Cómo se dice "than half" en polaco

EN

"than half" en polaco

Mira frases de ejemplo para usos de "than half" en distintos contextos.

Traducciones similares para than half en polaco

than conjunción
than preposición
Polish
half sustantivo

Ejemplos de uso para "than half" en polaco

Estos enunciados provienen de fuentes externas y pueden ser poco precisos. bab.la no es responsable de su contenido. Más información aquí.

EnglishThe European Union's public finance deficit has fallen by more than half since 2005.
Od 2005 r. deficyt finansów publicznych Unii Europejskiej spadł o ponad połowę.
EnglishIn 2002-2003, more than half the pupils in special schools in Slovakia were Roma.
W latach 2002-2003 ponad połowę uczniów szkół specjalnych na Słowacji stanowili Romowie.
EnglishMothers with one child account for more than half of all women imprisoned in Europe.
Matki z jednym dzieckiem stanowią ponad połowę kobiet więzionych w Europie.
EnglishThis is more than half the original administrative request for an increase of 5.2%.
To o ponad połowę mniej niż wartość 5,2% zawarta w pierwotnej prośbie administracyjnej.
EnglishThe global economy is much more closely linked than it was half a century ago.
Globalna gospodarka jest powiązana znacznie bardziej niż pół wieku temu.
EnglishMore than half the world's formal development aid originates in the European Union.
Ponad połowa oficjalnej pomocy na rzecz rozwoju na świecie pochodzi z Unii Europejskiej.
EnglishAlzheimer's disease is responsible for more than half of these cases.
Ponad połowę z wszystkich tych przypadków stanowią przypadki choroby Alzheimera.
EnglishMore than half of the responses were apparent after the first three cycles of treatment.
Ponad połowa odpowiedzi była widoczna po pierwszych trzech cyklach leczenia.
EnglishIt is better for us to do a couple of things well than to half-do everything.
Lepiej dla nas jest zrobić parę rzeczy dobrze, niż wszystko do połowy.
EnglishThose of you who ask for the floor would fill much more than half an hour.
Wystąpienia tych z państwa, którzy prosili o głos trwałyby dużo dłużej niż pół godziny.
EnglishWe have accepted Turkey as a full member of the Council of Europe for more than half a century.
Akceptowaliśmy Turcję jako pełnoprawnego członka Rady Europy przez ponad pół wieku.
EnglishIt is more than two and a half years since the collapse of Lehmann Brothers and where are we now?
Minęło ponad dwa i pół roku od upadku Lehmann Brothers i gdzie jesteśmy teraz?
EnglishFewer than half of all sexually active people always use a condom with a new sexual partner.
Mniej niż połowa osób aktywnych seksualnie używa prezerwatywy z nowym partnerem seksualnym.
EnglishMore than half a century ago, the countries of Europe united in order to establish a Single Market.
Ponad pół wieku temu kraje europejskie zjednoczyły się, by utworzyć jednolity rynek.
EnglishIn the Scandinavian countries more than half the members of their governments are women.
W krajach skandynawskich ponad połowa członków rządu to kobiety.
EnglishAt the bottom right you see a robot performing a 360 degree flip in less than half a second.
U dołu po prawej stronie mamy robota wykonującego przewrót o 360 stopni w mniej niż pół sekundy.
EnglishThere are quite a few - more than half a dozen -countries in the second group at this moment.
W tej chwili do drugiej grupy należy kilka - pół tuzina - państw.
EnglishMore than half of Parliament's amendments have been accepted.
Akceptacja została uzyskana dla więcej niż połowy poprawek Parlamentu.
EnglishMore than half the operative programmes are still unapproved.
Ponad połowa programów operacyjnych nie została jeszcze zatwierdzona.
EnglishMore than half of the EU's Member States have already adopted the euro.
Euro wprowadziła już ponad połowa państw członkowskich UE.
Aprende otras palabras
English
  • than half

Incluso más traducciones en el diccionario español-inglés de bab.la.