Cómo se dice "separatism" en polaco

EN

"separatism" en polaco

volume_up
separatism {sustantivo}

EN separatism
volume_up
{sustantivo}

separatism
That is not separatism, that is an expression of the will to live.
To nie jest separatyzm, to przejaw woli życia.
The Uighurs are currently being accused of separatism.
Ujgurzy są obecnie oskarżani o separatyzm.
According to Andreas Gross, rapporteur for the Council of Europe, autonomy is the most effective antidote against separatism.
Według Andreasa Grossa, sprawozdawcy Rady Europy, autonomia jest najskuteczniejszym antidotum na separatyzm.

Sinónimos (inglés) para "separatism":

separatism

Ejemplos de uso para "separatism" en polaco

Estos enunciados provienen de fuentes externas y pueden ser poco precisos. bab.la no es responsable de su contenido. Más información aquí.

EnglishSupporting separatism anywhere in the world is against the spirit of the EU.
Wspieranie separatyzmu gdziekolwiek na świecie jest sprzeczne z duchem UE.
EnglishIs it separatism if I am wrongfully imprisoned and I try to escape?
Czy separatyzmem jest, jeżeli jestem niesłusznie przetrzymywany w więzieniu i próbuję uciec?
EnglishHe has always spoken out in favour of Tibetan autonomy rather than putting the case for separatism, as the Chinese allege.
Zawsze opowiadał się on za autonomią Tybetu, a nie za separatyzmem, który zarzucają mu Chińczycy.
EnglishThat is the only way to prevent separatism.
Jest to jedyny sposób, aby przeciwdziałać separatyzmowi.
EnglishI am referring to Kurdish separatism in Turkey and Turkish separatism in Cyprus, but there are also other examples.
Odnoszę się tu do separatyzmu kurdyjskiego w Turcji oraz separatyzmu tureckiego na Cyprze, ale są też inne przykłady.
EnglishIf these questions are answered, then the ghost of separatism might disappear and the right solution might be found.
Jeśli udzielone zostaną odpowiedzi na te pytania, może zniknie widmo separatyzmu i znalezione zostanie właściwe rozwiązanie.
EnglishWe have to support the rights of minorities to the fullest extent possible, but at the same time prevent destructive separatism.
Musimy wspierać prawa mniejszości w możliwie szerokim zakresie, lecz jednocześnie zapobiegać niszczycielskim separatyzmom.
EnglishHe spoke of separatism.
EnglishIf the Uighurs in China were given space to live in their homeland in freedom and with dignity and independence there would be no more separatism.
Gdyby Ujgurzy otrzymali w Chinach przestrzeń, w której mogliby wolni żyć w swojej ojczyźnie, ciesząc się godnością i niezależnością, nie byłoby więcej separatyzmu.
EnglishIt is particularly tragic that the EU intends to endorse this act of separatism carried out at the expense of Serbia, an already heavily tried sovereign state.
Szczególnie tragiczne jest to, że Unia Europejska ma zamiar zaaprobować ten akt separatyzmu przeprowadzony na koszt Serbii, już ciężko doświadczonego, suwerennego państwa.
EnglishAt the time an act of separatism carried out by German nationalists and also supported at the time by the Western powers was followed by the most terrible war in history.
W owym czasie separatystyczny akt przeprowadzony przez niemieckich nacjonalistów, jak również popierany wtedy przez zachodnie potęgi, zaowocował najstraszniejszą wojną w historii.
EnglishThe pressure on Turkey's government to accelerate reforms for which there is a lack of public support could, though unintentionally, lead to the flourishing of separatism or religious hostility.
Naciskanie na turecki rząd, aby przyspieszył wdrażanie reform, może nawet niechcący doprowadzić do rozkwitu separatyzmu lub wrogiego nastawienia do religii.