Cómo se dice "we have reached" en polaco

EN

"we have reached" en polaco

Mira frases de ejemplo para usos de "we have reached" en distintos contextos.

Ejemplos de uso para "we have reached" en polaco

Estos enunciados provienen de fuentes externas y pueden ser poco precisos. bab.la no es responsable de su contenido. Más información aquí.

EnglishRight now we have reached a certain stage in regard to our work on the new regulation.
W tej chwili osiągnęliśmy pewien etap w naszej pracy nad nowym rozporządzeniem.
EnglishWe have reached a stage where we can no longer afford further rescue packages.
Osiągnęliśmy etap, na którym nie możemy sobie już pozwolić na kolejne pakiety ratunkowe.
EnglishI do not think that we have reached such a situation in any of our Member States.
Uważam, że do takiej sytuacji nie doszło jeszcze w żadnym z naszych państw członkowskich.
EnglishWe have reached a point where it actually does not matter what any of you say.
Doszliśmy do punktu, w którym w gruncie rzeczy nie ma znaczenia to, co każdy z was mówi.
EnglishHowever, being a realist I am aware that we have reached the limits of what is possible.
Jednakże jestem realistą i mam świadomość tego, że doszliśmy do granic możliwości.
EnglishLadies and gentlemen, we have reached the end of the last sitting of this year.
Panie i panowie! Doszliśmy do końca ostatniego posiedzenia w tym roku.
EnglishThe conclusion we have reached may not be the one that all of us had hoped for.
Być może ostateczny wynik nie pokrywa się z oczekiwaniami wszystkich.
EnglishWe are basically doing so, Baroness Ashton, because we have reached a conclusion.
Robimy to zasadniczo dlatego, pani Ashton, że doszliśmy do konkluzji.
EnglishThis is the important thing, and we believe we have reached a very balanced solution.
To ważna sprawa i wierzymy, że znaleźliśmy bardzo wyważone rozwiązanie.
EnglishHaving said that, I believe that the compromise we have reached is a good one.
Mając powyższe na uwadze, uważam, że osiągnięty przez nas kompromis jest kompromisem dobrym.
EnglishWe have reached the limit of trying to move markets with public money.
Osiągnęliśmy granicę możliwości wpływania na rynki przy użyciu publicznych pieniędzy.
EnglishI am delighted that we have reached an agreement on this kind of text.
Cieszy mnie fakt, iż udało nam się osiągnąć porozumienie w kwestii takiego dokumentu.
EnglishI believe that we have reached a good compromise, as Mrs Grossetête has said.
Uważam, że osiągnięty przez nas kompromis jest dobry, jak powiedziała pani poseł Grossetête.
EnglishMy group is strongly committed to building on the high level of agreement that we have reached.
Moja grupa jest zdecydowana szlifować dalej osiągnięte, wartościowe porozumienie.
English(LT) Today we have reached an important decision on the strategy on the use of pesticides.
(LT) Dziś udało się osiągnąć ważną decyzję w zakresie strategii stosowania pestycydów.
EnglishFinally, under your Presidency, we have reached a compromise on the climate crisis.
Wreszcie, podczas pańskiej prezydencji osiągnęliśmy kompromis w kwestii kryzysu klimatycznego.
EnglishMr Sacconi, we have reached the end, but not the end of our understanding, I think.
Panie pośle Sacconi! Doszliśmy do kresu, ale wydaje mi się, że nie do kresu naszego porozumienia.
EnglishThe vast majority supports the contents of this package, the compromise we have reached.
Ogromna większość popiera treść przedmiotowego pakietu, czyli osiągnięty przez nas kompromis.
EnglishOf course, no one can say that we have reached our target level.
Oczywiście nikt nie może powiedzieć, że osiągnęliśmy nasz poziom docelowy.
EnglishIn the last two to three years, we have reached a steady state of HIV epidemic in the world.
Przez ostatnie dwa, trzy lata światowa epidemia HIV stanęła w miejscu.

Aprende otras palabras

English
  • we have reached

Más traducciones en el diccionario francés-español.