Cómo se dice "without due" en polaco

EN

"without due" en polaco

Mira frases de ejemplo para usos de "without due" en distintos contextos.

Traducciones similares para without due en polaco

without preposición
Polish
due sustantivo
due adjetivo

Ejemplos de uso para "without due" en polaco

Estos enunciados provienen de fuentes externas y pueden ser poco precisos. bab.la no es responsable de su contenido. Más información aquí.

EnglishWithout paying due attention to taxation policy we would not be able to achieve the Lisbon objectives.
Jeśli nie będziemy przywiązywać wagi do polityki podatkowej nie będziemy w stanie osiągnąć celów lizbońskich.
EnglishAs the report indicates, several human rights activists have been arrested without due cause in Kyrgyzstan.
Jak wskazano w sprawozdaniu, wielu aktywistów na rzecz praw człowieka zostało aresztowanych w Kirgistanie bez wyraźnej przyczyny.
EnglishIt is a fundamental principle of human rights not to deprive an individual of his or her liberty without due justice and a fair trial.
Podstawową zasadą praw człowieka jest, aby bezpodstawnie i bez sprawiedliwego procesu nie pozbawiać ludzi wolności.
EnglishOur personal information is now owned by many companies who frequently make use of our private data without due permission.
Nasze dane osobowe znajdują się obecnie w posiadaniu wielu firm, które często wykorzystują nasze prywatne informacje bez należytego zezwolenia.
EnglishIt is without doubt that, due to this status, there will be disagreements on certain issues, and several issues will be seen differently.
Nie ma wątpliwości, że z tego właśnie względu będą się pojawiać różnice zdań w niektórych kwestiach, a poszczególne sprawy będą odmiennie postrzegane.
EnglishBanks will say to themselves that they can continue to operate as they did before, without due care, and that they can collapse and the taxpayer will bail them out.
Banki stwierdzą, że mogą nadal działać jak wcześniej, bez należytej ostrożności, mogą bankrutować, a podatnik i tak je wykupi.
EnglishWe must not forget that the richest countries are those that used to exploit, often without due consideration, the wealth of poor countries without any compensation.
Nie możemy zapominać, że najbogatsze kraje to te, które wykorzystują, często bezwzględnie, bogactwo biedniejszych krajów bez żadnego wynagrodzenia.
EnglishThe EU continues indiscriminately to apply neoliberal dogmas without giving due regard to the evidence of their economic ineffectiveness and environmental and social harmfulness.
UE nadal głosi neoliberalne dogmaty, nie zważając należycie na dowody ich gospodarczej nieskuteczności oraz szkodliwości dla środowiska i społeczeństwa.

Aprende otras palabras

English
  • without due

Busque más palabras en el diccionario español-italiano.