EN assessed
volume_up
{adjetivo}

assessed (también: estimated, upvalued)

Ejemplos de uso para "assessed" en sueco

Estos enunciados provienen de fuentes externas y pueden ser poco precisos. bab.la no es responsable de su contenido. Más información aquí.

EnglishThe effect on regional airports and their surrounding areas needs to be assessed.
Effekten på regionala flygplatser och de omkringliggande områdena måste bedömas.
EnglishAny difficulties in applying this agreement will of course have to be assessed.
Eventuella problem med att tillämpa avtalet kommer givetvis att behöva utvärderas.
EnglishGlobalisation and information and communication technologies are assessed as risks.
Globalisering och informations- och kommunikationsteknik bedöms utgöra risker.
EnglishThey therefore need to be assessed carefully so as not to lead to adverse effects.
De måste därför bedömas noggrant så att de inte ger några negativa effekter.
EnglishThe Commission has assessed the benchmarks as being met in seven of these 11 cases.
Kommissionen har bedömt att riktmärkena har uppfyllts i sju av dessa 11 fall.
EnglishSystems in this area continue, however, to be assessed as only partially effective.
Systemen inom detta område bedöms dock fortfarande som bara delvis effektiva.
EnglishAll these issues are being assessed further in detail by Commission officials.
Alla dessa punkter granskas just nu ytterligare av kommissionens tjänstemän.
EnglishWhen should it be assessed by the Commission or Commissioner himself, etc.?
När skall detta bedömas av kommissionen eller kommissionären själv och så vidare?
EnglishThese matters are to be assessed and analyzed in the manner which I suggested earlier.
Dessa frågor skall bedömas och analyseras på det sätt som jag föreslog tidigare.
EnglishIf the aims and objectives of projects are clear, they can be assessed meaningfully.
Om projekten har klara syften och mål kan värderingen genomföras meningsfullt.
EnglishIt is the real issues that count, not having the same thing assessed at every level.
Det är saken som avgör och inte att samma ärende granskas än en gång på varje nivå.
EnglishProgress will be monitored by the Commission and assessed in the annual reports.
Framstegen kommer att övervakas av kommissionen och utvärderas i de årliga rapporterna.
EnglishThe implementation of the Millennium Development Goals has been assessed as a failure.
Genomförandet av millennieutvecklingsmålen har betraktats som ett misslyckande.
EnglishAll the old substances were to be assessed and given MRLs by the end of 1996.
Alla äldre ämnen måste bedömas och få MRL fastställda innan slutet av 1996.
EnglishOf course any future action in this area will need to be assessed carefully.
Naturligtvis måste alla framtida åtgärder på detta område bedömas noggrant.
EnglishSurely these questions should have been better assessed and researched in advance.
Sådana aspekter borde naturligtvis ha studerats och analyserats i förväg.
EnglishIn this context, the report also establishes how cost-efficiency is to be assessed.
I detta sammanhang fastställs också i betänkandet hur kostnadseffektivitet ska bedömas.
EnglishIn the present programme Ireland is assessed as a single unit for funding.
I det nuvarande programmet är Irland bedömt som en enda enhet för fondering.
EnglishFive years ago it was assessed that the cultural sectors contributed 2.6% of the EU GDP.
För fem år sedan bedömdes det att kultursektorn bidrog med 2,6 procent av EU:s BNP.
EnglishThis is because the frost damage is being assessed throughout the south.
Anledningen är att frostskadorna utvärderas i hela den södra delen av landet.