Cómo se dice "to accompany" en rumano

EN

"to accompany" en rumano

EN to accompany
volume_up
[accompanied|accompanied] {verbo}

Since then, I have been able to accompany Croatia along the path towards the European Union.
De atunci, am avut posibilitatea de a însoți Croația în drumul său către Uniunea Europeană.
In future, more timely involvement and participation may be vital, and would ideally accompany the negotiating processes themselves.
În viitor, ar putea fi vitală o implicare și o participare mai oportună și, în mod ideal, ar însoți chiar procesele de negociere.
We are prepared to put together technical assistance programmes which will accompany the difficult austerity measures the Greek authorities have to go through.
Suntem pregătiți să elaborăm programe de asistență tehnică pentru a însoți măsurile dificile de austeritate pe care autoritățile din Grecia trebuie să le adopte.
to accompany (también: to conduct)
Following that, by September, the Commission will prioritise and organise ideas in order to prepare the draft communication on the strategy and the accompanying action plan.
Într-o etapă ulterioară, până în septembrie, Comisia va ierarhiza şi organiza ideile pentru a pregăti propunerea de comunicare privind strategia şi planul de acţiune care o va însoţi.
Last Saturday, I had the opportunity to accompany Mr Hahn, who was in Madeira visiting the most affected areas and was able to see for himself the level of destruction that took place on the ground.
Sâmbăta trecută am avut ocazia de a-l însoţi pe domnul Hahn, care a fost în Madeira să viziteze cele mai afectate zone şi să vadă cu ochii lui amploarea distrugerii de la faţa locului.
to accompany (también: to escort)
to accompany (también: to meet with, to suffer, to sustain, to undergo)
volume_up
a petrece {vb} [fig.]
to accompany (también: to blend, to combine, to hum, to imitate)
to accompany
volume_up
a escorta {vb} (a însoți)
The refugees can only leave the camps in order to receive emergency medical treatment, with a military escort accompanying them in most cases.
Refugiaţii nu pot părăsi taberele decât pentru a primi tratament medical de urgenţă, în cele mai multe cazuri fiind însoţiţi de o escortă militară.
to accompany (también: to walk out)
volume_up
a conduce {vb} (a însoți)

Ejemplos de uso para "to accompany" en rumano

Estos enunciados provienen de fuentes externas y pueden ser poco precisos. bab.la no es responsable de su contenido. Más información aquí.

EnglishThe EU should continue to accompany Côte d'Ivoire at this crucial moment.
UE ar trebui să continue să fie alături de Côte d'Ivoire în acest moment crucial.
EnglishThis is absolutely essential to accompany the European arrest warrant.
Este absolut esenţial ca acesta să însoţească mandatul european de arestare.
EnglishWhat we can see going on around us are the events accompany a shift in the distribution of power.
Ceea ce vedem în jurul nostru sunt evenimentele care însoţesc o schimbare a distribuţiei puterii.
EnglishThe removal of sanctions is something which would accompany the gradual re-establishment of confidence.
Eliminarea sancțiunilor trebuie să însoțească restabilirea treptată a unui climat de încredere.
Englishfor this software, unless other terms accompany those items.
pentru acest produs software, cu excepţia cazului în care alţi termeni însoţesc elementele respective.
EnglishWe hope that the new Commission and other political groups are prepared to accompany us on this mission.
Sperăm că noua Comisie şi alte grupuri politice sunt pregătite să ne însoţească în această misiune.
EnglishIn addition, we must focus on reducing tariffs and the regulatory measures which accompany them.
În plus, trebuie să ne concentrăm pe reducerea tarifelor și pe măsuri de reglementare care să le însoțească.
EnglishWe must set out strict conditions to accompany the peace and development process in the Middle East.
Trebuie stabilite condiţii stricte care să însoţească procesul de pace şi dezvoltare în Orientul Mijlociu.
EnglishYet so far, we have seen little in the way of action to accompany these fine words.
Până acum însă, am văzut foarte puţine încercări în direcţia acţiunilor care ar trebui să însoţească aceste cuvinte frumoase.
EnglishPlease look at what it says in the text that you have seen, the draft and the guidelines that accompany it.
Vă rog să vă uitaţi la ceea ce se spune în textul pe care l-aţi citit, în proiectul şi în orientările care îl însoţesc.
EnglishDoes the Council intend to accompany its dialogue with the authorities by full engagement of the democratic opposition?
Intenționează Consiliul să-și întregească dialogul cu autoritățile prin implicarea deplină a opoziției democratice?
EnglishDoes the Commission intend to accompany its dialogue with the authorities by full engagement of the democratic opposition?
Intenționează Comisia să-și întregească dialogul cu autoritățile prin implicarea deplină a opoziției democratice?
EnglishYou agree to accept such updates subject to these terms unless other terms accompany the updates.
Sunteți de acord să acceptați astfel de actualizări, care se supun acestor condiții, cu excepția cazului în care alte condiții însoțesc actualizările.
EnglishIn future, more timely involvement and participation may be vital, and would ideally accompany the negotiating processes themselves.
În viitor, ar putea fi vitală o implicare și o participare mai oportună și, în mod ideal, ar însoți chiar procesele de negociere.
EnglishThey should accompany legislative proposals and follow a common system and common methodology within the European Parliament.
Ar trebui să însoţească propunerile legislative şi să respecte un sistem comun şi o metodologie comună în cadrul Parlamentului European.
EnglishEvery year, the European Parliament adopts a report on the European agencies to accompany the debates on budgetary discharge.
În fiecare an, Parlamentul European adoptă un raport referitor la agențiile europene care însoțește dezbaterile privind descărcarea de gestiune bugetară.
EnglishIt urges the Commission to draw up an action plan, designed to accompany the implementation of a European initiative on minimum income in the Member States.
Recomandă Comisiei să elaboreze un plan de acțiune, menit să însoțească punerea în aplicare a unei inițiative europene privind venitul minim în statele membre.
EnglishNow the call is for a common, centrally managed economic policy to accompany the single currency, which amounts almost to European economic governance.
Acum se solicită ca moneda unică să fie însoţită de o politică economică comună, gestionată la nivel central, ceea ce înseamnă aproape o guvernanţă economică europeană.
EnglishWe know what tensions currently accompany the approval of next year's budget, but even greater tensions are going to affect the Financial Framework after 2013.
Cunoaștem cu toții tensiunile care însoțesc în prezent aprobarea bugetului pentru anul următor, dar există tensiuni și mai mari care vor afecta cadrul financiar după 2013.
EnglishI would particularly emphasise the need to incorporate social and environmental privileges and plant health standards which need to accompany the opening of the markets.
Aş sublinia în special necesitatea de a integra privilegille sociale şi de mediu, precum şi standardele fitosanitare care trebuie să însoţească deschiderea pieţelor.