EN assurance
volume_up
{sustantivo}

1. general

assurance (también: guarantee, safeguard, undertaking)
volume_up
garanti {gén. com.}
That is the assurance, or reassurance, that the public in the European Union requires.
Det är denna garanti, eller trygghet, som allmänheten i Europeiska unionen kräver.
I would like an assurance that we shall not have a repetition of this in the future.
Jag skulle vilja få en garanti för att detta inte kommer att upprepas i framtiden.
I hope that provides the assurance the honourable Member was looking for.
Jag hoppas att det utgör den garanti som den ärade ledamoten efterfrågade.
assurance (también: insurance)
volume_up
försäkring {gén. com.}
However, I need an assurance from the Commissioner.
Men jag behöver en försäkring från kommissionsledamoten.
Direct insurance other than life assurance (implementing powers conferred on the Commission) (vote)
Annan direkt försäkring än livförsäkring (kommissionens genomförandebefogenheter) (omröstning)
Can you give me any assurance that this is happening?
Kan ni ge mig någon försäkring om att detta sker?
assurance (también: bond, certitude, guarantee, safeguard)
volume_up
säkerhet {gén. com.}
As a consequence, the control system provides insufficient assurance on farmer compliance'.
Följden är att kontrollsystemen inte ger tillräcklig säkerhet om jordbrukarnas efterlevnad.”
As you know, with the exception of four or five Member States, they are not ready to give their declaration of assurance.
Som du vet är det endast fyra eller fem medlemsstater som är redo att lämna försäkran om rimlig säkerhet.
This directive is meant to provide good and consistent assurances of the safety of products for consumers.
Detta direktiv är avsett att ge goda och fasta garantier om produkters säkerhet för konsumenter.
assurance (también: assertion, guarantee, undertaking)
volume_up
försäkran {gén. com.}
I welcome the assurance from the Commissioner that he will monitor all plants.
Jag välkomnar kommissionsledamotens försäkran att han tänker övervaka alla anläggningar.
I am grateful for the Minister's assurance that there is no pilot project so far.
Jag är tacksam för ministerns försäkran att det inte finns något pilotprojekt ännu.
The only assurance I can give you is that the President was not blocking a lift.
Den enda försäkran jag kan ge er är att talmannen inte blockerade en hiss.
assurance (también: belief, conviction, persuasion)
volume_up
övertygelse {gén. com.}
We welcome his assurance that the confidence of European citizens in Europe and how it operates will need to be strengthened.
Vi välkomnar Barrosos övertygelse att EU-medborgarnas förtroende för EU och hur det fungerar kommer att behöva förstärkas.
assurance (también: certainty, certitude)
volume_up
visshet {gén. com.}
Vi behöver få visshet i denna fråga.
assurance
volume_up
förvissning {gén. com.}
Obviously, you were given that information and this assurance.
Uppenbarligen hade ni fått denna information och hade denna förvissning.
Young men and women must be able to report for peace-keeping and peace-making service in the confident assurance that everything is being done in the interests of their safety.
Unga män och kvinnor skall kunna anmäla sig till fredsbevarande och fredsskapande tjänster i trygg förvissning om att allt kommer att göras för deras säkerhet.
assurance (también: aplomb)
volume_up
självsäkerhet {gén. com.}
Many Cypriots require support to catch the spirit of Europe and to look forward with more self-assurance to being a reunited community.
Många cyprioter behöver stöd för att fånga EU:s anda och för att se fram med större självsäkerhet emot att bli ett återförenat samhälle.
For you know exactly what needs to be said in this House and with imposing self-assurance you listed the encyclopaedia of European values and fundamental rights.
För ni vet exakt vad som måste sägas i den här kammaren, och med imponerande självsäkerhet räknade ni upp en hel katalog av europeiska värderingar och grundläggande rättigheter.

