Cómo se dice "to be" en rumano

EN

"to be" en rumano

EN to be
volume_up
[was|been] {verbo}

to be
volume_up
a fi {v.intr.}
Had Georgia been in NATO, the consequences could have been disastrous.
Dacă Georgia ar fi fost în NATO, consecinţele ar fi putut fi dezastruoase.
It would not be sensible, it would not be prudent, it would not be tactical.
Nu ar fi un lucru raţional, nu ar fi prudent, nu ar fi tactic.
Indeed, that would be the result of the current proposal if it were not amended.
Acesta ar fi de fapt rezultatul propunerii actuale dacă nu ar fi modificată.
to be (también: to cost)
volume_up
a fi {vb} (a costa)
Had Georgia been in NATO, the consequences could have been disastrous.
Dacă Georgia ar fi fost în NATO, consecinţele ar fi putut fi dezastruoase.
It would not be sensible, it would not be prudent, it would not be tactical.
Nu ar fi un lucru raţional, nu ar fi prudent, nu ar fi tactic.
Indeed, that would be the result of the current proposal if it were not amended.
Acesta ar fi de fapt rezultatul propunerii actuale dacă nu ar fi modificată.
to be (también: to exist)
volume_up
a fi {vb} (a exista)
Had Georgia been in NATO, the consequences could have been disastrous.
Dacă Georgia ar fi fost în NATO, consecinţele ar fi putut fi dezastruoase.
It would not be sensible, it would not be prudent, it would not be tactical.
Nu ar fi un lucru raţional, nu ar fi prudent, nu ar fi tactic.
Indeed, that would be the result of the current proposal if it were not amended.
Acesta ar fi de fapt rezultatul propunerii actuale dacă nu ar fi modificată.
to be (también: to come about, to happen)
volume_up
a face {vb} (a se întâmpla)
He can do anything he likes now; he can do everything that he was unable to do for five years.
Poate face orice doreşte acum; poate face orice nu a putut face timp de cinci ani.
Then there is Serbia, which is pushing very hard to become a part of the European Union.
Apoi este şi Serbia, care face eforturi foarte mari pentru a face parte din Uniunea Europeană.
Parliament has done, is doing and will do everything in its power.
Parlamentul a făcut, face și va face tot ceea ce îi stă în putere.
to be (también: to exist)
Yes there is violence, there are difficulties, but the situation is different.
Da, există violență, există dificultăți, dar situația este diferită.
There is the economic crisis; there are those ambitious environmental goals.
Există criza economică; există acele obiective de mediu ambiţioase.
There is a certain expertise and there are capabilities on the Union side.
Există o anumită expertiză și există capacități din partea Uniunii.
Now that may be Basel II, that may be fiscal records, that may be many things.
Aceasta poate însemna Basel II, evidenţe fiscale, poate însemna multe lucruri.
I oppose that because it would be to act in haste without scientific evidence.
Mă opun acesteia întrucât ar însemna să acționăm în grabă, fără dovezi științifice.
This means in practical terms that we are rejecting a number of Europe's priorities.
În termeni practici, asta ar însemna că respingem o serie din prioritățile Europei.
to be
volume_up
a constitui {vb} (a fi)
The challenge of measurement and of quantification will be at the heart of our proposal.
Provocarea măsurării şi cuantificării vor constitui nucleul propunerii noastre.
That cannot be the raison d'être of a progressive anti-discrimination policy.
Aceasta nu poate constitui raţiunea unei politici progresive privind antidiscriminarea.
This will be an important basis for the monitoring of civil rights.
Aceasta va constitui o bază importantă pentru monitorizarea drepturilor civile.
The right to live freely is something that must be universally recognised.
Dreptul de a trăi în libertate trebuie să se bucure de recunoaștere universală.
It is pointless - even the state cannot live beyond its means indefinitely.
Este inutil - nici statul nu poate trăi la nesfârșit dincolo de posibilitățile sale.
Is that the average standard of living which is used to calculate the poverty line?
Este vorba de nivelul mediu de trai care este folosit pentru calcularea pragului sărăciei?
to be
volume_up
a figura {vb} (a fi)
Your goal is to make your Purble's face match the mystery Purble behind the curtain.
Scopul este să faceți ca figura lui Purble să corespundă misteriosului Purble din spatele cortinei.
But you have not even been able to appoint the Ambassador to Washington because old Barroso did you up like a kipper!
Însă nu aţi reuşit să numiţi ambasadorul la Washington, pentru că bătrânul Barroso v-a făcut figura!
Now, of course, it is time to pick the President - the big global figurehead of the European Union.
Acum, desigur, este timpul să alegem preşedintele - cea mai importantă figură a Uniunii Europene pe plan mondial.

