EN study
volume_up
{sustantivo}

1. general

Study I at 24 weeks, Study II at 26 weeks, and Study III at 24 and 52 weeks uc
Badanie I w 24. tygodniu, badanie II w 26. tygodniu, badanie III w 24. i 52. tygodniu
Efficacy Results from study 3 (study 100554) in hepatocellular carcinoma
Wyniki dotyczące skuteczności z badania 3 (badanie 100554), rak wątrobowokomórkowy
The main study was a large study of 2,532 women with postmenopausal osteoporosis.
Główne badanie objęło 2532 kobiety z osteoporozą postmenopauzalną.
study (también: study center)
Once that feasibility study is available, we can then make a decision.
Decyzję będziemy mogli podjąć, gdy przedstawione zostanie studium wykonalności.
The next step is the European Commission carrying out a feasibility study.
Kolejnym krokiem jest przeprowadzenie przez Komisję Europejską studium wykonalności.
We are therefore able to continue this feasibility study into an alternative solution.
Dlatego możemy kontynuować wspomniane studium wykonalności nad rozwiązaniem alternatywnym.
study (también: knowledge, learning, schoolwork, science)
European Youth Portal > Studying > Language learning
Europejski Portal Młodzieżowy > Nauka >... języka
European Youth Portal > Studying > Non-formal learning
Europejski Portal Młodzieżowy > Nauka > Edukacja nieformalna
European Youth Portal > Studying > ... at university
Europejski Portal Młodzieżowy > Nauka >... na uniwersytecie…
study (también: adumbration, essay, sketch)
study
volume_up
wywód {m} (rozprawa)

2. literatura

study

Ejemplos de uso para "study" en polaco

Estos enunciados provienen de fuentes externas y pueden ser poco precisos. bab.la no es responsable de su contenido. Más información aquí.

EnglishIt was brought to light in the Commission study, which refers to the overlaps.
Informacje te ujawniono w badaniu Komisji dotyczącym nakładania się kompetencji.
English2- In the study of advanced phase CML and Ph+ALL, the primary endpoint was MaHR.
w badaniu zaawansowanej fazy CML i Ph+ALL głównym punktem końcowym była MaHR.
EnglishIn a study in lactating, healthy women, olanzapine was excreted in breast milk.
wykazano, ż olanzapina był Laktacja: w badaniu z udział zdrowych kobiet karmią
EnglishIn the first study, the patients had an average of 0.08 serious infections per year.
W pierwszym badaniu u pacjentów wystąpiło średnio 0, 08 ciężkich zakażeń na rok.
EnglishEfficacy results are presented for the combined analysis of study protocols.
Przedstawiono wyniki oceny skuteczności dla połączonej analizy protokołów badań.
EnglishNon-small cell lung cancer (Tarceva administered as single agent in study BR.21):
Niedrobnokomórkowy rak płuca (preparat Tarceva stosowany w monoterapii w badaniu BR.
EnglishThe study measured the time until the cancer re-appeared anywhere in the body.
W badaniu oceniano czas, jaki upłynął do nawrotu nowotworu w jednej z części ciała.
Englishthe data on celecoxib presented in the APC study, which suggested a dose-related
danych na temat celekoksybu przedstawionych w badaniu APC, wskazujących na zwiększone
EnglishThe Applicant has committed to provide data from an on-going COG study AALL0434.
Wnioskodawca zobowiązał się do dostarczenia danych z trwającego badania COG AALL0434.
EnglishHowever, enlargement is another matter and requires a great deal of careful study.
Jednak rozszerzenie jest inną kwestią, która wymaga bardzo ostrożnej analizy.
EnglishWe have had the result of our study on our carbon footprint for two days now.
Od dwóch dni dysponujemy wynikiem badania dotyczącego naszego śladu węglowego.
EnglishWe must therefore study the problem in greater depth and take protective action.
Istnieje więc konieczność pogłębienia analiz i podjęcia działań osłonowych.
Englishthe data on celecoxib presented in the APC study, which suggested a dose-related
danych na temat celekoksybu przedstawionych w badaniu APC, wskazujących na
EnglishPatients with complete ankylosis of the spine were not included in the study.
Pacjenci z całkowitym zesztywnieniem kręgosłupa nie byli włączeni do badania.
EnglishThe study measured the time it took for a patient to develop clinically defined MS.
W badaniu tym mierzono czas do wystąpienia u pacjenta zdefiniowanego klinicznie SM.
EnglishIn the first study, the patients had an average of 0.021 serious infections per year.
W pierwszym badaniu u pacjentów wystąpiło średnio 0, 021 ciężkich zakażeń na rok.
EnglishThese limited data are supported by the outcome of the empirical therapy study.
Te ograniczone dane zostały poparte wynikami badań dotyczących leczenia empirycznego.
EnglishIn one recent study, we asked people to suppose you're about to get a dog.
W niedawnym opracowaniu poprosiliśmy ludzi, by wyobrazili sobie, że dostaną psa.
EnglishSo in other words, we know most of what we know about regret by the study of finance.
Innymi słowy, większość z tego, co wiemy o żalach, wiemy z badań nad finansami.
EnglishOne additional study compared the effectiveness of the oral solution and the tablets.
W jednym dodatkowym badaniu porównano skuteczność doustnego roztworu z tabletkami.