Cómo se dice "still worse" en polaco

EN

"still worse" en polaco

EN still worse
volume_up

still worse (también: even worse)

Traducciones similares para still worse en polaco

still sustantivo
still adjetivo
still adverbio
still conjunción
Polish
to still verbo
worse adjetivo
Polish
worse adverbio
Polish
bad adjetivo

Ejemplos de uso para "still worse" en polaco

Estos enunciados provienen de fuentes externas y pueden ser poco precisos. bab.la no es responsable de su contenido. Más información aquí.

EnglishBut, worse still, there is a clear intention to create a new own resource.
Ale co gorsza wyraźnie sygnalizuje się zamiar stworzenia nowego zasobu własnego.
EnglishWorse still, however, the credibility of the euro area has gone up in smoke.
Jednak, co gorsza, z dymem poszła także wiarygodność strefy euro.
EnglishWorse still is the way he has treated his political opponents.
Jeszcze gorszy jest sposób, w jaki potraktował swych oponentów politycznych.
EnglishNot only do we not have the luxury of waiting but, worse still, the time we have is very limited.
Nie tylko nie stać nas na luksus czekania, ale także, co gorsze, nasz czas jest ograniczony.
EnglishWorse still, these resources will not arrive quickly enough.
Co gorsza, te zasoby nie zostaną udostępnione wystarczająco szybko.
EnglishWorse still, 28 European dwarfs sat at the table: 27 Member States and one powerless Commission.
Co gorsza, przy stole siedziało 28 europejskich karłów: 27 państw członkowskich i bezsilna Komisja.
EnglishWorse still, it no longer even offers protection against unemployment.
Co gorsza, nie chroni już nawet przed bezrobociem.
EnglishWorse still, if they are excluded from this directive there will be no limits at all on their working time.
Co gorsza, jeżeli zostaną oni wyłączeni z tej dyrektywy, nie będzie żadnych limitów ich czasu pracy.
EnglishThis is why women are still worse paid than men for the same work and with the same qualifications.
Właśnie dlatego kobiety są wciąż gorzej wynagradzane niż mężczyźni za tę samą pracę i za te same kwalifikacje.
EnglishWorse still, who will ultimately be footing this bill?
Co gorsza, kto zapłaci za to w końcu rachunek?
EnglishWorse still, in recent years, the Malaysian Parliament has extended the list of criminal offences that are punishable by caning.
Co gorsza w ostatnich latach parlament malezyjski wydłużył listę przestępstw karanych chłostą.
EnglishWorse still, to be certain of achieving scarcity, we went as far as the daft premium for the slaughter of cattle.
W dodatku, aby upewnić się, że osiągniemy niedobór, posunęliśmy się aż do bezsensownych dopłat do uboju bydła.
EnglishWorse still, it is disregarding them and lying to them.
A nawet gorzej, lekceważy ich i kłamie im.
EnglishWorse still, some of them have been tortured, including on European soil: in Romania, in Lithuania and in Poland.
Co gorsza, niektórzy z nich byli torturowani i to także na europejskiej ziemi - w Rumunii, na Litwie i w Polsce.
EnglishWorse still, it would have particularly serious consequences for these countries and for the living conditions of their citizens.
Co gorsza, miałoby to szczególnie poważne konsekwencje dla tych krajów i warunków życia ich obywateli.
EnglishWorse still, the European Union Member States not in the euro zone have experienced higher growth than those in it.
Co gorsze, państwa członkowskie Unii Europejskiej niebędące w strefie euro odnotowały wyższy wzrost niż państwa objęte tą strefą.
EnglishWorse still, you are now so fearful of public opinion - you know that you are losing the argument - that you have sunk to abuse.
Co gorsze, teraz tak bardzo boi się pan opinii publicznej - wie pan, że traci pan argumenty - że posuwa się pan do nadużyć.
EnglishWorse still, the Netherlands are in the process of developing a policy to deregulate the establishment of hedge funds within the country.
Co gorsza Holandia jest w trakcie przygotowywania polityki uwalniającej tworzenie funduszy hedgingowych w tym kraju.
EnglishWorse still, many politicians and political parties take advantage of extremist or populist movements for their own purposes.
Mało tego, wielu polityków partii politycznych posługuje się ruchami ekstremalnymi, czy populistycznymi dla swoich własnych celów.
EnglishI have the impression that the politicians are either too lazy to explain the new Treaty or - worse still - they are afraid of the citizens.
Miałam wrażenie, że politycy są także zbyt leniwi, aby wytłumaczyć postanowienia nowego Traktatu - a co gorsze - boją się obywateli.