EN all
volume_up
{sustantivo}

all (también: entirety, unity, whole, ensemble)
volume_up
helhet {gén. com.}
As such, it could be regarded as a good budget all in all.
Som sådant kan det i sin helhet betraktas som en bra budget.
All in all, I find the final text a satisfactory and balanced compromise.
Som helhet är sluttexten en tillfredsställande och balanserad kompromiss.
All in all, I would like to thank the rapporteur and everyone involved.
Som helhet vill jag tacka föredraganden och alla som medverkat.

Sinónimos (inglés) para "all":

all

Sinónimos (sueco) para "all":

all

Ejemplos de uso para "all" en sueco

Estos enunciados provienen de fuentes externas y pueden ser poco precisos. bab.la no es responsable de su contenido. Más información aquí.

EnglishI mean, after all, if you look at babies superficially, they seem pretty useless.
Jag menar, om man tittar på bebisar rent ytligt så verkar de ganska meningslösa.
EnglishWe must release all our existing energies and harness our resources to the full.
Vi måste släppa loss vår inneboende energi och utnyttja våra resurser fullt ut.
EnglishLadies and gentlemen, that is the best means we all have of combating barbarity.
Mina damer och herrar, detta är det bästa medel vi har för att bekämpa barbariet.
EnglishShit, we'd be fools not to ride this strange torpedo all the way out to the end.
Vi skulle vara dårar om vi inte red den här konstiga torpeden ända till slutet.
EnglishParliament can decide with majorities: in the Council, we need all 15 to agree.
Parlamentet kan fatta majoritetsbeslut, i rådet krävs det ett godkännande av 15.
EnglishI warn against the temptation of thinking that no progress is being made at all.
Jag varnade för lockelsen med att tro att det inte gjordes några framsteg alls.
EnglishFirst of all, the scope to designate airports as city airports has been widened.
För det första har möjligheterna att räkna en flygplats som närflygplats utökats.
English'Mr President, first of all I would like to thank the rapporteur for her report.
Herr talman! Jag vill först och främst tacka föredraganden för hennes betänkande.
EnglishMr President, Commissioner, rapporteur, thank you so much for all your efforts.
herr talman, fru kommissionär, herr föredragande! Hjärtligt tack för ert arbete.
EnglishValues from -100 % (no contrast at all) to +100 % (full contrast) are possible.
Möjliga värden är från -100 % (ingen kontrast alls) till +100 % (full kontrast).
EnglishAs politicians, we must all be clear on one point: people do not like the State.
Som politiker måste vi vara på det klara med en sak: människor ogillar staten.
EnglishI would first of all like to congratulate Mrs Thomsen on her excellent report.
Jag skulle först vilja gratulera Britta Thomsen till hennes utmärkta betänkande.
EnglishNor was the matter raised at all during the open session at the summit meeting.
Frågan togs över huvud taget inte upp under det öppna sammanträdet vid toppmötet.
EnglishWhen we talk about the fight against fraud, all we can do is to tighten the rules.
När vi talar om bedrägeribekämpning är det enda vi kan göra att skärpa reglerna.
EnglishFirst of all, evaluation in the interests of safety cannot give any certainty.
Först och främst kan en bedömning från säkerhetssynpunkt inte ge någon säkerhet.
EnglishFirst of all, there must be much more cross-border cooperation between countries.
För det första måste vi ha mycket mer gränsöverskridande samarbete mellan länder.
EnglishWe must work against all of the many forms of discrimination against older people.
Äldre människor utsätts för många former av diskriminering som vi måste bekämpa.
EnglishHowever, currently, these are all under serious threat with the present regime.
För närvarande är emellertid dessa allvarligt hotade under den nuvarande regimen.
EnglishWe should have overcome all the problems that Mr Kallas mentioned in the 1990s.
Vi borde redan på 1990-talet ha fått bukt med de problem som Siim Kallas tog upp.
EnglishI wish to thank all those people today from this place, the European Parliament.
Jag skulle vilja tacka dessa människor i dag härifrån, från Europaparlamentet.