Cómo se dice "without going" en polaco

EN

"without going" en polaco

Mira frases de ejemplo para usos de "without going" en distintos contextos.

Ejemplos de uso para "without going" en polaco

Estos enunciados provienen de fuentes externas y pueden ser poco precisos. bab.la no es responsable de su contenido. Más información aquí.

EnglishI would like to mention it too, without going into the same level of detail.
Ja także chciałabym o nim wspomnieć, lecz nie tak szczegółowo.
EnglishLatvia was at risk of going bankrupt without financial assistance from outside.
Bez pomocy z zewnątrz Łotwie groziło bankructwo.
EnglishAs I have already said, without going into the subject in depth, I find this procedure detestable.
Jak już powiedziałem, nie zgłębiając tej kwestii szczegółowo, uważam, ze to odstręczająca procedura.
EnglishThat is why any decision taken unilaterally, without consultation, is not going in the right direction.
Dlatego też wszelkie decyzje podejmowane unilateralnie i bez konsultacji prowadzą nas w złym kierunku.
EnglishWithout going back over all the various speeches in detail, I would just like to mention three or four of them.
Nie będę odnosić się szczegółowo do każdego wystąpienia, lecz chciałabym omówić trzy lub cztery z nich.
EnglishWithout going into too much detail, perhaps I might be permitted to discuss briefly the importance of Objective 3.
Nie wdając się w zbyt wiele szczegółów, chciałbym prosić o możliwość krótkiego omówienia znaczenia Celu 3.
EnglishLet me say that we have not got on so well in the past, and without going into internal politics, I mean that is the truth.
Przyznaję, że w przeszłości nasze stosunki były nienajlepsze, ale nie wdając się w politykę wewnętrzną uważam, że to prawda.
EnglishWithout going into detail, I am convinced that the initial ban on the inhaler in 1996 was not entirely lawful.
Nie wchodząc w szczegóły, jestem przekonany, że pierwotny zakaz sprzedaży tego inhalatora, wydany w 1996 roku, nie był w pełni zgodny z prawem.
EnglishDue to the irresponsible policy of right-wing governments, Latvia risked going bankrupt without financial assistance from outside.
Łotwa z powodu nieodpowiedzialnej polityki prawicowych rządów, bez pomocy finansowej z zewnątrz, była zagrożona bankructwem.
EnglishWithout going into the great number of precise facts, assessments and proposals that are set out in the reports, I would like to stress two points.
Nie wgłębiając się w liczne konkrety, oceny i wnioski przedstawione w sprawozdaniach, chciałbym podkreślić dwie kwestie.
EnglishMadam President, Mr Wathelet, Commissioner, I should like to speak without going back over the debate we have had up to now.
Pani przewodnicząca, panie ministrze Wathelet, panie komisarzu! Chciałbym podczas mojego wystąpienia nie wracać do kwestii poruszonych dotychczas.
English(PL) Debates, discussions and negotiations on an international climate agreement in Copenhagen have been going on without a break for months.
(PL) Debaty, dyskusje, negocjacje dotyczące międzynarodowego porozumienia klimatycznego w Kopenhadze trwają nieprzerwanie od miesięcy.
EnglishWithout going back to the Roman Empire or the Carolingian Empire, six centuries ago Georges Podiebrad, the king of Bohemia, was calling for a common European currency.
Przed sześciuset laty do wprowadzenia wspólnej waluty europejskiej wzywał też król Czech Jerzy z Podiebradów.
EnglishWhat you find at the store at the corner, without going to any kind of fancy store, is the kind of refined design that makes everybody think that we are all so sophisticated.
W zwykłym sklepie za rogiem możesz znaleźć wyszukany design, przez który każdy myśli, że jesteśmy wyrafinowani.
Englishthere is nothing from without the man, that going into him can defile him; but the things which proceed out of the man are those that defile the man.
Nie masz nic z rzeczy zewnętrznych, które wchodzą w człowieka, co by go mogło pokalać; ale to, co pochodzi z niego, to jest, co pokala człowieka.
EnglishWithout going into all the details once more, I am convinced that the initial 1996 ban on the inhaler was not legitimately imposed.
Nie wdając się ponownie we wszystkie szczegóły, jestem przekonany, że zakaz nałożony pierwotnie na ten inhalator w 1996 roku nie był wtedy nałożony zgodnie z prawem.
EnglishWe are also convinced that the EU's ambitious environment policy objectives cannot be fulfilled without going further in the field of market incentives.
Jesteśmy także przekonani, że ambitne cele unijnej polityki ochrony środowiska nie mogą być zrealizowane bez dalszych postępów w dziedzinie zachęt rynkowych.
EnglishAlthough we can never rule out abuses, this report and also yesterday's debate have laid good foundations for safety without going over the top.
Chociaż nigdy nie uda się nam wyeliminować nadużyć, omawiane sprawozdanie - a także dzisiejsza debata - stwarza solidne fundamenty bezpieczeństwa, bez rozpoczynania ataku.
EnglishSo, the overall picture concerning religious freedom in Pakistan, even without going into the details, is controversial and gives a lot of ground for concern.
Zatem ogólny obraz dotyczący wolności wyznania w Pakistanie, nawet bez wchodzenia w szczegóły, jest kontrowersyjny i daje szerokie podstawy do zaniepokojenia.
EnglishNational parliamentarians have no right to make permanent derogations to those freedoms without going back and asking for an explicit mandate from the people.
Posłowie do parlamentów krajowych nie mają prawa zgadzać się na stałe odstępstwa od tych wolności, jeżeli wcześniej nie uzyskali na to wyraźnego mandatu od narodu.

Aprende otras palabras

English
  • without going

Además bab.la te proporciona el diccionario español-alemán para más traducciones.