Cómo se dice "we go up" en polaco

EN

"we go up" en polaco

Mira frases de ejemplo para usos de "we go up" en distintos contextos.

Ejemplos de uso para "we go up" en polaco

Estos enunciados provienen de fuentes externas y pueden ser poco precisos. bab.la no es responsable de su contenido. Más información aquí.

EnglishIn other words at some point when we've recovered we go up to the peak.
Innymi słowy, w pewnym momencie osiągniemy szczyt.
EnglishAnd he said, Which way shall we go up?
Zatem rzekł: Którąż drogą pociągniemy?
EnglishBehold, we go up to Jerusalem; and the Son of man shall be delivered unto the chief priests and scribes; and they shall condemn him to death,
Oto wstępujemy do Jeruzalemu, Syn człowieczy będzie wydany przedniejszym kapłanom i nauczonym w Piśmie, i osądzą go na śmierć.
EnglishWe go up in two weeks.
EnglishWe then pull the piles up through the dune and we're able to create almost any conceivable shape inside of the sand with the sand acting as a mold as we go up.
A potem wyciągamy te kolumny z wydmy i możemy stworzyć niemal dowolne kształty wewnątrz wydmy, gdyż piasek działa jak forma, gdy posuwamy się ku górze.
EnglishAnd he took unto him the twelve, and said unto them, Behold, we go up to Jerusalem, and all the things that are written through the prophets shall be accomplished unto the Son of man.
A wziąwszy z sobą onych dwunastu, rzekł im: Oto wstępujemy do Jeruzalemu, a wypełni się wszystko, co napisano przez proroki o Synu człowieczym.
English[saying], Behold, we go up to Jerusalem; and the Son of man shall be delivered unto the chief priests and the scribes; and they shall condemn him to death, and shall deliver him unto the Gentiles:
Mówiąc: Oto wstępujemy do Jeruzalemu, a Syn człowieczy będzie wydany przedniejszym kapłanom i nauczonym w Piśmie, i osądzą go na śmierć, i wydadzą go poganom.

Aprende otras palabras

English
  • we go up

Más traducciones en el diccionario francés-español.