EN advance
volume_up
{sustantivo}

1. general

advance (también: blueprint, idea, proposal, suggestion)
For technical reasons, you wished to examine two of these seven proposals in advance.
Av tekniska skäl ville ni behandla två av dessa förslag i förväg.
I thank the Commissioner and her colleagues in advance for their proposals on this matter.
Jag tackar kommissionsledamoten och hennes kolleger på förhand för deras förslag i denna fråga.
In advance of this process, the Commission is putting forward proposals which we do not find satisfactory.
Kommissionen har under förberedelserna kommit med förslag, som inte tillfredsställer oss.
advance (también: advancement, headway, progress, march)
It is an advance for producers and consumers, as well as for the environment.
Det är ett framsteg för både producenter och konsumenter, såväl som för miljön.
That is an advance on last year, when the Member States were still divided.
Det är ett framsteg jämfört med året innan, då medlemsstaterna fortfarande var oeniga.
I likewise endorse the UN resolution, because it is a significant advance.
Jag välkomnar även FN-resolutionen, eftersom den innebär ett viktigt framsteg.
advance (también: advancement, deposit)
There will therefore be no advance concession from the European Union.
Någon prestation i förskott kommer därför inte att äga rum från Europeiska unionens sida.
All payments made before the "starting point" are considered as advance payments.
Alla betalningar som sker före ”starting point” betraktas som förskott.
Our adversary in the negotiation has once again been paid in advance.
Vår motpart i förhandlingarna har än en gång fått betalt i förskott.
advance (también: loan)
It is plain cynical to have to conclude that certain donors want to advance loans to Iraq as if the debt burden of the Iraqi people were not already high enough.
Det är direkt cyniskt att vissa givare vill ge lån till Irak som om det irakiska folkets skuldbörda inte redan var tillräckligt hög.
Just as the Eurogroup has elected in advance a president for two years, so governments should put in place other actions in anticipation of the treaty, relying on a voluntary agreement.
Det är därför nödvändigt att smida nya länkar, inte bara mellan européer utan även till de många länder som förblir utanför globaliseringsprocessen.
Basically this means that the state advances the funds required for the modernisation work to the consumers, and the population repays them from their energy savings.
Detta innebär i princip att staten lånar konsumenterna det kapital som krävs för moderniseringen, och att invånarna återbetalar det från sina energibesparingar.
advance (también: addition, augmentation, boost, enhancement)
volume_up
ökning {gén. com.}
In the fight against the advance of SARS, only this third opportunity is being paid full attention.
I kampen mot en ökning av sars är det nu bara den tredje av dessa möjligheter som får fullständig uppmärksamhet.
Dramatic expansion of the aforementioned system, together with technological advances, has resulted in the expansion of international trade in services.
En dramatisk utvidgning av det förut nämnda systemet, tillsammans med tekniska framsteg har resulterat i en ökning av den internationella handeln med tjänster.
Indeed, the Commission advocates the liberalisation of services, aid to the private sector and an increase in trade meant to help the development of less well-advanced countries.
Kommissionen förespråkar visserligen avreglering av tjänsterna, stöd till den privata sektorn och en ökning av handelsutbytet, avsedd att bidra till utvecklingen av de minst utvecklade länderna.
advance (también: bid, offer, quotation)
advance (también: offer)
From this point of view, Ukraine is much further advanced than the others, and I assume that it is not very happy to see that our offer now has to be shared with the others.
Ur den synvinkeln ligger Ukraina mycket längre fram än de andra, och jag förutsätter att landet inte gläder sig särskilt mycket åt att behöva dela vårt erbjudande med de andra.
advance
volume_up
frammarsch {gén. com.}
This would slow down the advance of the Taliban and especially bring them back to the negotiating table.
Detta skulle fördröja talibanernas frammarsch och framför allt tvinga tillbaka dem till förhandlingsbordet.
I shall, in any case, demonstrate with others for freedom of speech and against the advance of Islam next Tuesday, 11 September right outside the European Parliament.
Jag ska i alla fall demonstrera tillsammans med andra för yttrandefrihet och emot islams frammarsch nästa tisdag den 11 september precis utanför Europaparlamentet.
advance (también: advancement, promotion, transmission)
volume_up
befordran {gén. com.}
advance (también: breakaway, dash)
volume_up
framstöt {gén. com.}
The Barzanti report seems to us, however, to be an important advance in this direction, with which we completely agree.
Vi anser alla att Barzantis betänkande är en viktig framstöt i denna riktning som även stöds helt av oss.
It means encouraging small businesses and attacking red tape and it means ensuring that research and development is at the very cutting edge of our economic advance.
Det innebär uppmuntran av små företag och angrepp på byråkrati, och det innebär att man säkerställrt att forskning och utveckling står i främsta stridslinjen för vår ekonomiska framstöt.
advance
volume_up
förkovran {gén. com.}
advance
volume_up
framryckning {gén. com.}
With the Agreement, I am glad to say we are advancing into an area which is of decisive importance for the maintenance of a free world economy at a time of increasing globalization.
Avtalet utgör glädjande nog en framryckning inom ett område som med fortsatt globalisering är av avgörande betydelse för upprätthållandet av en fri världsmarknad.
They are tearing from Serbia the historical territory of the Kosovo Field, where in 1389 the Serbian nobility fought an heroic battle to stop the advance of the Ottoman Turks into Europe.
De sliter ifrån Serbien det historiska området Kosovofältet, där den serbiska adeln 1389 utkämpade ett heroiskt slag för att stoppa de ottomanska turkarnas framryckning in i Europa.
advance (también: approach, approximation)
In my opinion, a rapprochement with the EU could help Tunisia to supplement the social progress made with some extremely important political advances.
Enligt min mening skulle ett närmande till EU kunna hjälpa Tunisien att komplettera de sociala framstegen med vissa ytterst viktiga politiska framsteg.
I also appreciate that the speed at which Croatia is advancing towards the EU is set by Croatia itself, as the rules for membership are transparent and well known.
Jag uppskattar också att Kroatien självt har bestämt takten i sitt närmande till EU, eftersom reglerna för medlemskap är öppna och välkända.
advance (también: intensification, rise)
volume_up
stegring {gén. com.}
advance
volume_up
försträckning {gén. com.}
advance
volume_up
framflyttning {gén. com.}
However, the Commission can accept Amendment No 30 related to advancing the date for the review.
Kommissionen kan emellertid godta ändringsförslag 30, som har att göra med framflyttning av datumet för översynen.
advance
Fear of military violence or of a dictatorship that might advance further, is a thing of the past.
Det är inte längre tal om någon rädsla för militärt våld eller för en eventuellt ytterligare framryckande diktatur.
Mobutu's army is pillaging its own people and refusing to fight, while Kabila's army is advancing without resistance and should certainly reach the capital.
Mobutus armé som plundrar sin egen befolkning och för övrigt inte slåss och en framryckande armé under Kabila som inte behöver slåss, som bara behöver visa sig.
advance (también: dalliance, flirtation, eyewink)
volume_up
flirt {gén. com.}
advance (también: advance payment)
volume_up
förskottslön {gén. com.}

