Cómo se dice "the full range" en polaco

EN

"the full range" en polaco

Mira frases de ejemplo para usos de "the full range" en distintos contextos.

Traducciones similares para the full range en polaco

the artículo
the conjunción
Polish
full adjetivo
to full verbo
range sustantivo

Ejemplos de uso para "the full range" en polaco

Estos enunciados provienen de fuentes externas y pueden ser poco precisos. bab.la no es responsable de su contenido. Más información aquí.

EnglishLet us boost your business and explore the full range of our services.
Pozwól nam rozwinąć potencjał Twojej firmy –  sprawdź pełną ofertę naszych usług .
EnglishIt is a list of opportunities for using the EU's full range of existing powers to benefit tourism.
Jest to wykaz możliwości wykorzystania pełnego zakresu uprawnień UE z korzyścią dla turystyki.
EnglishIn Austria, on the other hand, the Slovenian minority enjoys a full range of opportunities for development.
Z drugiej zaś strony, w Austrii mniejszość słoweńska korzysta z pełnej gamy możliwości rozwoju.
EnglishThe reverse has been proven to be the case on various occasions, in the full range of the European Union's activities.
Okazało się wielokrotnie, w przypadku całego spektrum działań Unii Europejskiej, że jest wprost przeciwnie.
EnglishBased on results of a full range of standard genotoxicity tests, aripiprazole was considered non-genotoxic.
Wyniki przeprowadzonych w pełnym zakresie standardowych badań genotoksyczności wskazują, że arypiprazol nie ma właściwości genotoksycznych.
EnglishThe full range of requirements should only come into force in those countries in 2013, when they begin to receive full direct payments.
Pełny zakres wymagań powinien obejmować te kraje dopiero w momencie osiągnięcia pełnych dopłat bezpośrednich, to jest w 2013 roku.
EnglishFinally, we stand ready to develop the full range of our ENP and Eastern Partnership offer for Belarus.
Podsumowując, pragnę powiedzieć, że jesteśmy gotowi, aby przygotować pełną ofertę naszej europejskiej polityki sąsiedztwa i partnerstwa wschodniego dla Białorusi.
EnglishThis will give them new responsibilities, but it will not diminish their role in representing the full range of Commission activities.
Dzięki temu przekazane im zostaną nowe obowiązki, jednak nie zmniejszy to ich roli w reprezentowaniu pełnego zakresu działań Komisji.
EnglishThey provide the critical audio device to these systems, which ensures that your employees enjoy the full range of UC functionality.
Stanowią one dla tych systemów kluczowy punkt wejścia i wyjścia, co gwarantuje, że pracownicy firmy mogą korzystać ze wszystkich funkcji danego systemu łączności.
EnglishThe Commission has already undertaken extensive consultations with a full range of stakeholders to determine how best to achieve that objective.
Komisja rozpoczęła już rozległe konsultacje z szerokim gronem zainteresowanych podmiotów w celu określenia najlepszego sposobu realizacji tych założeń.
EnglishWith respect to market access, the agreement comprises the full range of traffic rights and investment opportunities: this means 100% ownership and control.
W kwestii dostępu do rynku, przedmiotowa umowa obejmuje cały zakres praw przewozowych i możliwości inwestycyjnych: oznacza to 100 % własności i kontroli.
EnglishI have very much appreciated the full range of issues that have been mentioned here, and we will come back in a few weeks with a new proposal and present it in the full college.
Bardzo doceniam zakres poruszonych tutaj spraw. Za kilka tygodni wrócimy z nową propozycją i przedstawimy ją w obecności całego kolegium.
EnglishIt is now economic confidence that will kickstart growth and that is why we must cast aside dogmatism to take firm action and use the full range of tools at our disposal.
To właśnie zaufanie gospodarcze ożywi teraz wzrost i dlatego musimy wyzbyć się dogmatyzmu, żeby móc podjąć zdecydowane działania i wykorzystać w pełni dostępne nam instrumenty.
EnglishIt means: reduce your carbon dioxide emissions with the full range of choices that you make, and then purchase or acquire offsets for the remainder that you have not completely reduced.
Zredukujcie emisję dwutlenku węgla poprzez wszystkie wybory, które podejmujecie, a potem spróbujcie wyrównać straty dla pozostałej części, której nie zredukowaliście.

Aprende otras palabras

English
  • the full range

Más traducciones en el diccionario español-francés de bab.la.