Cómo se dice "the scope of" en rumano

EN

"the scope of" en rumano

Mira frases de ejemplo para usos de "the scope of" en distintos contextos.

Traducciones similares para the scope of en rumano

the pronombre
scope sustantivo
of preposición
of conjunción
Romanian

Ejemplos de uso para "the scope of" en rumano

Estos enunciados provienen de fuentes externas y pueden ser poco precisos. bab.la no es responsable de su contenido. Más información aquí.

EnglishThe important thing is that the compass, the information, the scope is clear.
Lucrul important este că registrul, informaţiile, domeniul de aplicare sunt clare.
EnglishThe scope for intervention is as important as the extended mandate of the Union.
Sfera intervenției este la fel de importantă ca mandatul extins al Uniunii.
EnglishIn particular, the problem of expanding the scope of the directive has emerged.
A apărut în special problema extinderii domeniului de aplicare a directivei.
EnglishI would therefore urge you to keep rare diseases in the scope of the directive.
Prin urmare, v-aş îndemna să menţineţi bolile rare în sfera de aplicare a directivei.
EnglishIt is much better to have a smaller scope and be able to have an agreement.
Este mult mai bine să avem un domeniu de acțiune redus și, prin urmare, un acord.
EnglishThe second point has to do with exemptions from the scope of the directive.
Cel de al doilea element vizează aspectele care nu intră sub incidența directivei.
EnglishThese checks should be much more frequent and their scope of application extended.
Aceste controale ar trebui să fie mult mai frecvente, iar domeniul de aplicare extins.
Englishand that essential public services will remain outside the scope of the negotiations;
precum și că serviciile publice de bază nu vor intra în cadrul negocierilor;
EnglishI am glad the scope is restricted to ratings used for regulatory purposes.
Mă bucur că scopul este limitat la ratingurile folosite pentru reglementare.
EnglishIncreasing their scope does not make them any more likely to be imposed.
Extinderea sferei lor de aplicare nu creşte probabilitatea ca acestea să fie impuse.
EnglishThis proposal excludes photovoltaic panels from the scope of the RoHS Directive.
Această propunere exclude panourile fotovoltaice din domeniul de aplicare al Directivei RoHS.
EnglishThe scope of these commitments is broader than that of any comparable agreement.
Raza de acţiune a acestor angajamente este mai largă decât a oricărui alt acord de acest fel.
EnglishMrs Napoletano's report does not tackle the first mistake, and that limits its scope.
Raportul doamnei Napoletano nu abordează prima greaşeală şi aceasta limitează scopul său.
EnglishMarket-based instruments must be given more scope in the post-Kyoto system.
Instrumentele bazate pe piaţă trebuie să aibă o mai mare amploare în sistemul post-Kyoto.
EnglishWe are now defining the modalities and the scope of those stress tests.
În prezent definim modalitățile și domeniul de aplicare a acelor teste de rezistență.
EnglishThe strategic partnership must be substantial in scope and of a gradual nature.
Parteneriatul strategic trebuie să aibă o sferă de aplicare substanţială şi o natură graduală.
English("Scope" refers to the set of computers that can use this port opening.)
(„Domeniu” se referă la setul de computere care pot utiliza această deschidere de port.)
EnglishThe CFSP is inevitably limited in scope while it remains subject to national veto.
CFSP este inevitabil limitată în competenţă deoarece rămâne supusă dreptului naţional de veto.
EnglishHowever, the scope of this assistance falls far short of what is needed.
Cu toate acestea, domeniul de aplicare al acestei asistenţe este de departe insuficient.
EnglishThe main problems were primarily encountered in defining the scope of application.
Principalele probleme întâlnite au constat în primul rând în definirea domeniului de aplicare.

Aprende otras palabras

English
  • the scope of

Más traducciones en el diccionario español-portugués.