Cómo se dice "ambiguous" en rumano

EN

"ambiguous" en rumano

volume_up
ambiguous {sustantivo}
RO

EN ambiguous
volume_up
{sustantivo}

ambiguous (también: ambiguity, equivocal, of double meaning)

Sinónimos (inglés) para "ambiguous":

ambiguous
English

Ejemplos de uso para "ambiguous" en rumano

Estos enunciados provienen de fuentes externas y pueden ser poco precisos. bab.la no es responsable de su contenido. Más información aquí.

EnglishThe European institutions' reaction to these circumstances is ambiguous to say the least.
Reacţia instituţiilor europene faţă de aceste circumstanţe este cel puţin ambiguă.
EnglishThe EU has been dismayingly ambiguous regarding Bahrain, in particular.
UE a fost consternant de ambiguă în ceea ce privește Bahrain, în special.
EnglishThat is why I welcome Amendment 120, which makes the Commission's proposal much less ambiguous.
De aceea, salut amendamentul 120, prin care propunerea Comisiei devine mult mai puțin ambiguă.
EnglishAt the same time, I feel that we cannot afford to be ambiguous.
În același timp, simt că nu ne putem permite să fim ambigui.
EnglishI refer to the ambiguous stance taken by many governments.
Mă refer la poziţia ambiguă adoptată de multe guverne.
EnglishWe have to avoid our policies being perceived as ambiguous or as applying double standards.
Trebuie să evităm ca politicile noastre să fie percepute drept ambigue sau drept politici care aplică standarde duble.
EnglishThis is because of the wildly ambiguous attitude and the double standards of the Heads of State or Government.
Acest lucru are drept cauză atitudinea extrem de ambiguă şi standardele duble ale şefilor de stat sau de guvern.
EnglishThat is a prime example of ambiguous wording.
Acesta este un prim exemplu de formulare ambiguă.
EnglishAmbiguous signals from the EU also mean that from time to time the democratic process in Turkey faces a bumpy ride.
Semnalele ambigue din partea UE înseamnă şi faptul că, din când în când, procesul democratic din Turcia se mai poticneşte.
EnglishImprovement is not only slow but also ambiguous, since this figure is higher than it was two years ago.
Progresele în acest sens se dovedesc a fi nu numai încete, ci şi ambigue, dat fiind faptul că acest procent este mai mare decât acum doi ani.
EnglishWashington knows this, Moscow knows this, and with the ambiguous reactions to the crisis in Belarus, Minsk knows this, too.
Washingtonul ştie acest lucru, şi Moscova ştie, iar cu reacţiile ambigue la criza din Belarus, Minskul ştie și el acest lucru.
EnglishWe cannot say ambiguous things.
EnglishHowever, in many areas the Commission proposal was ambiguous and may have the opposite effect to that which the Commission is seeking.
Cu toate acestea, în multe domenii propunerea Comisiei era ambiguă şi ar fi putut avea efectul contrar celui dorit de Comisie.
EnglishThis crisis is sucking in other countries in the Middle East, with unfortunate, politically dubious and ambiguous consequences.
Criza se manifestă și în alte state din Orientul Mijlociu, cu consecințe nefericite, dubioase din punct de vedere politic și ambigue.
EnglishIt could be argued that the only thing worse than clear and transparent European law is ambiguous and uncertain EU law.
S-ar putea afirma că singurul lucru mai nociv decât o legislație europeană clară și transparentă este o legislație europeană ambiguă și nesigură.
EnglishHow can we induce developing countries to halt deforestation if the EU itself has an ambiguous attitude towards its own forests?
Cum putem determina ţările în curs de dezvoltare să oprească despădurirea dacă UE are ea însăşi o atitudine ambiguă faţă de propriile sale păduri?
EnglishLet us seek a unified solution and let us not push through decisions which are at best ambiguous or even confusing and sloppy in their wording.
Să căutăm o soluţie unitară şi nu să impunem decizii care în cel mai bun caz sunt ambigue sau chiar confuze şi neglijente în formulare.
EnglishThis resolution contains some points that are positive and important, others that are ambiguous and unclear, and yet others that are negative and even worrying.
Această rezoluție cuprinde unele puncte pozitive importante, unele ambigue și neclare, iar altele negative și chiar îngrijorătoare.
EnglishHow can a consumer defend his rights if the document creates prerequisites for ambiguous interpretation of financial business responsibility?
Cum îşi poate apăra un consumator drepturile dacă documentul poate da naştere unor interpretări ambigue în ceea ce priveşte responsabilitatea societăţii financiare?
EnglishNevertheless, the majority of this House has given the Commission a truly blank cheque by setting ambiguous limitations such as 'proportionality' or 'reciprocity'.
Cu toate acestea, majoritatea din acest Parlament a acordat Comisiei un cec cu adevărat în alb prin stabilirea unor limite ambigue, cum ar fi "proporţionalitatea” sau "reciprocitatea”.