Cómo se dice "to aggravate" en sueco

EN

"to aggravate" en sueco

EN to aggravate
volume_up
[aggravated|aggravated] {verbo}

1. general

If there were to be another postponement it would seriously aggravate the problem.
Det vill säga, den kommer säkert att skjutas upp igen och det kommer att förvärra problemet.
Enlargement to the East, which has been decided in haste, will aggravate this phenomenon.
Utvidgningen till öst, som beslutades i all hast, kommer att förvärra detta fenomen.
Excessive requirements would simply aggravate the situation.
Alltför långtgående krav skulle bara förvärra situationen.
to aggravate (también: to embarrass)
I do not want to see anyone taking advantage of this to aggravate an already difficult and delicate situation.
Jag vill inte att någon skall utnyttja situationen för att försvåra den redan så svåra och ömtåliga period som landet för närvarande genomgår.
This could have very serious consequences on the territorial distribution of health personnel and aggravate what are already very precarious situations in certain Member States.
Detta skulle kunna få väldigt allvarliga konsekvenser för den geografiska fördelningen av vårdpersonal och försvåra ett redan väldigt svårt läge i vissa medlemsstater.
to aggravate (también: to chagrin, to displease, to get, to provoke)
It was crucial for the US not to aggravate Russia, and they proved they had no such intention by also inviting Russia to take part in the missile shield scheme.
Det var avgörande för Förenta staterna att inte förarga Ryssland, och de bevisade att de inte hade någon sådan avsikt genom att även bjuda in Ryssland att delta i robotsköldprogrammet.
to aggravate

2. figurativo

to aggravate
volume_up
tillspetsa {vb} [fig.]

Ejemplos de uso para "to aggravate" en sueco

Estos enunciados provienen de fuentes externas y pueden ser poco precisos. bab.la no es responsable de su contenido. Más información aquí.

EnglishInstead of informing and reassuring the public, they simply aggravate the situation.
I stället för att informera och lugna allmänheten förvärrar de bara situationen.
EnglishEnlargement of the European Union would merely aggravate the problem.
När Europeiska unionen utvidgas ännu mer, kommer problemet bara att växa.
EnglishAs a matter of fact, I am of the opinion that we should not aggravate the situation by supplying arms.
Jag tycker förresten inte att vi får göra den ännu tyngre genom att leverera vapen.
EnglishOn the contrary, they further aggravate these social cleavages.
EnglishSuspension of these privileges would be economically crippling for Zimbabwe and would aggravate the crisis.
Indragning av dessa förmåner skulle vara ekonomiskt lamslående för Zimbabwe och skulle göra krisen allvarligare.
EnglishIt was in this context that the military took power, which, as ever, only helped to aggravate the situation.
Inom denna ram uppstod militärernas maktövertagande som, som alltid, bara bidrog till att försämra situationen.
EnglishThe planned closure of MacVila will, if confirmed, put a further 221 employees out of work and further aggravate the impact of the economic and social crisis.
Detta skulle få allvarliga konsekvenser och fördjupa den ekonomiska och sociala krisen.
EnglishOnly Community solutions can lead the European Union out of the crisis; national egoism and introversion only aggravate the problems.
Det enda sättet för EU att ta sig ur krisen är genom unionslösningar. Nationell egoism och slutenhet förvärrar problemen.
EnglishHow then should we understand the claim that holding a referendum in Portugal would aggravate the risks of the Treaty not entering into force?
Hur ska vi då förstå argumentet att en folkomröstning i Portugal skulle öka risken för att fördraget inte kan träda i kraft?
EnglishInsufficient prevention and late diagnosis or treatment aggravate the patients' state of health and their chances of getting better.
Otillräckligt förebyggande och sen diagnostisering eller behandling försvårar patientens hälsotillstånd och chans till tillfrisknande.
EnglishIt is not they, but the opposition powers working against this government that seem to aggravate the situation within the Moluccas.
Det tycks inte vara de, utan andra oppositionella krafter vilka motarbetar denna regering, som provocerar fram motsättningarna på Moluckerna.
EnglishWe must also obtain a commitment from the Turkish authorities not to take any steps that could aggravate a new conflict in northern Iraq.
Vi anger även att de turkiska myndigheterna måste förbinda sig att inte ta några initiativ som kan intensifiera en ny konflikt norr om Irak.
EnglishIn fact, they aggravate it because they act as an incentive for middlemen involved in smuggling more groups of immigrants into Europe.
I själva verket förvärrar de problemet eftersom de fungerar som incitament för de mellanhänder som smugglar in fler grupper av invandrare till Europa.
EnglishThe regime's repression and disregard for the rights of its own citizens can only aggravate the situation, and this may unfortunately lead to bloodshed.
Regimens förtryck och likgiltighet inför sina egna medborgare förvärrar bara situationen, och detta kan tyvärr leda till blodspillan.
EnglishThe statement has been made that something like one half of the Budget would help to further aggravate the poverty of women in the developing world.
För det andra spelar naturligtvis jordbruksutgifterna en avgörande roll för att motverka fattigdom inom landsbygdsområdena och jordbrukssektorn.
EnglishA headlong rush into enlargement, under such conditions, would be liable to aggravate the sidelong shifts towards the populist and fascistic which are appearing here and there.
Att förhasta utvidgningen innebär under dessa förhållanden en risk för ökade populistiska och fascistoida strömningar åt olika håll.
EnglishIf the EU adopts a more active and aggressive approach to the export of arms, this will also serve to aggravate conflict situations where they occur in the world.
Om man bedriver en mer aggressiv och aktiv vapenexport från Europeiska unionen, kommer man ju att bidra till att konflikter runtom i världen förvärras.
EnglishMoreover, socioeconomic marginalisation and discrimination generate disaffection and intolerance, and aggravate the chasm between Muslim and Western publics.
Dessutom ger socioekonomisk marginalisering och diskriminering upphov till missnöje och intolerans och förvärrar klyftan mellan muslimska och västerländska befolkningar.
EnglishThese methods, which dispense with the fundamental role of national Parliaments, can only aggravate this gap between Community Law and the situations of Member States.
Dessa metoder, som undanröjer de nationella parlamentens grundläggande roll, kommer bara att ytterligare minska kopplingen mellan gemenskapsrätten och verkligheten i medlemsstaterna.
EnglishThe prevention of pollution-related diseases through better understanding of how the pollutants cause or aggravate them is one of the objectives of the proposed programme.
Förebyggandet av sjukdomar orsakade av miljöföroreningar genom en bättre kunskap om hur de förorenande ämnena orsakar eller försvårar dem är ett av målen i det föreslagna programmet.