Cómo se dice "without knowledge" en polaco

EN

"without knowledge" en polaco

Mira frases de ejemplo para usos de "without knowledge" en distintos contextos.

Traducciones similares para without knowledge en polaco

without preposición
Polish
knowledge sustantivo

Ejemplos de uso para "without knowledge" en polaco

Estos enunciados provienen de fuentes externas y pueden ser poco precisos. bab.la no es responsable de su contenido. Más información aquí.

EnglishWithout that knowledge it is very difficult for farmers to plan for the future.
Bez tej wiedzy rolnikom bardzo trudno będzie planować na przyszłość.
EnglishConsumers must not be spied on and must not be targeted without their knowledge.
Konsumenci nie mogą być śledzeni ani namierzani bez ich wiedzy.
EnglishAlso, that the soul be without knowledge is not good; And he that hasteth with his feet sinneth.
Zaiste duszy bez umiejętności nie dobrze, a kto jest prędkich nóg, potknie się.
EnglishThis type of software is often bundled with other free downloads without your knowledge.
Bywa ono często dodawane do innych bezpłatnych pobieranych plików bez wiedzy użytkownika.
EnglishBut if they hearken not, they shall perish by the sword, And they shall die without knowledge.
Ale jeźli nie usłuchają, od miecza zejdą, a pomrą bez umiejętności.
EnglishWho is this that darkeneth counsel By words without knowledge?
Któż to jest, co zaciemnia radę Bożą mowami nieroztropnemi?
EnglishJob speaketh without knowledge, And his words are without wisdom.
Że Ijob nie mówi mądrze, a słowa jego nie są roztropne.
EnglishWho is this that hideth counsel without knowledge?
Któż jest ten, pytasz, który zaciemnia radę Bożą nieumiejętnie?
EnglishOtherwise, they'll still be able to log into your account and possibly make changes without your knowledge.
W przeciwnym razie nadal będzie ona mogła logować się na konto i wprowadzać na nim zmiany bez Twojej wiedzy.
EnglishAt the same time, it is hardly imaginable that this deal could have been concluded without the knowledge of the governments concerned.
Jednocześnie trudno sobie wyobrazić, by ta umowa mogła zostać zawarta bez wiedzy odpowiednich rządów.
EnglishWithout lobbyism, politicians' knowledge, facts and opinions with regard to all aspects of society would be far too limited.
Bez lobbingu wiedza polityków, fakty i opinie dotyczące wszystkich aspektów życia społeczeństwa byłyby zbyt ograniczone.
EnglishThe report observes that most immigrant children in the EU are educated without adequate linguistic knowledge.
W sprawozdaniu zauważono, że większość dzieci imigrantów w UE uczestniczy w systemie kształcenia pomimo niewystarczającej znajomości języka.
EnglishMalware (also known as spyware or adware) can install itself on your computer without your knowledge.
Destrukcyjne oprogramowanie (nazywane również programami szpiegowskimi lub adware) może samoczynnie zainstalować się na komputerze bez wiedzy użytkownika.
EnglishI realise that the debate about this has sometimes been very emotional, obviously without full knowledge of the background and circumstances.
Rozumiem, że debata na ten temat bywała emocjonująca, ale świadczy to jasno o nieznajomości kontekstu i okoliczności.
EnglishWe discovered that the Czech press had reported on the content of the meeting which had been published without our knowledge by President Klaus.
Odkryliśmy, że czeska prasa zrelacjonowała przebieg posiedzenia, który prezydent Klaus upublicznił bez naszej wiedzy.
EnglishHis watchmen are blind, they are all without knowledge; they are all dumb dogs, they cannot bark; dreaming, lying down, loving to slumber.
Stróżowie jego ślepi, wszyscy zgoła nic nie umieją, wszyscy są psami niememi, nie mogą szczekać; ospałymi są, leżą, kochają się w drzemaniu.
EnglishWithout her knowledge or consent, the boyfriend recorded their shared private experiences and posted the recordings on the Internet after the end of their relationship.
Bez jej wiedzy i zgody nagrał z nią intymne sceny, a po rozpadzie ich związku upublicznił ten materiał w Internecie.
EnglishWithout investment in knowledge and human resources the set objectives for a competitive and technologically advanced Europe will hardly be met.
Bez inwestowania w wiedzę i zasoby ludzkie, trudno będzie osiągnąć wytyczone cele w zakresie konkurencyjności i postępu technologicznego Europy.
EnglishEven if employees can do their jobs at SAP without knowledge of German, lack of the commonly spoken language presents many obstacles in everyday life.
Nawet jeśli w firmie SAP można normalnie pracować, nie znając języka niemieckiego, to w życiu codziennym można się natknąć na wiele przeszkód.
EnglishAn ambitious climate change policy, Mr President, cannot be decided on behind closed doors and without the citizens' knowledge.
Decyzje w sprawie ambitnej polityki dotyczącej przeciwdziałania zmianom klimatycznym, panie przewodniczący, nie mogą zapadać za zamkniętymi drzwiami i bez wiedzy obywateli.
Aprende otras palabras
English
  • without knowledge

Más en el diccionario alemán-español.