono w niej znaczenie rozdziału władzy i poszanowania niezależnego sądownictwa, wzywając do szczególnych wysiłków w tym względzie.
EnglishNever, since the eighteenth century, have we seen a democratic system deny the separation of powers in the way that the European Council is doing now.
Nigdy, od XVIII wieku, nie widzieliśmy systemu demokratycznego, w którym odmawia się podziału władzy w sposób, w jaki robi to teraz Rada Europejska.
EnglishIn the interest of the separation of powers at European level, Parliament must at all costs continue to be the sole body responsible for its Rules of Procedure.
W interesie podziału władzy na szczeblu europejskim Parlament za wszelką cenę musi pozostać jedyną instytucją odpowiedzialną za swój Regulamin.
EnglishThe corrupting of our political life had become a living nightmare; nothing was exempt -- separation of powers, civil liberties, the rule of law, the relationship of church and state.
Nic nie było wyjątkiem. ~~~ Rozdzielność władz, wolności obywatelskie, rządy prawa, relacje między państwem i kościołem.
EnglishIn which form is this Treaty actually readable, and where in this Treaty does it say anything about basic democratic principles such as the separation of powers?
W jakiej formie jest ten Traktat czytelny i gdzie w tym Traktacie jest mowa o takich podstawowych zasadach demokratycznych, jak podział władzy?
EnglishThe separation of powers is the basis of democracy and the constitutional state, and the freedom of the media is essential for democracy and a respect for fundamental freedoms.
Oddzielenie władzy to podstawa demokracji i państwa konstytucyjnego, a wolność mediów ma zasadnicze znaczenie dla demokracji i poszanowania podstawowych wolności.
EnglishAs for its claim to draw a partner country's attention to the need for a separation of powers when this House demands no such thing within the Union, it is, in fact, unbearable.
W nawiązaniu do zwracania uwagi partnerskiego kraju na konieczność rozdziału władzy: jeśli Parlament Europejski nie wymaga go w ramach Unii, takie żądanie jest w istocie nie do przyjęcia.
EnglishThese include addressing the fundamental principles of democracy, such as the proper functioning of Parliament, separation of powers, the conduct of elections and respect for the rule of law.
Obejmują one zajęcie się podstawowymi zasadami demokracji, takimi jak właściwe funkcjonowanie Parlamentu, rozdzielenie władzy, przebieg wyborów oraz poszanowanie rządów prawa.
EnglishWhen, for example, a constitutional court has no jurisdiction in budgetary and taxation matters, this constitutes a restriction in the separation of powers and is unquestionably a dubious situation.
Jeśli na przykład trybunał konstytucyjny nie posiada właściwości w sprawach budżetowych i podatkowych, stanowi to ograniczenie zasady rozdziału władz i niewątpliwie budzi wątpliwości.