Cómo se dice "the frontal" en polaco

EN

"the frontal" en polaco

Mira frases de ejemplo para usos de "the frontal" en distintos contextos.

Traducciones similares para the frontal en polaco

the artículo
the conjunción
Polish
frontal adjetivo
Polish

Ejemplos de uso para "the frontal" en polaco

Estos enunciados provienen de fuentes externas y pueden ser poco precisos. bab.la no es responsable de su contenido. Más información aquí.

EnglishAnd he studied Alzheimer's patients that had frontal temporal lobe dementia.
Badał pacjentów z chorobą Alzheimera i otępieniem czołowo-skroniowym.
EnglishA second aspect of the Regulation was frontal protection systems.
Drugim elementem rozporządzenia było wprowadzenie przednich układów zabezpieczających.
EnglishAnd you know, of course, what'll happen if you do a pre-frontal lobotomy.
I oczywiście zdajecie sobie sprawę co się stanie, jeśli skażecie go na lobotomię płatów czołowych.
EnglishIt had to add to the frontal part, so that you would have instincts, because they had to cope on land.
Dodać płat czołowy, tak byście mogli mieć instynkty, przecież musiano poradzić sobie na lądzie.
EnglishAnd particularly, a part called the "pre-frontal cortex."
A w szczególności jego części zwanej korą przedczołową.
EnglishAnd one of the main reasons our brain got so big is because it got a new part, called the "frontal lobe."
Jedną z głównych przyczyn tych większych rozmiarów, jest wyłanianie się nowej części, tzw. płata czołowego.
EnglishThe balconies come down, you see that the orchestra begins to have a rake that's frontal towards the end stage, and the seats come in.
Balkony się zniżają, a fosa orkiestrowa pochyla się w kierunku sceny i dochodzą krzesła.
EnglishIt sets requirements for the construction and functioning of motor vehicles, including frontal protection systems.
Wyznacza wymogi dotyczące konstrukcji i funkcjonowania pojazdów silnikowych, w tym przednich systemów zabezpieczających.
EnglishThe bell curve shows 150 controls, and what is being looked at is the difference between the right and the left frontal lobe.
Ten rozkład normalny pokazuje 150 jednostek, u których sprawdzano różnice między prawym i lewym płatem czołowym.
EnglishIt was pre-frontal lobotomy.
EnglishIn red is an area that active in the prefrontal cortex, the frontal lobe of the brain, and in blue is this area that was deactivated.
Na czerwono jest obszar aktywny w korze przedczołowej, przedniego płata mózgu. ~~~ A na niebiesko jest obszar który został dezaktywowany.
EnglishWell, it turns out the pre-frontal cortex does lots of things, but one of the most important things it does is it is an experience simulator.
A więc, okazuje się, że kora przedczołowa odpowiada za wiele rzeczy, a jedą z najważniejszych z nich jest to, że jest symulatorem doznań.
Englishfrontal eye field
EnglishThe regulation brings together the tests required to prove adequate pedestrian protection by vehicles and frontal protection systems.
Rozporządzenie wprowadza zarówno testy wymagane do udowodnienia odpowiedniego poziomu ochrony pieszych danego pojazdu oraz przednie układy zabezpieczające.
EnglishNow what does a pre-frontal cortex do for you that should justify the entire architectural overhaul of the human skull in the blink of evolutionary time?
No ale co takiego daje kora przedczołowa, co usprawiedliwi zupełną przebudowę czaszki, w tak krótkim czasie z punktu widzenia ewolucji?
EnglishAgomelatine increases noradrenaline and dopamine release specifically in the frontal cortex and has no influence on the extracellular levels of serotonin.
Agomelatyna zwiększa uwalnianie noradrenaliny i dopaminy, szczególnie w korze czołowej i nie ma wpływu na zewnątrzkomórkowe stężenia serotoniny.
EnglishI support the report's obligations to lay down minimum requirements for the construction and functioning of vehicles and frontal protection systems.
Popieram zobowiązania określone w sprawozdaniu, dotyczące ustanowienia minimalnych wymogów konstrukcyjnych i funkcjonalnych oraz odnoszących się do przednich układów zabezpieczających.
EnglishWhen he was trading fours with me, improvising versus memorized, his language areas lit up, his Broca's area, which is inferior frontal gyrus on the left.
Gdy wymieniał się czwórkami ze mną, improwizacja kontra pamięć, jego obszar odpowiedzialny za język zapalił się, tzw. obszar Broca, to jest niższy przedni zakręt po lewej stronie.
EnglishThe annual growth survey is indeed a frontal attack on long-established, socially and economically essential workers' rights and on the very concept of collective bargaining.
Roczna wizja wzrostu gospodarczego jest w istocie frontalnym atakiem na ugruntowane i niezwykle ważne społecznie i ekonomicznie prawa pracowników oraz na samą ideę układów zbiorowych.
EnglishThis is nothing less than a frontal assault on the social partners' influence and is contrary to the Charter of Fundamental Rights, which includes the right to enter into collective agreements.
To nic innego niż frontalny atak na wpływ partnerów społecznych i działanie sprzeczne z Kartą praw podstawowych UE, która zawiera prawo do zawierania układów zbiorowych.

Aprende otras palabras

English
  • the frontal

Incluso más traducciones en el diccionario español-italiano de bab.la.