EN to break up
volume_up
{verbo}

to break up (también: to separate, to split, to sunder)
to break up
to break up (también: to break, to defeat, to smash up, to wring)
to break up (también: to stave in, to stave, to be staved)
to break up
volume_up
a dizolva {vb} (despre o adunare)
to break up (también: to take to pieces)
to break up (también: to dismember, to anatomize)
to break up (también: to disaggregate, to disintegrate, to weather)
volume_up
a dezagrega {vb}
volume_up
a desperechea {vb}
to break up (también: to abolish, to abrogate, to annul, to cancel)
volume_up
a desființa {vb}
to break up (también: to crumble, to decay, to decompose, to disintegrate)
volume_up
a descompune {vb}
to break up
volume_up
a demonta {vb} (o baterie electrică)
to break up (también: to clear)
volume_up
a defrișa {vb}
to break up
volume_up
a burzului {vb} (despre vreme)

Ejemplos de uso para "to break up" en rumano

Estos enunciados provienen de fuentes externas y pueden ser poco precisos. bab.la no es responsable de su contenido. Más información aquí.

EnglishOne road leads to a slowdown in European integration, and possibly a break-up.
Un drum duce la o încetinire a integrării europene și, eventual, la o destrămare.
EnglishWe cannot work to unite Europe at home and encourage the break-up of China abroad.
Nu putem lucra în direcţia unificării Europei în timp ce încurajăm divizarea Chinei.
EnglishThis was intended to break up and destroy the Solidarity trade union.
Acest lucru urmărea să despartă şi să distrugă sindicatul Solidaritatea.
EnglishKosovo is the symbol of this enterprise of political break-up.
Kosovo este simbolul acestei acţiuni de separare politică.
EnglishThe alternative is indeed a break-up of Nigeria and further barbaric horrors inflicted on the people.
Alternativa este într-adevăr o divizare a Nigeriei şi continuarea ororilor sălbatice la care sunt supuşi oamenii.
EnglishThe markets are speculating on a euro break-up.
Pieţele speculează pe marginea prăbuşirii euro.
EnglishWe are all aware how cruel the wars were which resulted in the break-up of Yugoslavia and divided this region.
Ştim cu toţii cât de dure au fost războaiele care au dus la dezintegrarea Iugoslaviei şi au divizat această regiune.
EnglishEuropean agriculture as a whole would then ultimately pay the price of an artificial and forced break-up of farms.
Până la urmă agricultura europeană în ansamblul său va plăti prețul unei divizări artificiale și forțate a exploatațiilor.
EnglishHere is a country that has not really moved forward in terms of political rights since the break-up of the Soviet Union.
Avem aici o țară care nu prea a avansat în ceea ce privește drepturile politice de la desființarea Uniunii Sovietice.
EnglishThat would pave the way for the Council to reconsider this matter and to possibly break up the existing qualified minority.
Acest lucru i-ar oferi Consiliului ocazia de a reexamina acest aspect şi poate de a elimina minoritatea calificată existentă.
EnglishHe has ordered his police to break up peaceful demonstrations and, having released political prisoners, he is now re-arresting them.
A ordonat poliţiei să oprească demonstraţii paşnice şi, după ce a eliberat prizonieri politici, acum îi arestează din nou.
EnglishTo achieve this break-up, I would remind you that NATO forces went so far as to bomb Belgrade, the capital city of a European state.
Pentru a obţine această separare, vă reamintesc că forţele NATO au mers până la a bombarda Belgradul, capitala unui stat european.
EnglishFurther break-up of Afghanistan may lead to 'Somalisation' of the country and its division amongst the fighting tribes.
O și mai puternică divizare a Afganistanului ar putea duce la "somalizarea” țării și împărțirea acesteia între triburile implicate în conflicte.
EnglishIt is believed that she contracted the disease when trying to break up a fight between two dogs while on a working holiday to South Africa.
Credem că a contractat boala în timp ce încerca să despartă doi câini ce se luptau între ei în timpul unei vacanţe de lucru în Africa de Sud.
Englishto break up with
EnglishDespite this, we need to give the present regime a chance, because we are in the final stage before civil war and the break up of the country.
În ciuda acestui lucru, trebuie să-i acordăm actualului regim o şansă, pentru că ne aflăm în etapa finală dinaintea războiului civil şi a dizolvării ţării.
EnglishSince we have united, let us not break up in another way, as a result of a lack of reciprocity in the opportunities for citizens to develop.
Din moment ce ne-am unit, haideţi să nu ne divizăm în alt sens, ca rezultat al lipsei de reciprocitate în ceea ce priveşte oportunităţile de dezvoltare ale cetăţenilor.
EnglishThere is also the Treaty modification, which brings with it the risk of break up, and the competitiveness pact, which definitely needs further discussion.
Mai este şi modificarea tratatului, care aduce odată cu ea riscul divizării, şi Pactul privind concurenţa, care cu siguranţă necesită dezbateri ulterioare.
EnglishDue to the break up of Yugoslavia in the 1990s and the wars that were waged there, these countries are wrestling with economic and political problems to this day.
Din cauza destrămării Iugoslaviei în anii '90 şi a războaielor care au fost purtate acolo, aceste ţări se confruntă cu probleme economice şi politice până în zilele noastre.
EnglishAs was the case during the various wars which marked the break-up of the former Yugoslavia, the evil is attributed to only one side and repentance is demanded from only one camp.
Precum în cazul diverselor războaie care au marcat destrămarea fostei Iugoslavii, răul este atribuit unei singure părți, iar căința este așteptată de pe un singur front.