Cómo se dice "without fail" en polaco

EN

"without fail" en polaco

EN without fail
volume_up
{adverbio}

without fail (también: absolutely, definitely, necessarily)
The policies developed as part of the Eastern Partnership must include without fail the maximum possible use of these areas for the European Union's benefit.
Kierunki polityki stworzone w ramach partnerstwa wschodniego muszą koniecznie uwzględniać maksymalne możliwe wykorzystanie tych obszarów z pożytkiem dla Unii Europejskiej.

Traducciones similares para without fail en polaco

without preposición
Polish
fail sustantivo
to fail verbo

Ejemplos de uso para "without fail" en polaco

Estos enunciados provienen de fuentes externas y pueden ser poco precisos. bab.la no es responsable de su contenido. Más información aquí.

EnglishThere are three priority areas which must feature in EU 2020 without fail.
W strategii UE 2020 musimy bezwzględnie zawrzeć trzy obszary priorytetowe.
EnglishWe shall now wait to receive results for a year's time, without fail.
Będziemy teraz czekać na wyniki mniej więcej rok - z całą pewnością.
EnglishAd requests will fail without these parameters included and well-formed.
Żądania reklam nie odniosą skutku, jeśli parametry te nie zostaną w nich umieszczone w prawidłowy sposób.
EnglishThis European e-justice portal is therefore to come into operation by the end of December 2009, without fail.
Europejski portal e-sprawiedliwości zacznie zatem działać do końca grudnia 2009 roku.
EnglishAnd he answered him, Pursue; for thou shalt surely overtake [them], and shalt without fail recover [all].
A Pan mu rzekł: Goń; bo zapewne ich dogonisz, i zapewne odbijesz plon.
EnglishThe twentieth century showed us that utopias are bound to fail without proper economic and social frameworks.
Wiek dwudziesty pokazał nam, że utopie bez należytych ram gospodarczych i społecznych muszą upaść.
EnglishThis must remain, without fail, a component of the EAFRD.
Musi to z pewnością pozostać częścią EFRROW.
EnglishWe must, without fail, address these two sectors and I believe that the report moves in the right direction.
Musimy nieustannie zajmować się sprawami tych dwóch sektorów i w moim przekonaniu sprawozdanie zmierza we właściwym kierunku.
EnglishThat is why we must without fail support Zimbabwe's neighbours, so that appropriate aid can be provided on Zimbabwe's borders.
Trzeba też bezwzględnie wspomóc kraje sąsiadujące z Zimbabwe, aby przy granicy udzielano odpowiedniej pomocy.
EnglishI request that the Commission takes the necessary steps to ensure that Community law continues to prevail without fail.
Żądam, by Komisja podjęła konieczne kroki na rzecz zapewnienia, by wspólnotowe prawo było egzekwowane z całą stanowczością.
EnglishSo there we are, and we must maintain this pressure without fail, in order to put an end to this unacceptable breach of the law.
Tak więc wygląda sytuacji i musimy utrzymać to napięcie bez poddania się, aby zakończyć to niedopuszczalne naruszenie prawa.
EnglishThe results and recommendations of this report should be acted on and followed up without fail by the Saudi Arabian Government
Rząd Arabii Saudyjskiej powinien zdecydowanie podjąć i kontynuować działania w związku z wynikami i zaleceniami zawartymi w sprawozdaniu.
EnglishIt is also the case with the agreement on the Level 2 measures that the Commission has been asked to adopt by July 2010 without fail.
Dotyczy to także porozumienia w sprawie środków poziomu 2, o których przyjęcie Komisja została zdecydowanie poproszona w terminie do lipca 2010 roku.
EnglishI think we should thank the charities that they so spontaneously and, as always, without fail, took responsibility for the need.
Myślę, że w tym miejscu trzeba podziękować organizacjom charytatywnym za to, że tak spontanicznie i jak zawsze niezawodnie odpowiedziały na zapotrzebowanie.
EnglishWith regard to imposing a ban on the use of antibiotics as additives in animal feed, this must be subject without fail to international agreement.
Jeśli zaś chodzi o zakaz stosowania antybiotyków jako dodatków do pasz, musi on niewątpliwie stać się przedmiotem porozumienia międzynarodowego.