Cómo se dice "without consequences" en polaco

EN

"without consequences" en polaco

Mira frases de ejemplo para usos de "without consequences" en distintos contextos.

Traducciones similares para without consequences en polaco

without preposición
Polish
consequences sustantivo
consequence sustantivo

Ejemplos de uso para "without consequences" en polaco

Estos enunciados provienen de fuentes externas y pueden ser poco precisos. bab.la no es responsable de su contenido. Más información aquí.

EnglishIbaflin can be administered at any time of the day without consequences for efficacy.
Ibaflin może być podawany o każdej porze dnia, bez wpływu na skuteczność.
EnglishWithout forests, the consequences of climate change would be even more serious.
Bez lasów konsekwencje zmiany klimatu byłyby jeszcze poważniejsze.
EnglishIt must be clear that failure in this negotiation effort will not be without consequences.
Musi być jasne, że porażka negocjacji nie obędzie się bez konsekwencji.
EnglishThis will not be without consequences for the country's economic situation.
To nie pozostanie bez wpływu na sytuację gospodarczą kraju.
EnglishWe can't keep taking without expecting serious consequences as a result.
Nie możemy tylko brać, nie oczekując poważnych konsekwencji.
EnglishThese statements are downright loathsome, and I take the view that this cannot be without consequences.
Te wypowiedzi są bezwzględnie oburzające i jestem zdania, że nie mogą one przejść bez echa.
EnglishIt is pointless adding further debt to existing debts without accepting the consequences of necessary reforms.
Nie ma sensu powiększanie istniejącego zadłużenia bez zaakceptowania konsekwencji niezbędnych reform.
EnglishThe company did this as a means of increasing production, without considering the social consequences of its decision.
Zrobiła to w celu zwiększenia produkcji, nie biorąc pod uwagę skutków społecznych podjęcia takiej decyzji.
EnglishCanada signed the Kyoto Treaty, and then increased its carbon-dioxide emissions by 26% without any consequences.
Kanada podpisała protokół z Kioto, a następnie zwiększyła swoje emisje dwutlenku węgla o 26 % bez jakichkolwiek konsekwencji.
EnglishWithholding tax is not ideal, but here we are divided on whether it can be done without undesirable consequences.
Wstrzymywanie podatku nie jest idealnym wyjściem, ale jesteśmy podzieleni co do tego, czy można to robić bez niepożądanych konsekwencji.
EnglishOn mackerel, the unilateral increase of quotas without discussion and the consequences for neighbouring fleets was short-sighted.
Co się tyczy makreli, jednostronne zwiększenie kwot bez dyskusji i uwzględnienia konsekwencji dla flot sąsiednich państw było krótkowzroczne.
EnglishNational governments have the duty to adopt the best measures to enable them to get through the winter without any drastic social consequences.
Rządy krajowe mają za zadanie przyjąć najlepsze środki umożliwiające im przetrwanie zimy bez żadnych poważnych skutków społecznych.
EnglishMr President, ladies and gentlemen, I have already said that today's debate should not be without consequences, and I want to re-emphasise that.
Panie przewodniczący, panie i panowie! Już wspominałem, że dzisiejsza debata nie pozostanie bez echa, i chcę to ponownie podkreślić.
EnglishWe must not confuse the causes and the consequences, and without playing down the terrorist risk, the main reason for the instability in Yemen is not terrorism.
Nie możemy mylić przyczyn ze skutkami, a nie bagatelizując zagrożenia terrorystycznego, główną przyczyną niestabilności w Jemenie nie jest terroryzm.
EnglishThis population explosion cannot continue without consequences for a prosperous European continent that also has to contend with a huge demographic deficit.
Ta eksplozja demograficzna nie może nie mieć konsekwencji dla kwitnącego kontynentu europejskiego, który walczy także z ogromnym deficytem demograficznym.
EnglishFor far too long, there has been a tendency within Parliament to always take new decisions with long-term financial consequences without looking at the whole picture.
Przez zbyt długi czas obserwujemy w Parlamencie tendencję do podejmowania nowych decyzji pociągających za sobą długofalowe skutki finansowe bez analizy całego kontekstu.
EnglishAs the basis for the reduction here in the current proposal is 2005 and not 1990, some older Member States could raise their emission values without any consequences.
Ponieważ podstawą do redukcji w obecnym wniosku nie jest rok 1999, lecz 2005, niektóre starsze państwa członkowskie mogą podnieść wartości emisji bez żadnych konsekwencji.
EnglishIn particular, consumers will be given a 14 day cooling-off period during which they can withdraw from the agreement without any consequences, which will help them to think over their decision.
Przede wszystkim konsumenci zyskają 14-dniowy okres na wycofanie się z zawartych umów bez ponoszenia żadnych konsekwencji, co pomoże im podjąć przemyślaną do końca decyzję.
EnglishSecondly, this week, in my country, the Chancellor of the Exchequer has imposed higher fuel taxes on British car and freight drivers without understanding the consequences of his actions.
Po drugie, w tym tygodniu w moim kraju kanclerz skarbu nałożył wyższe podatki paliwowe na kierowców samochodów osobowych i ciężarowych, nie zdając sobie sprawy z konsekwencji tych działań.
EnglishWe believe this to be a vital objective if we wish the first substantial withdrawal of US troops to occur in August without it having serious consequences on the country's internal situation.
To powinien być nasz główny cel jeśli chcemy, aby pierwsze oddziały amerykańskie wycofały się z Iraku już w sierpniu, nie powodując poważnych konsekwencji dla wewnętrznej sytuacji kraju.

Aprende otras palabras

English
  • without consequences

Incluso más traducciones en el diccionario español-inglés de bab.la.