Cómo se dice "assist" en sueco

EN

"assist" en sueco

volume_up
assist {sustantivo}
SV

"assist" en inglés

volume_up
assist {gén. com.}
EN

EN assist
volume_up
{sustantivo}

1. general

assist (también: pass)
volume_up
passning {gén. com.}
assist

2. deporte: "ice hockey"

assist
volume_up
assist {gén. com.} (ishockey)
The knowledge generated will assist to selectively regulate surface properties of sulfides in flotation
The knowledge generated will assist to selectively regulate surface properties of sulfides in flotation

Sinónimos (inglés) para "assist":

assist

Sinónimos (sueco) para "assist":

assist
Swedish

Ejemplos de uso para "assist" en sueco

Estos enunciados provienen de fuentes externas y pueden ser poco precisos. bab.la no es responsable de su contenido. Más información aquí.

EnglishThose are practical measures which can assist employment growth and retention.
Det är praktiska åtgärder som kan bidra till ökad och bibehållen sysselsättning.
English(The President urged the speaker to speak more slowly to assist the interpreters)
(Talmannen uppmanade talaren att tala långsammare för att underlätta för tolkarna.)
EnglishIf our wishes are to become a reality, we need to assist and cooperate with Croatia.
Om vår önskan ska gå i uppfyllelse måste vi stödja och samarbeta med Kroatien.
EnglishFrom an Irish perspective, we should assist in humanitarian missions to the region.
Från ett irländskt perspektiv bör vi bidra med humanitära insatser i området.
EnglishDo we want the negotiations to assist cooperation between the EU and Russia?
Vill vi att förhandlingarna ska bidra till samarbetet mellan EU och Ryssland?
EnglishThey have great potential for the future and could assist energy conservation.
Dessa rymmer goda framtidsmöjligheter och kan bidra till energibesparingar.
EnglishThe opening-up of larger markets will assist in the process of economic growth.
Öppnandet av större marknader kommer att bidra till den ekonomiska tillväxtsprocessen.
EnglishAt the same time, the EIT mark should also assist potential business customers.
Samtidigt bör ETI-märkningen också kunna bli till hjälp för potentiella företagskunder.
EnglishThis can potentially lead to employment and assist economic growth throughout the Union.
Detta kan skapa sysselsättning och bidra till ekonomisk tillväxt i hela unionen.
EnglishNational centres would also greatly assist in the monitoring of results.
Nationella centra skulle också vara till stor hjälp för att övervaka resultaten.
EnglishIt only allows the slaughterhouse staff to assist the official veterinarian.
Det finns inget allmänt tillstånd att låta slakteripersonal delta i köttbesiktningar.
EnglishAnd in this interim period we will have to assist those who are most affected.
Och under denna övergångsperiod måste vi stödja dem som drabbas hårdast.
EnglishYou would assist us greatly if you were to support this portion of our amendments.
Det skulle underlätta om ni ville stödja denna del av ändringsförslaget.
EnglishThis programme should and will assist in the realisation of those objectives.
Detta program bör och kommer att bidra till förverkligandet av dessa mål.
EnglishFinally, we need to authorise lower VAT rates to assist labour-intensive services.
Slutligen måste vi godkänna lägre momssatser för att underlätta arbetsintensiva tjänster.
EnglishAt one point, the statement mentions continuing reforms which we will assist.
På ett ställe sägs det: "... reformerna skall fortsätta, och vi kommer att stödja dem ".
EnglishBut it should also assist from the perspective of disease avoidance and control.
Men det bör också vara till hjälp ur perspektivet med att undvika sjukdom och med kontroll.
EnglishAt one point, the statement mentions continuing reforms which we will assist.
På ett ställe sägs det: " ... reformerna skall fortsätta, och vi kommer att stödja dem" .
EnglishNot only aid but trade was the answer, as a short-term measure to assist.
Svaret var inte bara bistånd utan också handel - en kortsiktig stödåtgärd.
EnglishIt understands the concerns and is fully committed to assist Portugal.
Den har förståelse för den oro som finns och lovar Portugal sitt fulla stöd.