EN assertive
volume_up
{adjetivo}

1. general

assertive (también: arranged, categorical, clear-cut, decided)
At the end of last year, this House urged us to pursue a more assertive trade policy in respect of China.
I slutet av förra året krävde parlamentet att vi skall föra en mer bestämd handelspolitik gentemot Kina.
For the first time, the European Union adopted an assertive stance, with which it seemed rather comfortable.
Europeiska unionen intog för första gången en bestämd hållning, vilket den verkade vara ganska tillfreds med.
She comes to the interview with assertive steps, dressed in a colourful coat that matches her personality.
Hon kommer till intervjun med bestämda steg, klädd i en färgstark kappa som matchar hennes personlighet.
EULEX should adopt a more assertive stance and should assist the Kosovar authorities wherever it can, whether this is solicited or not.
Eulex bör inta en mer självsäker ställning och bistå kosovanska myndigheter varhelst man kan, oavsett om detta efterfrågas eller inte.
I think the reason was clear: to build a stronger, more assertive and self-confident European foreign policy at the service of the citizens of the European Union.
Jag anser att det uppenbara skälet var att bygga en starkare, mer övertygande och självsäker europeisk utrikespolitik som kan gagna medborgarna i Europeiska unionen.

2. negocios

assertive

Sinónimos (inglés) para "assertive":

assertive

Ejemplos de uso para "assertive" en sueco

Estos enunciados provienen de fuentes externas y pueden ser poco precisos. bab.la no es responsable de su contenido. Más información aquí.

EnglishShould we not, however, be just a little more assertive and proactive?
Men bör vi inte vara lite mer offensiva och föregripa händelseutvecklingen?
EnglishWell, I hope that you will start to see what you would recognise as assertive leadership.
Jag hoppas att ni ska uppfatta det som ett bestämt ledarskap efterhand.
EnglishShould we not, however, be just a little more assertive and proactive?
Med andra ord: bör vi inte vidta de åtgärder som behövs för att faktiskt uppnå Kairomålen?
EnglishI support the line you are taking, Commissioner, and the more assertive role that has been adopted.
Jag stöder kommissionsledamotens linje och den tydligare roll som har antagits.
EnglishIt plays an increasingly assertive role on the international stage.
Landet spelar en alltmer självklar roll på den internationella arenan.
EnglishEurope must adopt a more assertive and consistent role when defending human rights.
Europa måste agera med större självsäkerhet och konsekvens vid försvaret av de mänskliga rättigheterna.
EnglishWe have had the Bali Climate Conference, where Europe put forward a very assertive front.
Vid klimatkonferensen på Bali höll sig Europa väl framme.
EnglishTo conclude, Europe needs new energy to take care of its future, to renew itself in an assertive way.
Avslutningsvis behöver EU ny energi inför framtiden och för att förnya sig på ett bestämt sätt.
EnglishMr Tannock: assertive leadership that is up to the challenge.
Herr Tannock: ett bestämt ledarskap som klarar av utmaningen.
EnglishShe comes to the interview with assertive steps, dressed in a colourful coat that matches her personality.
Hon kommer till intervjun med bestämda steg, klädd i en färgstark kappa som matchar hennes personlighet.
EnglishWhat is more, I find the word 'academy ' is not assertive enough when it comes to police operations.
Å andra sidan anser jag att ordet akademi inte är tillräckligt självmedvetet när det handlar om polisverksamhet.
EnglishWe must be more self assertive on the international scene and contribute to peace and stability in the Middle East.
Vi måste bli mer självmedvetna på den internationella arenan och bidra till freden och stabiliteten i Mellanöstern.
EnglishAdmittedly, one might have hoped, in these difficult times, to have heard him speak with a more assertive European voice.
Visst hade man kanske, i dessa svåra tider, hoppats få höra honom leverera ett mer bestämt europeiskt budskap.
EnglishYou will be facing a more assertive and more confident European Parliament which has expectations of you.
Ni kommer att mötas av ett Europaparlament som gör sig mera gällande och är mera fyllt av förtröstan, och som har förväntningar på er.
EnglishI get the impression that the Commission is becoming a little more assertive, and I see that as totally justified.
Jag får intrycket av att kommissionen håller på att bli lite mer påstridig, och jag anser att det är fullkomligt rättfärdigat.
EnglishThe EU drugs strategy covers the period 2005-2012 and it is clear that a more uniform and assertive approach is required.
EU:s strategi för narkotikabekämpning täcker perioden 2005–2012, men det krävs ett enhetligare och tydligare tillvägagångssätt.
EnglishIf we want to turn the European Union into a strong and assertive entity, then we need to strengthen it in four key policy areas.
Om vi vill förvandla Europeiska unionen till ett starkt och handlingskraftigt subjekt, måste vi stärka unionen på fyra viktiga politiska områden.
EnglishThis manifests itself not only in an assertive role within the WTO, but also for example in the desire to acquire a seat in the Security Council.
Detta visar sig inte bara genom Brasiliens bestämda uppträdande inom WTO, utan också t.ex. i en önskan att få en plats i säkerhetsrådet.
EnglishSecondly, the regime does not enjoy internal peace in order to concentrate exclusively on promoting a more assertive foreign policy.
För det andra har regimen inte den inhemska lugn och ro som krävs för att kunna koncentrera sig enbart på att främja en mer beslutsam utrikespolitik.
EnglishWe also expect the Commission to adopt a more assertive and demanding attitude towards the Member States, to avoid recriminations later on.
Vi förväntar oss också att kommissionen intar en mer beslutsam och krävande hållning gentemot medlemsstaterna för att slippa motanklagelser senare.