Cómo se dice "attainment" en rumano

EN

"attainment" en rumano

volume_up
attainment {sustantivo}

EN attainment
volume_up
{sustantivo}

Sinónimos (inglés) para "attainment":

attainment

Ejemplos de uso para "attainment" en rumano

Estos enunciados provienen de fuentes externas y pueden ser poco precisos. bab.la no es responsable de su contenido. Más información aquí.

EnglishI have thus decided to support my political group in the attainment of this compromise.
Prin urmare, am decis să sprijin grupul meu politic în atingerea acestui compromis.
EnglishIn the case of Croatia, this involved for the first time the attainment of a set of benchmarks.
În cazul Croaţiei, aceasta a implicat pentru prima oară atingerea unei serii de repere.
EnglishThe crisis has impeded the attainment of many fixed objectives.
Criza a împiedicat atingerea multor obiective fixate.
EnglishHowever, the EU 2020 strategy indicates that the Cohesion policy will only have a supporting role in the attainment of its objectives.
În orice caz, strategia UE 2020 indică faptul că politica de coeziune nu va avea decât un rol de sprijin în îndeplinirea obiectivelor sale.
EnglishSuch a degree of social disadvantage hampers the attainment of a basic level of human dignity and equal opportunities for the Roma.
Un grad atât de ridicat al handicapului social împiedică atingerea unui nivel de bază al demnităţii umane şi asigurarea de şanse egale pentru romi.
EnglishIn 2005, the Commission identified this policy coherence on development as being key to the attainment of the Millennium Development Goals.
În 2005, Comisia a identificat această coerenţă a politicii privind dezvoltarea drept cheia pentru îndeplinirea Obiectivelor de Dezvoltare ale Mileniului.
EnglishWe must recognise that the success of the economic stimulus packages launched by the Member States is closely related to the attainment of EU goals.
Trebuie să recunoaştem faptul că succesul programelor de stimulare economică lansate de statele membre este strâns legat de îndeplinirea obiectivelor UE.
English. - The ambient air quality directives set several limit values for several pollutants with different attainment deadlines.
membru al Comisiei. - Directivele privind calitatea aerului înconjurător stabilesc câteva valori limită pentru câțiva poluanți cu diferite termene limită de atingere.
EnglishIn that regard, national legislation is appropriate for ensuring attainment of the objective pursued only if it is done in a consistent and systematic manner.
În acest sens, legislația națională permite garantarea atingerii obiectivului urmărit doar în condițiile în care este aplicată în mod coerent și sistematic.
EnglishHowever, attainment of this objective requires a common approach throughout the entire European Union, unified both within the Union and towards the outside.
Cu toate acestea, atingerea acestui obiectiv necesită o abordare comună în toată Uniunea Europeană, consecventă atât în cadrul Uniunii, cât şi către exterior.
EnglishPlans must be prepared as soon as the limit values plus the margin of tolerance are exceeded, to show how compliance will be reached by the attainment date.
Imediat după depășirea valorilor limită și a marjelor de toleranță trebuie pregătite planuri, pentru a arăta modul în care va fi realizată conformitatea până la data atingerii.
EnglishHowever, today, in the year for combating poverty, Europe is in recession, we have unemployment, we have businesses closing and, therefore, the attainment of this objective hangs in the balance.
Cu toate acestea, astăzi, în anul combaterii sărăciei, Europa se află în recesiune, ne confruntăm cu șomaj, se închid întreprinderi și, prin urmare, atingerea acestui scop este nesigură.
EnglishDragging our feet in implementing the new method could negatively impact the attainment of an important objective of the CAP reform - support that is targeted, fair, balanced, simple and transparent.
Implementarea cu dificultate a noii metode ar putea avea un impact negativ în atingerea unui obiectiv important al reformei PAC - sprijinul concentrat, echitabil, echilibrat, simplu şi transparent.