Cómo se dice "specific" en polaco

EN

"specific" en polaco

EN specific
volume_up
{adjetivo}

specific (también: concrete, exact, meaningful, particular)
volume_up
konkretny {adj. m}
On this point, I wish to mention a specific example from Romania.
W tym miejscu pragnę przytoczyć konkretny przykład pochodzący z Rumunii.
This is a specific step which addresses the question raised today.
To konkretny krok, który jest odpowiedzią na zadane dziś pytanie.
This is a specific contribution without which Europe would be far worse off.
To jest konkretny wkład, bez którego Europa byłaby dużo bardziej uboga.
specific (también: certain, definite, identifiable)
Each Commissioner is assigned responsibility for specific policy areas by the President.
Przewodniczący powierza każdemu komisarzowi odpowiedzialność za określony obszar polityki.
We are also introducing a requirement that the monies should be used for a specific purpose.
Wprowadzamy także wymóg wykorzystywania środków pieniężnych na określony cel.
There are other options: duties can be imposed on products that exceed specific emissions.
Istnieją inne możliwości: możliwe jest wprowadzenie ceł na produkty przekraczające określony poziom emisji.
specific (también: deep, detailed, extensive, meticulous)
UN language is less specific but would also cover sexual orientation.
Język ONZ jest mniej szczegółowy, lecz obejmuje on także orientację seksualną.
Moim zdaniem, nie jest on dość szczegółowy.
In particular the Entrepreneurship and Innovation Specific Programme (EIP) serves mainly as a policy support programme.
Wspieraniu polityki służy zwłaszcza szczegółowy Program Przedsiębiorczości i Innowacji (EIP).
specific (también: distinctive, idiosyncratic, peculiar)
The specific mechanism of action of hydroxycarbamide is not fully understood.
Specyficzny mechanizm działania hydroksymocznika nie jest w pełni zrozumiany.
Healthcare is after all a specific sector requiring a specific approach.
Jest to przecież specyficzny sektor, wymagający specjalnego podejścia.
The thyroid tumorigenic potential is regarded to be species-specific.
Potencjał wywoływania guzów tarczycy jest uważany za specyficzny dla gatunku.
specific (también: accurate, deep, exact, exhaustive)
volume_up
dokładny {adj. m}
There are no specific data on the risk of male-mediated foetal toxicity.
Brak dokładnych danych o możliwości przenoszenia przez męski układ rozrodczy działania toksycznego na płód.
To obtain specific and exact aPTT limits, the laboratory equipment / test reagent used may
Aby uzyskać określone i dokładne wartości graniczne APTT, należy wykalibrować sprzęt
Note that the specific names of these new labels will vary depending on which client you're using.
Pamiętaj, że dokładne nazwy tych nowych etykiet będą zależały od tego, jakiego klienta używasz.

Sinónimos (inglés) para "specific":

specific
English

Ejemplos de uso para "specific" en polaco

Estos enunciados provienen de fuentes externas y pueden ser poco precisos. bab.la no es responsable de su contenido. Más información aquí.

English* Metals to be included need to be based on the specific manufacturing process.
* Rodzaje uwzględnianych metali są zależne od konkretnego procesu produkcyjnego.
EnglishSpecific protection must be given to individuals, children and women especially.
Należy zapewnić ludziom, w szczególności dzieciom i kobietom, szczególną ochronę.
EnglishNo specific information is available on the treatment of overdosage with Bondenza.
Nie ma dostępnych informacji na temat leczenia przedawkowania produktu Bondenza.
EnglishSpecific instructions for using the pumps must be obtained from the manufacturer.
Należy uzyskać od producenta szczegółowe instrukcje dotyczące sposobu użycia pomp.
EnglishThere are no specific data available concerning overdose with insulin glulisine.
Nie istnieją żadne specyficzne dane dotyczące przedawkowania insuliny glulizynowej.
EnglishNo specific information is available on the treatment of overdosage with Bondenza.
Nie ma dostępnych informacji na temat leczenia przedawkowania preparatu Bondenza.
EnglishNo specific information is available on the treatment of overdosage with Bondenza.
Brak szczegółowych informacji na temat leczenia przedawkowania produktu Bondenza.
EnglishThe Commission, as you know, has put forward specific proposals in these areas.
Komisja, jak państwo wiedzą, przedstawiła konkretne propozycje w tych dziedzinach.
EnglishNo specific information is available on the treatment of overdose with alendronate.
Nie ma specyficznych informacji dotyczących leczenia przedawkowania alendronianu.
Englishcontinued for longer than 21 days in some specific circumstances (such as abscesses)
w szczególnych przypadkach (np. ropnie) leczenie można kontynuować powyżej 21 dni
EnglishNo specific information is available on the treatment of overdose with EMEND.
Nie są dostępne dane dotyczące leczenia w przypadku przedawkowania produktu EMEND.
EnglishThe Treaty of Lisbon also introduces a specific legal base for humanitarian aid.
Traktat lizboński wprowadza także szczególną podstawę prawną dla pomocy humanitarnej.
EnglishNo specific drug-drug interaction studies have been conducted with zoledronic acid.
Nie przeprowadzono swoistych badań interakcji typu lek- lek z kwasem zoledronowym.
EnglishI would also like to underline the specific values of the Baltic Sea Strategy.
Chciałbym także podkreślić szczególne zalety strategii dla Morza Bałtyckiego.
EnglishIt is also very important that we allocated specific funds for the dairy sector.
Bardzo istotny jest również przydział określonych funduszy na sektor mleka.
EnglishThere are also specific examples of the way in which we support these languages.
Istnieją też konkretne przykłady udzielenia przez nas wsparcia tym językom.
EnglishSecondly, we should ensure that we have specific targets for combating poverty.
Po drugie, powinniśmy zapewnić określenie celów w zakresie przeciwdziałania ubóstwu.
EnglishThis specific context is characterised by the combination of three major cycles.
Ów szczególny kontekst charakteryzuje kombinacja trzech podstawowych cykli.
EnglishBut I think there are some specific things, to be more concrete, that we can do.
Myślę jednak, że są pewne rzeczy - mówiąc konkretnie - które możemy zrobić.
EnglishWe must adopt specific measures to support employment and effective monitoring.
Musimy przyjąć specjalne środki wspierania zatrudnienia i skutecznego monitorowania.