Ejemplos de uso para "to be" en rumano

Estos enunciados provienen de fuentes externas y pueden ser poco precisos. bab.la no es responsable de su contenido. Más información aquí.

EnglishEU financing could support your training and career development as a researcher:
UE sprijină formarea şi dezvoltarea profesională a cercetătorilor europeni prin:
EnglishThe current proposal does not try to change this allocation of responsibilities.
Propunerea actuală nu încearcă să schimbe această alocare a responsabilităţilor.
EnglishToday - as we have heard - there are still problems in Serbia and in Montenegro.
În prezent, conform veştilor primite, mai sunt probleme în Serbia şi Muntenegru.
EnglishThis includes, in particular, the footnotes that were adopted in the text today.
Sunt incluse, în special, notele de subsol care au fost adoptate în text astăzi.
EnglishOnly they first have to obtain a piece of paper giving them permission for that.
Doar că trebuie să obţină un document care să le dea permisiunea pentru aceasta.
EnglishThe Commission welcomes the report, which reflects the key issues appropriately.
Comisia salută raportul care reflectă aspectele principale în mod corespunzător.
EnglishWhat we need to do is to guarantee financial support for this particular sector.
Ceea ce trebuie să facem este să garantăm sprijin financiar pentru acest sector.
EnglishI welcome the fact that we have finally come to an agreement on the 2011 budget.
Salut faptul că, în cele din urmă, am ajuns la un acord privind bugetul pe 2011.
EnglishThis is particularly true on some of the work that we are doing internationally.
Este vorba în special de activitatea pe care o desfășurăm pe plan internațional.
EnglishIt is also a fact that the Council and the Commission are lagging behind events.
Este, de asemenea, știut că Consiliul și Comisia au rămas în urma evenimentelor.
EnglishSince then, the messages coming from the Yemeni leadership have been less clear.
De atunci, mesajele provenite de la conducerea yemenită au fost mai puțin clare.
EnglishThe Commission cannot ignore minimum social standards during these negotiations.
În cadrul acestor negocieri, Comisia nu poate ignora standardele sociale minime.
EnglishTherefore, only the expression 'former Yugoslav Republic of Macedonia' was used.
Prin urmare, s-a folosit doar expresia "Fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei”.
EnglishMr President, today, the Schengen arrangements are coming under strong pressure.
Dle președinte, astăzi, acordurile Schengen sunt supuse unor presiuni puternice.
EnglishFor this reason, a simplification of the rules of audit and control is required.
Din acest motiv, o simplificare a normelor de audit și de control este necesară.
EnglishChanges made in your Active Directory will be synchronized with Exchange Online.
Modificările efectuate în Active Directory se vor sincroniza cu Exchange Online.
EnglishOver the next few months, we shall have to see if things can still be put right.
În următoarele câteva luni, va trebui să analizăm dacă putem îndrepta lucrurile.
EnglishIt is also a precondition that internal legal remedies be fully exhausted first.
Epuizarea tuturor căilor de atac interne este de asemenea o condiţie prealabilă.
EnglishThe Ministers of Justice of the Community meet for the first time in Luxembourg.
Miniştrii de Justiţie din Comunitate se reunesc pentru prima dată la Luxemburg.
EnglishThree quarters of all goods and passengers in the EU are now transported by road.
Trei sferturi din totalul mărfurilor şi persoanelor sunt transportate pe şosele.