Cómo se dice "to affirm" en sueco

EN

"to affirm" en sueco

EN to affirm
volume_up
[affirmed|affirmed] {verbo}

1. general

to affirm
volume_up
bekräfta [bekräftade|har bekräftat] {vb} (att något är sant)
I can therefore affirm that I am in personal contact with both candidates.
Jag kan därför bekräfta att jag står i personlig kontakt med båda kandidaterna.
I see these as two opportunities for Europe to affirm its role in the world.
Jag ser dessa projekt som två möjligheter för EU att bekräfta sin roll i världen.
Furthermore, Europe will affirm its role as a political actor on the international stage.
Dessutom kommer EU att bekräfta sin roll som en politisk aktör på den internationella arenan.
to affirm (también: to consent)
We should affirm the principle of research freedom, which must have scientific rigour as its basic tenet.
Vi bör bejaka principen om forskningens frihet, vars grundsats bör vara vetenskaplig stringens.
Let us affirm our many-faceted continent and let us work to ensure that all voices are heard in the debate.
Låt oss bejaka det mångfasetterade Europa och låt oss arbeta för att samtliga röster ska höras i debatten.
If we want to achieve them, we must affirm the capacity for a currently emerging global politics to guide society.
Om vi vill uppnå detta bör vi bejaka den framträdande globala politikens möjligheter att vara vägledande för samhället.
The second key point, to conclude, is to affirm that Parliament has an important role to play.
Den andra punkten, slutligen, är att försäkra att parlamentet har en viktig roll att spela.
I would like to affirm and confirm the Commission's total support for the new text presented by Parliament.
Jag vill försäkra och bekräfta att kommissionen fullständigt stöder den nya text parlamentet har lagt fram.
to affirm (también: to attest, to certify, to confirm, to testify)
I came here to affirm that peace - a just and lasting peace - is possible in my region, and that we need Europe to contribute to it.
Jag kom hit för att intyga att fred - en rättvis och varaktig fred - är möjlig i min region och att det är nödvändigt för oss att Europa bidrar till detta.

2. negocios

I can therefore affirm that I am in personal contact with both candidates.
Jag kan därför bekräfta att jag står i personlig kontakt med båda kandidaterna.
I see these as two opportunities for Europe to affirm its role in the world.
Jag ser dessa projekt som två möjligheter för EU att bekräfta sin roll i världen.
Furthermore, Europe will affirm its role as a political actor on the international stage.
Dessutom kommer EU att bekräfta sin roll som en politisk aktör på den internationella arenan.

3. derecho

to affirm
We should affirm the principle of research freedom, which must have scientific rigour as its basic tenet.
Vi bör bejaka principen om forskningens frihet, vars grundsats bör vara vetenskaplig stringens.
Let us affirm our many-faceted continent and let us work to ensure that all voices are heard in the debate.
Låt oss bejaka det mångfasetterade Europa och låt oss arbeta för att samtliga röster ska höras i debatten.
If we want to achieve them, we must affirm the capacity for a currently emerging global politics to guide society.
Om vi vill uppnå detta bör vi bejaka den framträdande globala politikens möjligheter att vara vägledande för samhället.

Ejemplos de uso para "to affirm" en sueco

Estos enunciados provienen de fuentes externas y pueden ser poco precisos. bab.la no es responsable de su contenido. Más información aquí.

EnglishThis is the reason why my group cannot affirm its confidence in the Commission.
Det är skälet till att min grupp inte har kunnat ge kommissionen sitt förtroende.
EnglishWe cannot affirm that one sole organisation represents all of Europe's women.
Vi kan inte påstå att en enda organisation företräder alla europeiska kvinnor.
EnglishI affirm that fiscal policy is exclusively a matter for individual Member States.
Jag hävdar att skattepolitik endast är en fråga för enskilda medlemsstater.
EnglishThe third problem is to affirm clearly and precisely that the Union is a social union.
Det tredje problemet är att klart och tydligt fastslå att unionen är en social union.
EnglishToday it is the European Parliament's turn to affirm it on behalf of the peoples of Europe.
I dag är det Europaparlamentet som hävdar samma sak i de europeiska folkens namn.
EnglishToday it is the European Parliament' s turn to affirm it on behalf of the peoples of Europe.
I dag är det Europaparlamentet som hävdar samma sak i de europeiska folkens namn.
EnglishThe third problem is to affirm clearly and precisely that the Union is a social union.
Detta är i sig självt något av ett misslyckande i konventets fördrag.
EnglishWe affirm that this Service should be assigned to the Commission for administrative purposes.
Vi bekräftar att denna avdelning av administrativa skäl bör sortera under kommissionen.
EnglishHowever, we also have to affirm that the telling of lies is not permitted in a democratic process.
Men vi måste också fastställa att lögner inte är tillåtna i en demokratisk process.
EnglishIt is up to us to affirm our European identity, as Mrs Bonino said.
Vår sak är att hävda vår europeiska identitet, som Bonino talade om.
EnglishAt this stage, therefore, we cannot, to our great regret, affirm our confidence in this Commission.
Till vår stora sorg kan vi därför på detta stadium inte ge kommissionen vårt förtroende.
EnglishThe timely and appropriate nature of services make it possible to affirm a right: the right to health.
Med lämpliga tjänster i rimlig tid kan man hävda en rättighet: rättigheten till hälsa.
EnglishThis is indeed a difficult partnership, but we affirm that it must remain a partnership.
Detta är sannerligen ett svårt partnerskap, men vi anser bestämt att det måste förbli ett partnerskap.
EnglishSecondly, I would like to affirm my support for paragraphs 13, 17 and 57 of the Bourlanges report.
För det andra vill jag ge mitt stöd till punkterna 13, 17 och 57 i betänkandet av Bourlanges.
EnglishNevertheless, we affirm that we want good neighbourly relations.
Trots detta bekräftar vi att vi vill ha goda grannförbindelser.
EnglishI also affirm my support for the United Nations Convention on the Rights of People with Disabilities.
Jag upprepar också mitt stöd för Förenta nationernas konvention om handikappades rättigheter.
EnglishEurope was, in any case, going to have to affirm its political identity and weight more markedly.
Europa skulle mycket mer än tidigare behöva ge uttryck för sin egen politiska identitet och vikt.
EnglishThis is why we need to clearly affirm the principle that the service should be free.
Vi måste därför tydligt understryka gåvoprincipen.
EnglishThat is what the spirit and the letter of the Constitutional Treaty and the Nice Charter affirm.
Det är detta som bekräftas av andan och bokstaven i det konstitutionella fördraget och i Nicestadgan.
EnglishWe may affirm that this is a doubly unacceptable process.
Vi kan slå fast att detta är en dubbelt oacceptabel process.