Cómo se dice "yet to see" en polaco

EN

"yet to see" en polaco

Mira frases de ejemplo para usos de "yet to see" en distintos contextos.

Ejemplos de uso para "yet to see" en polaco

Estos enunciados provienen de fuentes externas y pueden ser poco precisos. bab.la no es responsable de su contenido. Más información aquí.

EnglishYet I see no majority for that in this Parliament or in the Council.
Nie widzę jednak większości, która poparłaby to w tym Parlamencie czy w Radzie.
EnglishSerge Brammertz, the new Chief Prosecutor, has yet to see fresh evidence of cooperation.
Serge Brammertz, nowy prokurator generalny, musi dopiero zobaczyć nowe dowody współpracy.
EnglishI have yet to see how the Greek authorities will ensure such protection in the present case.
Jeszcze nie wiem, jak władze greckie zapewnią tę ochronę w tym przypadku.
EnglishWhat have we yet to see and what is there still to say about Srebrenica?
Co jeszcze zostało do odkrycia i do powiedzenia na temat Srebrenicy?
EnglishI have yet to see another donor provide as much development aid.
Jeszcze nie widziałem innego darczyńcy, który zapewniałby równie pokaźną pomoc rozwojową.
EnglishThere are ideas going around, but we have yet to see what is to be presented.
Krążą pomysły, ale na prezentację musimy jeszcze poczekać.
EnglishHowever, I have yet to see Turkey make any moves in that direction.
Nie zauważyłem jednak, by Turcja zrobiła jakiś krok w tym kierunku.
EnglishTime has passed, but the action plan is yet to see the light of day.
Minęło wiele czasu, ale ten plan działania ciągle się nie pojawia.
EnglishYet we see that, even in such circumstances, people are found who are prepared to oppose a return to the past.
Nadal jednak znajdują się ludzie, którzy nawet w takich okolicznościach są gotowi przeciwstawić się powrotowi do przeszłości.
EnglishIn recent times, there has been much talk about the recovery of the EU economy, but the majority of Member States have yet to see the end of the crisis.
Ostatnio wiele mówi się o naprawie gospodarki UE, ale w większości państw członkowskich kryzys wciąż trwa.
EnglishI see our Union as enriching the countries when we enter, and I have yet to see an enlargement that has made our Union weaker.
Postrzegam naszą Unię jako element wzbogacający kraje po ich wstąpieniu i jeszcze nie doświadczyłem rozszerzenia, które osłabiłoby Unię.
EnglishWe have yet to see a proposal for the other institutions, but there is cause to keep a watchful eye on the growing buildings expenditure of those, too.
Czekamy na propozycje innych instytucji, zarazem jednak należy bacznie przyglądać się ich rosnącym nakładom budowlanym.
English(LT) Recently, there has been much talk about the recovery of the EU economy, but the majority of Member States have yet to see the end of the crisis.
(LT) Ostatnio dużo się mówiło o uzdrowieniu gospodarki UE, ale większość państw członkowskich musi jeszcze poczekać na koniec kryzysu.
EnglishYet they see the EU failing to be rigorous in dealing with countries where they are clearing rain forests to raise cattle.
Ale z kolei twierdzi, że UE nie dość rygorystycznie traktuje kraje, w których przeprowadza się wyrąb lasów deszczowych w celu pozyskiwania terenów do hodowli bydła.
EnglishNow I've been to a lot of marathons, and I've yet to see any ... (Laughter) So it's only been 20 years that women have been allowed to run the marathon.
Brałem udział w wielu maratonach, ale nigdy jeszcze tego nie widziałem. ~~~ (Śmiech) Zaledwie od 20 lat kobiety mogą biegać w maratonach.
EnglishLong-term immunogenicity data following the use of Menitorix as a primary and booster vaccination are not yet available (see section 5.1).
Dane dotyczące długotrwałości utrzymywania się przeciwciał po szczepieniu pierwotnym i uzupełniającym szczepionką Menitorix nie są jeszcze dostępne (patrz punkt 5. 1).
EnglishParliament has yet to see evidence that the legal basis for this negotiation is consistent with the Treaty of Lisbon prior to the initialling of the agreement.
Parlament musi najpierw otrzymać dowody świadczące o zgodności podstaw prawnych negocjacji z traktatem lizbońskim, zanim będzie mógł parafować przedmiotową umowę.
EnglishYet we see that both Iceland and the Faroe Islands have caught 150 000 tonnes each and this is impacting directly on the sustainability of European fishing fleets.
Mimo to widzimy, że zarówno Islandia, jak i Wyspy Owcze co roku odławiają 150 tysięcy ton, a to ma bezpośredni wpływ na funkcjonowanie europejskich flot połowowych.

Aprende otras palabras

English
  • yet to see

Más traducciones en el diccionario español-alemán.