Cómo se dice "taxpayers" en polaco

EN

"taxpayers" en polaco

volume_up
taxpayer {sustantivo}

EN taxpayers
volume_up
{plural}

taxpayers
Small taxpayers and taxpayers who start a business can pay tax advances quarterly.
Mali podatnicy i podatnicy rozpoczynający działalność gospodarczą mogą opłacać zaliczki kwartalnie.
It is an economic recovery plan that will have to be paid for by tomorrow's taxpayers.
To plan naprawy gospodarczej, który będą spłacać jutrzejsi podatnicy.
Otherwise, the taxpayers will pay for additional energy supplies.
W przeciwnym wypadku podatnicy będą płacić za dodatkowe dostawy energii.

Ejemplos de uso para "taxpayers" en polaco

Estos enunciados provienen de fuentes externas y pueden ser poco precisos. bab.la no es responsable de su contenido. Más información aquí.

EnglishWe need to look at what adds value for the European Union and European taxpayers.
Musimy patrzeć na korzyści dla Unii Europejskiej i dla europejskich podatników.
EnglishAll these agencies spend around 1 billion euros a year of taxpayers' money.
Wszystkie te agencje wydają około 1 miliarda euro rocznie pieniędzy podatników.
EnglishThe parties are controlled by the national parties and financed by the taxpayers.
Partie są kontrolowane przez partie krajowe i finansowane przez podatników.
EnglishNow, however, we all know that it will cost European taxpayers a great deal.
Teraz jednak wszyscy wiemy, że będzie dużo kosztować europejskich podatników.
EnglishThat is true, but the existing policy costs huge amounts of taxpayers' money.
To prawda, ale obecna polityka również pochłania olbrzymie sumy pieniędzy podatników.
EnglishWe owe this to the rest of the world, our future generations and the European taxpayers.
Jesteśmy to winni reszcie świata, następnym pokoleniom i podatnikom europejskim.
EnglishShould we really be putting taxpayers' money into fields in which profits are made?
Czy rzeczywiście powinniśmy wydawać pieniądze podatników na obszary zapewniające zyski?
EnglishCommissioner, you have an obligation to save European taxpayers' money.
Panie komisarzu, ma pan obowiązek oszczędzać pieniądze europejskich podatników.
EnglishWe are going to have to justify this to the taxpayers and voters in our home countries.
Będziemy musieli usprawiedliwić to przed podatnikami i wyborcami w naszych krajach.
EnglishIf we are now to make billions of taxpayers' money available, the terms must be clear.
Jeżeli teraz mamy przekazywać miliardy z kieszeni podatników, zasady muszą być jasne.
EnglishThis is a very important point to make in order to safeguard European taxpayers' money.
To bardzo ważna kwestia z punktu widzenia ochrony pieniędzy europejskich podatników.
EnglishI call on these institutions to be more responsible towards taxpayers.
Wzywam te instytucje do zachowania bardziej odpowiedzialnego względem podatników.
EnglishThere is no single currency; there is only taxpayers' money in different parts of Europe.
Nie ma jednej waluty, są wyłącznie pieniądze podatników w różnych częściach Europy.
EnglishWe believe that it is not possible to justify this to European taxpayers.
Uważamy, że nie da się tego usprawiedliwić przed podatnikami europejskimi.
EnglishThe Commission and the Member States manage taxpayers' money badly and illegally.
Komisja i państwa członkowskie nieprawidłowo i nielegalnie zarządzają pieniędzmi podatników.
EnglishI did so by way of a small protest against the way the EU handles taxpayers' money.
To mój mały protest przeciwko temu, w jaki sposób UE obchodzi się z pieniędzmi podatników.
EnglishClearly this intervention cannot occur in a manner contrary to the interests of taxpayers.
Oczywiście interwencja taka nie może mieć formy sprzecznej z interesami podatników.
EnglishIt should not involve stockpiling raw materials with taxpayers' money.
Nie powinna polegać na gromadzeniu rezerw surowców za pieniądze podatników.
EnglishThese governments have saved casino capitalism using taxpayers' money.
Rządy uratowały kapitalizm typu kasynowego za pomocą pieniędzy podatników.
EnglishThat is an irresponsible way to act, speculating with taxpayers' money.
Jest to bardzo nieodpowiedzialny sposób spekulacji pieniędzmi podatników.