2. negocios

assurance
volume_up
assurans {gén. com.}

3. Gran Bretaña

assurance
volume_up
livförsäkring {gén. com.}
Life assurance (implementing powers conferred on the Commission) (vote)
Livförsäkring (kommissionens genomförandebefogenheter) (omröstning)
Madam President, I voted in favour of the directive on life assurance.
Fru talman, jag har röstat för direktivet om livförsäkring.
Direct insurance other than life assurance (implementing powers conferred on the Commission) (vote)
Annan direkt försäkring än livförsäkring (kommissionens genomförandebefogenheter) (omröstning)

Sinónimos (inglés) para "assurance":

assurance

Ejemplos de uso para "assurance" en sueco

Estos enunciados provienen de fuentes externas y pueden ser poco precisos. bab.la no es responsable de su contenido. Más información aquí.

EnglishThe objective was to help the Court to publish a positive Statement of Assurance.
Syftet var att hjälpa revisionsrätten att avge en positiv revisionsförklaring.
EnglishAnd can I have your assurance that I will be able to do so on that occasion?
Och kan ni försäkra mig om att jag kommer att kunna göra det vid det tillfället?
EnglishI also agree with you that assurance for consumers is of paramount importance.
Jag instämmer också med er att garantier för konsumenterna är ytterst viktigt.
EnglishThere is still no positive statement of assurance from the Court of Auditors.
Det finns fortfarande inte någon positiv revisionsförklaring från revisionsrätten.
EnglishThe statement of assurance is supposed to cover 'down to the level of taxpayers'.
Revisionsförklaringen förutsätts täcka allt ”ända ned till de avgiftspliktigas nivå”.
EnglishThe statement of assurance contained in the report once again gives cause for concern.
Den revisionsförklaring som finns i rapporten ger än en gång anledning till oro.
EnglishSo will the Council President please give us a clear assurance on this point?
Rådsordförande jag ber er, kan jag från er få en verklig utfästelse på denna punkt.
EnglishCan you give us any assurance that there will not be any genuine speculation?
Kan ni försäkra oss om att det inte kommer att bli någon riktig spekulation?
EnglishFocus on optimal resource utilization, increased efficiency and quality assurance.
Fokus på optimalt resursutnyttjande, effektivisering och kvalitetssäkring.
EnglishQuality assurance should be introduced for agricultural methods and products.
Kvalitetsgarantier för jordbruksdrift och jordbruksprodukter bör utarbetas.
EnglishIt is unfortunate too that this year again a statement of assurance could not be given.
Det är också synd att det inte heller i år kan lämnas någon förtroendeförklaring.
EnglishI also want to refer to the question of the Statement of Assurance and discharge.
Jag vill också ta upp frågan om revisionsförklaringen och ansvarsfrihet.
EnglishThis is tangible and quantifiable progress towards a positive statement of assurance.
Detta är en märkbar och kvantifierbar utveckling mot en positiv revisionsförklaring.
EnglishSo that is the first assurance we should give them: that their savings are protected.
Det första lugnande besked vi bör ge dem är därför att deras besparingar är skyddade.
EnglishI now turn to the construction of the Statement of Assurance and the question of figures.
Jag går nu över till utformningen av revisionsförklaring och frågan om siffror.
EnglishIn the UK, we have a comprehensive assurance scheme called the Lion Code.
I Storbritannien har vi det övergripande kvalitetssäkringssystemet Lion Code.
EnglishThis combination of free-market economy and quality assurance is exactly what we need.
Denna kombination av marknadsekonomi och kvalitetsgarantier är precis vad vi behöver.
EnglishIn each case, there must be an assurance that information will not be manipulated.
I vilket fall som helst måste det finnas garantier för att informationen inte manipuleras.
EnglishAgain the Court has failed to give a statement of assurance to the Commission.
Än en gång har revisionsrätten inte kunnat lämna en revisionsförklaring till kommissionen.
EnglishThe statement of assurance gives no clear answer regarding the nature of the errors.
Revisionsförklaringen ger inget tydligt svar i fråga om vilket slags fel som har begåtts.