Cómo se dice "asserting" en sueco

EN

"asserting" en sueco

EN asserting
volume_up
{Gerundio}

asserting

Sinónimos (inglés) para "asserting":

asserting

Ejemplos de uso para "asserting" en sueco

Estos enunciados provienen de fuentes externas y pueden ser poco precisos. bab.la no es responsable de su contenido. Más información aquí.

EnglishIt often goes very far in asserting certain concepts that have yet to be realised.
Man går ibland mycket långt när man hävdar vissa begrepp som ännu inte har genomförts.
EnglishAnd that's why so much of humor is the body asserting itself against the head.
Och det är därför så mycket av humorn handlar om kroppen som kämpar för sin rätt gentemot intellektet.
EnglishI would end by asserting that we must promote much tougher initiatives.
Låt mig avslutningsvis säga, herr ordförande, att vi måste ta betydligt kraftfullare initiativ.
EnglishAfter all, it is not just that Parliament has acquired more rights and is asserting them.
Det handlar ju inte bara om att detta parlament har fått fler rättigheter som man också tillvaratar.
EnglishI will fight and vote against asserting something which quite simply is not the case.
Jag kämpar och kommer att rösta mot det faktum att man hävdar någonting som helt enkelt inte har inträffat.
EnglishWe are constantly asserting that these are concealed in many cases under the cover of other programmes.
Vi hävdar hela tiden att de i många fall är dolda bakom andra program.
EnglishPresident Pöttering has been hasty in asserting that there were no votes against.
Europaparlamentets talman Hans-Gert Pöttering var lite snabb med att fastställa att det inte fanns några röster mot.
EnglishIn Serbia, thanks to the determination of the Serbian people, democracy is on the point of asserting itself.
I Serbien håller demokratin på att få fäste, tack vare folkets vilja.
EnglishThe developing countries are organising and asserting themselves.
Utvecklingsländerna organiserar sig och hävdar sin rätt.
EnglishBesides, there is division among the Arctic countries with a view to asserting spheres of influence.
Dessutom förekommer det viss splittring bland de arktiska länderna när det gäller att befästa inflytandesfärer.
EnglishThe Olympic Committee is turning a blind eye by asserting that sports and human rights are unrelated.
Olympiska kommittén blundar med ena ögat när den försäkrar att sport och de mänskliga rättigheterna inte hänger ihop.
EnglishA Malthusian approach which involves asserting what is spent in the name of solidarity is quite simply...
Ett malthusianskt sätt som innebär att man slår fast vad som förbrukas på solidaritetens vägnar är helt enkelt ...
EnglishWe Social Democrats want to see a clear directive that assists women in asserting their rights.
Vi kvinnliga socialdemokrater vill ha ett starkt direktiv som gör det lättare för kvinnor att också få igenom sina rättigheter.
EnglishThey also have problems in connection with their property in Kosovo and with asserting ownership of that property.
De har även problem i samband med sina egendomar i Kosovo och med fastställandet av dessa egendomsrättigheter.
EnglishIt is, rather, a question of asserting the advances in civilisation that have characterised our countries for decades.
Det är i stället fråga om att framhålla de framsteg i civilisationen som har utmärkt våra länder i årtionden.
EnglishAs true friends of Ukraine, we need more than ever to be frank, friendly and consistent in asserting our values.
Som sanna vänner till Ukraina måste vi mer än någonsin vara ärliga och vänliga och konsekvent bekräfta våra värden.
EnglishI have personally witnessed what I am asserting here and I invite my fellow Members to verify it for themselves.
Jag har personligen varit vittne till det jag påstår här och jag uppmanar mina medledamöter att själva verifiera detta.
EnglishAll and sundry – the patent’s opponents as much as its advocates – are currently asserting that that is what they want.
Alla och envar – patentets motståndare likväl som dess förespråkare – hävdar för närvarande att det är det de vill.
EnglishThe lack of definite procedural rules, though, means that the paper asserting the values of the EU has to be patient.
Bristen på tydliga förfararanderegler innebär emellertid att man i samband med det dokument där EU:s värderingar hävdas måste ha tålamod.
EnglishThe lack of definite procedural rules, though, means that the paper asserting the values of the EU has to be patient.
För att uttrycka mig artigt måste jag säga att jag är upprörd över det meddelande från kommissionen som används som utgångspunkt i betänkandet.