Cómo se dice "to stipulate" en polaco

EN

"to stipulate" en polaco

EN to stipulate
volume_up
{verbo}

to stipulate (también: to determine, to evaluate, to name, to pinpoint)
The Commission cannot, and must not, seek to stipulate the location in which these reductions will be made.
Komisja nie może i nie wolno jej dążyć do określenia zakładów objętych zwolnieniami.
It is important to note that this proposal does not stipulate the conditions for admitting third-country nationals.
Należy sprecyzować, że wniosek ten nie określa warunków przyjmowania obywateli państw trzecich.
As you know, President Klaus has also stipulated certain conditions for signing the Treaty.
Prezydent Klaus, jak państwo wiecie, również zastrzegł określone warunki niezbędne do podpisania traktatu.
to stipulate (también: to define, to evaluate, to name, to pinpoint)
volume_up
określać {v. imper.}
It is important to note that this proposal does not stipulate the conditions for admitting third-country nationals.
Należy sprecyzować, że wniosek ten nie określa warunków przyjmowania obywateli państw trzecich.
It is absolutely not our intention to stipulate how hunting is to be carried out; we do not intend to intervene in game management.
Nie mamy absolutnie zamiaru określać, jak powinny przebiegać polowania, nie chcemy interweniować w kwestie związane z kontrolą nad zwierzyną łowną.
I think that neither side should stipulate conditions for ratifying these protocols which are in the interest of both the Turkish and Armenian peoples.
Myślę, że żadna ze stron nie powinna określać warunków ratyfikacji tych protokołów, które są zgodne z interesami zarówno ludności tureckiej, jak i armeńskiej.

Ejemplos de uso para "to stipulate" en polaco

Estos enunciados provienen de fuentes externas y pueden ser poco precisos. bab.la no es responsable de su contenido. Más información aquí.

EnglishIn your resolution you stipulate the future of a Sino-Tibetan dialogue.
Państwa rezolucja zawiera zasady przyszłego dialogu chińsko-tybetańskiego.
EnglishNow I want to stipulate, as the lawyers say, that LOLcats are the stupidest possible creative act.
Chciałbym zastrzec, że te kotki to najgłupszy z możliwych aktów twórczych.
EnglishThe Commission cannot, and must not, seek to stipulate the location in which these reductions will be made.
Komisja nie może i nie wolno jej dążyć do określenia zakładów objętych zwolnieniami.
EnglishAre we trying to stipulate their reception via a circuitous route?
Czy próbujemy uregulować ich przyjmowanie okrężną drogą?
EnglishIt is important to note that this proposal does not stipulate the conditions for admitting third-country nationals.
Należy sprecyzować, że wniosek ten nie określa warunków przyjmowania obywateli państw trzecich.
EnglishI support the notion of a directive which will stipulate criminal sanctions for perpetrators of violence against women.
Popieram przedstawioną dyrektywę, która przewiduje sankcje karne dla sprawców przemocy wobec kobiet.
EnglishThese texts also stipulate that energy saving must be a fundamental element in the renovation of buildings.
Przyjęte teksty te stanowią także, że oszczędzanie energii musi być jednym z fundamentalnych elementów remontu budynków.
EnglishNow, the Treaties stipulate that Parliament be 'immediately and fully informed at all stages of the procedure'.
Obowiązujące obecnie traktaty stanowią, że Parlament "jest natychmiast i w pełni informowany na wszystkich etapach procedury”.
EnglishThe Rules of Procedure stipulate that in these cases, the Presidency has the last word as regards the applicable interpretation.
Zgodnie z Regulaminem w takich przypadkach Prezydium podejmuje ostateczną decyzję w sprawie stosowanej interpretacji.
EnglishThe Treaties designate Strasbourg as the seat of Parliament and stipulate that 12 part-sessions must be held there annually.
W Traktatach wyznacza się Strasburg jako siedzibę Parlamentu, precyzując, że musi się tam odbywać 12 sesji miesięcznych rocznie.
EnglishThe current rules stipulate that aid must be used within two years of it being obtained, or else it has to be returned.
Bieżące reguły zakładają, że pomoc należy wykorzystać w ciągu dwóch lat od jej otrzymania. W przeciwnym razie musi ona zostać zwrócona.
EnglishFourthly, it needs to stipulate that imports from third countries meet EU standards in order to prevent unfair competition.
Po czwarte, trzeba za pomocą tej polityki zagwarantować, aby import z państw trzecich spełniał standardy UE, by zapobiec nieuczciwej konkurencji.
EnglishOur task is to stipulate the necessary safety regulations for promising technologies while maintaining strict technological neutrality.
Naszym zadaniem jest określenie niezbędnych przepisów bezpieczeństwa dla nowych technologii przy utrzymaniu surowej technologicznej neutralności.
EnglishThe directive does stipulate that Member States must carry out random tests, but I fear that this stipulation is too noncommittal.
W dyrektywie wprawdzie został przewidziany obowiązek przeprowadzania przez państwa członkowskie losowych testów, ale w moim przekonaniu jest on niejednoznaczny.
EnglishYet in line with what Mrs Laperrouze said about coal, it is not at all clear to me why the Commission should stipulate subsidising coal ad infinitum, as it were.
Jednak zgodnie z tym, co powiedziała na temat węgla pani Laperrouze, nie jest dla mnie jasne, dlaczego Komisja miałaby zakładać dotowanie węgla w nieskończoność.
EnglishIn this regard, I reiterate the support for all the treaty provisions that stipulate a consolidated role of the parliaments, both at national and European level.
W tym względzie ponownie wyrażam poparcie dla wszystkich przepisów Traktatu, które określają skonsolidowaną rolę parlamentów, zarówno na szczeblu krajowym jak i europejskim.
EnglishThe VVD delegation would have liked to have seen the report clearly stipulate that the barriers to trade in the developing world should be phased out with reciprocity.
Delegacja VVD chciałaby, aby w sprawozdaniu znalazły się wyraźne zapisy mówiące o tym, że bariery w handlu w krajach rozwijających się powinny zostać usuwane na zasadzie wzajemności.
EnglishThe EIB gave banks an inexplicably long period of two years to distribute the funds, and also failed to stipulate any sanctions against banks in the event that this deadline was not met.
EBI dał bankom niewytłumaczalnie długi czas dwóch lat na dystrybucję tych środków i nie przewidział żadnych sankcji przeciwko bankom na wypadek przekroczenia tego terminu.
EnglishFor example, why not stipulate that all public reconstruction contracts should be dependent on these rights and should contain clauses on employment, housing, education and health?
Na przykład dlaczego nie ustalimy, aby wszystkie publiczne umowy na odbudowę uwzględniały te prawa i aby zawierały klauzule dotyczące zatrudnienia, zakwaterowania, edukacji i zdrowia?
EnglishPassenger rights stipulate that passengers must be provided with information, with care and with rerouting or reimbursement under these extraordinary circumstances, not compensation.
Z praw tych wynika, że pasażerom należy zapewnić informację, opiekę i zastępcze możliwości podróży lub zwrot kosztów w związku z nadzwyczajnymi okolicznościami, lecz nie odszkodowanie.