Cómo se dice "assess value" en sueco

EN

"assess value" en sueco

volume_up
assess value {sustantivo}

EN assess value
volume_up
{sustantivo}

1. finanzas

assess value

Traducciones similares para assess value en sueco

to assess verbo
value sustantivo
value verbo
Swedish
to value verbo

Ejemplos de uso para "assess value" en sueco

Estos enunciados provienen de fuentes externas y pueden ser poco precisos. bab.la no es responsable de su contenido. Más información aquí.

EnglishIn particular, we should look at how we assess value for money from our projects.
Vi måste i synnerhet undersöka hur vi bedömer värdet av pengarna i våra projekt.
EnglishIt is therefore necessary to assess this value in an explicit and positive manner.
Det är därför nödvändigt att ge solidariteten ett uttryckligt positivt värde.
EnglishIf the Council does that, how would the Commissioner assess the value of the financial perspective?
Om rådet gör det, hur skall då kommissionsledamoten kunna bedöma värdet av budgetplanen?
EnglishIt is terribly complicated for experts to make a proper appraisal, and thus to assess the value of these new financial products.
Det är oerhört komplicerat för experterna att göra en korrekt bedömning och på så sätt fastställa värdet av dessa nya finansiella produkter.
EnglishThe Commission, in its proposal, claims that the EU has been able to assess the value of PNR data and to realise its potential for law enforcement purposes.
Kommissionen hävdar i sitt förslag att EU har kunnat bedöma värdet av passageraruppgifter och erkänna dess potential i brottsbekämpningssyfte.
EnglishI would particularly draw attention to the new cost-benefit thinking in the budget whereby, year by year, we are to assess the value of the individual programmes in relation to their costs.
De uppgifter vi på detta sätt samlar in kommer självklart att ingå i en utvärdering och halvtidsöversyn av den fleråriga budgetramen för 2008-2009.
EnglishTo address this issue, the Commission is preparing a communication to assess the added value of instituting a Community disaster prevention mechanism.
För att ta itu med detta problem håller kommissionen på att utarbeta ett meddelande för att bedöma det mervärde som inrättandet av en gemenskapsmekanism för att förebygga katastrofer har.
EnglishIt is not at all clear how an employer is supposed to assess work of equivalent value, whether he is required, for example, to factor in the availability of suitably qualified applicants.
Det är inte helt klart hur en anställd ska kunna bedöma arbete av lika värde om han till exempel ombeds beräkna hur många passande kvalificerade ansökande som är tillgängliga.
EnglishOn the issue of a proposed framework directive, the Commission is not opposed in principle and has already agreed to assess the value and feasibility of such an instrument.
När det gäller frågan om ett förslag till ramdirektiv så är kommissionen inte emot det i princip och har redan gått med på att utvärdera värdet av och förutsättningarna för en sådan rättsakt.
EnglishI would particularly draw attention to the new cost-benefit thinking in the budget whereby, year by year, we are to assess the value of the individual programmes in relation to their costs.
Jag vill särskilt uppmärksamma det nya kostnadseffektivitetstänkandet i budgeten, med vars hjälp vi årligen ska utvärdera värdet av enskilda program i förhållande till vad de kostar.