Cómo se dice "yet still" en polaco

EN

"yet still" en polaco

Mira frases de ejemplo para usos de "yet still" en distintos contextos.

Traducciones similares para yet still en polaco

yet adverbio
yet conjunción
still sustantivo
still adjetivo
still adverbio
still conjunción
Polish
to still verbo

Ejemplos de uso para "yet still" en polaco

Estos enunciados provienen de fuentes externas y pueden ser poco precisos. bab.la no es responsable de su contenido. Más información aquí.

EnglishWe are not there yet, and there are still some countries that do not receive refugees.
Jeszcze nie osiągnęliśmy celu, i wciąż istnieją państwa nieprzyjmujące uchodźców.
EnglishThey would have rejected it on the basis of their doctrine, and yet it still happened.
Na podstawie swojej doktryny odrzuciliby taką możliwość, a jednak stało się inaczej.
EnglishYou are always talking about democracy, and yet are still afraid of direct elections.
Ciągle mówicie o demokracji, lecz nadal boicie się bezpośrednich wyborów.
EnglishI say 'right' because this right has still not yet been sanctioned.
Mówię "prawo”, ponieważ prawo to wciąż jeszcze nie zostało usankcjonowane.
EnglishNicaragua is poor and yet still holds out a welcome to its young.
Nikaragua jest biedna, ale i tak pragnie przywitać na świecie swoje dzieci.
EnglishYet went they on still to sin against him, To rebel against the Most High in the desert.
A wszakże oni przyczynili grzechów przeciwko niemu, a wzruszyli Najwyższego na puszczy do gniewu;
EnglishAnd yet there is still one on a dark surround and one on a light surround.
Ale mimo wszystko jeden jest na ciemnym, a drugi jasnym tle.
EnglishThis time, we are leaving for Cancún with much more realistic, yet still ambitious, objectives.
Tym razem udajemy się do Cancún z o wiele bardziej realistycznymi, choć nadal ambitnymi celami.
EnglishYet these plans are still very remote to many citizens, who are largely unaware of them.
Jednak dla wielu obywateli te plany są wciąż zbyt odległym tematem, ponieważ większość z nich nie ma o nich pojęcia.
EnglishYet we are still trying to organise European cooperation.
Mimo to dążymy do zorganizowania współpracy europejskiej.
EnglishWomen have made a huge advance in the labour market, yet they are still far from achieving equal opportunities.
Kobiety dokonały wielkiego postępu na rynku pracy, ale nadal daleko im do osiągnięcia równych szans.
EnglishIs it not possible to have binding targets in the course of development and yet still to regard them as differentiated?
Czy nie można pracować nad wprowadzeniem wiążących celów, a jednocześnie uważać je za zróżnicowane?
EnglishYet still, many of us believe that we should make all our own choices and seek out even more of them.
A mimo to wielu z nas wierzy że sami powinniśmy podejmować decyzję i szukają więcej sytuacji w których mogą to zrobić.
EnglishMuch has been achieved, yet there is still no evidence of equal opportunities in the poorest countries of this world.
Osiągnięto już wiele, jakkolwiek w najuboższych krajach świata nadal nie słychać nic o równości szans.
EnglishWe have been working for years on an early-warning system, and yet we still do not have anything substantial to show for it.
Od lat pracujemy nad systemem wczesnego ostrzegania, ale do dzisiaj nie mamy istotnych efektów.
EnglishThis withdrawal has still not yet been completed.
Proces wycofywania wojsk nie dobiegł jeszcze końca.
EnglishYet the situation is still worrying, and so I wish to reiterate once more that solidarity works both ways.
Sytuacja jest jednak wciąż niepokojąca i dlatego chciałabym raz jeszcze powtórzyć, że solidarność działa w dwie strony.
EnglishYet there are still problems in this area.
A przecież nadal są w tej dziedzinie pewne problemy.
EnglishHowever, the situation on the labour markets is expected to get worse yet and we will still need stimulus and support measures.
Sytuacja na rynkach pracy jednakże jeszcze się pogorszy i będą nam potrzebne bodźce i środki wsparcia.
EnglishYet I still hadn't saved a single life.

Aprende otras palabras

English
  • yet still

Más traducciones en el diccionario alemán-español de bab.la.