2. finanzas

advance
volume_up
höjning {gén. com.}

Ejemplos de uso para "advance" en sueco

Estos enunciados provienen de fuentes externas y pueden ser poco precisos. bab.la no es responsable de su contenido. Más información aquí.

EnglishRetiring business owners need to plan the transfer of their business in advance.
Företagsägare som ska gå i pension måste planera företagsöverlåtelsen i förväg.
EnglishAs in Soviet times, the judgment was made in advance by the political leadership.
Precis som på Sovjettiden fälldes domarna i förväg av den politiska ledningen.
EnglishI think the consumer can decide for himself and define in advance what he needs.
Jag tror att konsumenten själv kan bestämma och definiera vad han eller hon behöver.
EnglishWe do not have to go back to the caves, but we must advance to better efficiency.
Vi måste inte tillbaka till grottorna, vi måste framåt till mer energieffektivitet!
EnglishThe discussions in advance of this report were always very fruitful and interesting.
De diskussioner som föregick detta betänkande var alltid givande och intressanta.
EnglishPontificating on instant solutions in advance of an inquiry will not be helpful.
Uttalanden om omedelbara lösningar före en utredning kommer inte att vara till hjälp.
EnglishThis soap opera has done little to advance Europe's cause and our country's.
Varken den europeiska saken eller vårt land går stärkta ur den här följetongen.
EnglishThe final price that a consumer has to pay must be clearly displayed in advance.
Det slutliga pris som en konsument ska betala måste tydligt anges i förväg.
EnglishThe European Council will establish the Union's position in advance of the G20 Summit.
Europeiska rådet vill fastslå unionens ståndpunkt innan G20-toppmötet äger rum.
EnglishAdvance sightings of that report suggest a surprisingly coherent piece of work.
Förhandsgranskningen av denna rapport antyder ett förvånansvärt sammanhängande arbete.
EnglishIt is my profound belief that we can only advance through cooperation and negotiation.
Jag är övertygad om att vi bara kan komma vidare genom samarbete och förhandling.
EnglishDeby used part of the oil consortium' s advance millions to acquire weapons.
Miljonförskottet från oljekonsortiet använde Deby delvis till anskaffning av vapen.
EnglishSo let me make it perfectly clear that the date has not been decided in advance.
Jag vill alltså att det ska vara fullständigt klart att datumet inte beslutats i förväg.
EnglishAllow me therefore to say in advance that I agree entirely with Mr Gargani.
Jag vill därför redan nu säga att jag är helt och hållet enig med Giuseppe Gargani.
EnglishWe have already looked at this issue, and we have had plenty of advance warning.
Vi har redan konfronterats med denna fråga och tillräckligt långt innan.
EnglishThe advance of broadband critically depends on the availability of suitable content.
Bredbandsutvecklingen är starkt beroende av tillgången på lämpligt innehåll.
EnglishThat is why we need clear priorities and quantifiable targets in advance.
Därför behöver vi först fastställa tydliga prioriteringar och kvantifierbara mål.
EnglishDeby used part of the oil consortium's advance millions to acquire weapons.
Miljonförskottet från oljekonsortiet använde Deby delvis till anskaffning av vapen.
EnglishSurely, even an advance photocopy of the Europass would serve the same purpose.
Visst skulle väl också en kopia av Europasset av hög kvalitet kunna fylla samma ändamål.
EnglishWhen will European forces advance into Chad, as promised for last summer?
När kommer EU-styrkor att gå in i Tchad, vilket utlovades till förra sommaren?