Cómo se dice "without borders" en polaco

EN

"without borders" en polaco

Mira frases de ejemplo para usos de "without borders" en distintos contextos.

Traducciones similares para without borders en polaco

without preposición
Polish
borders sustantivo
to border verbo
border sustantivo

Ejemplos de uso para "without borders" en polaco

Estos enunciados provienen de fuentes externas y pueden ser poco precisos. bab.la no es responsable de su contenido. Más información aquí.

EnglishThe blog on the closing event of „Languages without borders“ in Berlin.
Blog przygotowany na imprezę zamykającą projekt „Języki bez granic“ w Berlinie
EnglishOn the other hand, a Europe without barriers cannot be a Europe without rules and borders.
Z drugiej strony, Europa bez barier nie może być Europą bez zasad i granic.
EnglishWhat we nevertheless ought to remember is your motto: 'Europe without borders'.
Niemniej powinniśmy pamiętać wasze motto: "Europa bez barier”.
EnglishNo one has constantly defended a Europe without borders more than the gypsies.
Nikt nigdy nie bronił Europy bez granic bardziej, niż Cyganie.
EnglishTheater without Borders – on the end of the artistic directorship of Matthias Lilienthal at HAU
A w pewnych momentach jest także jednym z najbardziej frapujących…
EnglishRegulating European parties means nowadays creating a civic space without borders.
Dziś uregulowanie działalności europejskich partii oznacza stworzenie przestrzeni obywatelskiej bez granic.
EnglishIt is realised through the area of freedom, security and justice without internal borders.
Jest ono realizowane poprzez obszar wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości bez granic wewnętrznych.
English(PT) Mr President, ladies and gentlemen, Lisbon and Rome are departure points for a humanity without borders.
(PT) Panie przewodniczący, panie i panowie! Lizbona i Rzym to bramy do świata bez granic.
EnglishAn area without internal borders will not work if there is no responsibility for managing those borders.
Obszar bez granic wewnętrznych nie może funkcjonować bez odpowiedzialności za zarządzanie nimi.
EnglishAfter all, what a Europe without internal borders is crying out for is a common approach in this field.
Poza tym wspólne podejście w tej sferze to coś, czego domaga się Europa bez wewnętrznych granic.
EnglishWe've been working with Teachers Without Borders who are very interested in mixing our materials.
Pracowaliśmy z Nauczycielami Bez Granic, którzy są bardzo zainteresowani tworzeniem z naszych materiałów.
EnglishIt will also very much correspond to the philosophy of a Europe without internal borders.
To rozwiązanie będzie również w zasadniczym stopniu zgodne z filozofią funkcjonowania Europy bez wewnętrznych granic.
EnglishEvery entrepreneur and consumer can operate in a free environment without borders and without customs duties.
Każdy przedsiębiorca i konsument może działać w wolnym środowisku bez granic i bez opłat celnych.
EnglishThe tag line for your Presidency is 'Europe without Borders'.
Mottem pańskiej prezydencji jest "Europa bez granic”.
EnglishIf Europe is really to be a Europe without borders then this has, first of all, to be in the area of healthcare.
Jeśli Europa ma być Europą bez granic to z całą pewnością przede wszystkim w zakresie opieki zdrowotnej.
EnglishMember States must therefore once again be given the possibility of protecting their borders without EU interference.
Państwa członkowskie muszą więc raz jeszcze otrzymać możliwość ochrony swoich granic bez ingerencji UE.
EnglishIn Eastern Europe 25 years ago we raised the slogan of a Europe without borders against dictators in our country.
25 lat temu w Europie Wschodniej wznosiliśmy hasła Europy bez granic przeciwko dyktaturom w naszych krajach.
EnglishIn a Europe without borders and with freedom of movement, information needs to be shared among the Member States.
W Europie bez granic i ze swobodą przemieszczania się, państwa członkowskie powinny wymieniać między sobą informacje.
EnglishThe "Languages Without Borders" project can highlight examples of how intimately these areas inter-relate.
Dzięki projektowi „Języki bez granic” można się przekonać, jak bardzo dziedziny te wzajemnie się warunkują i wpływają na siebie.
EnglishEurope without borders overestimates the consciousness of belonging to a nation, and it is easy to instil even wild ideas.
Europa wolna od granic przecenia świadomość przynależności do danego narodu i łatwo jest wpoić nawet szalone idee.

Aprende otras palabras

English
  • without borders

Echa un vistazo al diccionario italiano-español de bab.la.