Cómo se dice "went down" en polaco

EN

"went down" en polaco

Mira frases de ejemplo para usos de "went down" en distintos contextos.

Ejemplos de uso para "went down" en polaco

Estos enunciados provienen de fuentes externas y pueden ser poco precisos. bab.la no es responsable de su contenido. Más información aquí.

EnglishThis went down very well in the U.K., where religion is extremely unpopular.
W UK, gdzie religia jest wyjątkowo niepopularna, zostały przyjęte bardzo dobrze.
EnglishAnd Philip went down to the city of Samaria, and proclaimed unto them the Christ.
Lecz Filip zaszedłszy do miasta Samaryjskiego, opowiadał im Chrystusa.
EnglishYou say that anti-Europeans ran up and down steps, went out canvassing.
Mówi pan, że antyeuropejczycy zabiegając o głosy posuwali się do wszelkich środków.
EnglishAnd he went down, and talked with the woman, and she pleased Samson well.
Przyszedłszy tedy mówił z oną niewiastą, a podobała się oczom Samsonowym.
EnglishSee, Uganda coming down, Zimbabwe coming down, Russia went to one percent.
Tu niemal to samo. ~~~ Uganda spada, Zimbabwe spada, Rosja rośnie do 1%.
English(Laughter) This time it started at 120 beats, and it never went down.
(Śmiech) Tym razem zacząłem przy 120 uderzeniach i tętno nigdy nie spadło.
EnglishAnd Samson went down to Timnah, and saw a woman in Timnah of the daughters of the Philistines.
Szedł tedy Samson do Tamnaty, a ujrzał tam niewiastę z córek Filistyńskich.
EnglishMy cholesterol went down, I lost weight, my wife stopped telling me that I looked pregnant.
Cholesterol spadł, schudłem, żona już nie mówi, że wyglądam jak w ciąży.
EnglishThen I went down to the potter's house, and, behold, he was making a work on the wheels.
I wstąpiłem do domu garncarzowego, a oto on robił robotę na kręgu.
EnglishI went down to Washington. ~~~ I saw these guys, and said, "I did what you asked me.
Poszedłem do siedziby tamtych ludzi w Waszyngtonie i powiedziałem im "Zrobiłem o co mnie prosiliście.
Englishand it passed along to the side over against the Arabah northward, and went down unto the Arabah;
Stamtąd idzie ku stroni, która jest przeciwko równinom na północy, i ciągnie się ku Araba.
EnglishSo Barak went down from mount Tabor, and ten thousand men after him.
A tak zszedł Barak z góry Tabor, a dziesięć tysięcy mężów za nim.
EnglishProbably a lot of you know the story of the two salesmen who went down to Africa in the 1900s.
Prawdopodobnie większość z Was zna historię o dwóch sprzedawcach którzy wybrali się do Afryki.
EnglishAnd she went down unto the threshing-floor, and did according to all that her mother-in-law bade her.
A tak szła na one bojewisko, i uczyniła to, co jej rozkazała świekra jej.
English(Laughter) Nelson Mandela then went down to the stage and he summarized the challenge for us all.
(Śmiech) Potem, Nelson Mandela pojawił się na scenie, by wyjaśnić jakie zadania nas czekają.
EnglishAnd when he had landed at Caesarea, he went up and saluted the church, and went down to Antioch.
A gdy przyszedł do Cezaryi, wstąpiwszy do Jeruzalemu a pozdrowiwszy zbór, szedł do Antyjochyi.
EnglishThen went he down with Purah his servant unto the outermost part of the armed men that were in the camp.
A tak szedł on sam, i Fara, sługa jego, aż na koniec zbrojnego ludu, który był w obozie.
English. ~~~ My brother went straight down the line.
Mój brat tego nie zrobił, poleciał prosto linią prosto w dół.
EnglishAnd Jacob went down into Egypt; and he died, himself and our fathers;
I zstąpił Jakób do Egiptu, i tam umarł on i ojcowie nasi.
EnglishAnd when they had spoken the word in Perga, they went down to Attalia;
I opowiedziawszy słowo Boże w Pergi, poszli do Atalii.

Aprende otras palabras

English
  • went down

Busque más palabras en el diccionario español-inglés.