Cómo se dice "beginning" en sueco

EN

"beginning" en sueco

volume_up
beginning {sustantivo}

EN beginning
volume_up
{sustantivo}

1. general

beginning (también: commencement, conception, onset, outset)
volume_up
början {gén. com.}
That is why this paper can only be a beginning, a beginning with important statements.
Därför kan detta dokument bara vara en början, en början med viktiga utsagor.
The beginning of this new millennium is very different from the beginning of the last.
Början på detta årtusende är mycket olikt början på det förra årtusendet.
So our story ends at the beginning -- the beginning of all things, the Big Bang.
Så vår berättelse slutar i början - i alltings början, Big Bang.
beginning (también: commencement, introduction, prelude)
volume_up
inledning {gén. com.}
The beginning of today's discussion is fantastic!
Det är ju storartat, vilken fantastisk inledning på dagens debatt!
From the beginning of the crisis, the European Union was at the forefront.
EU har ända sedan krisens inledning stått i förgrunden.
I would like to point out, however, that this Regulation is only going to be the beginning.
Men låt mig påpeka att denna förordning bara kommer att vara en inledning.
beginning (también: origin)
volume_up
begynnelse {gén. com.}
Mr Roche, you concluded your remarks by saying that this process was at its beginning.
Ni sammanfattade era kommentarer med att säga att denna process befann sig i sin begynnelse.
At the beginning of the year someone joked that the aims of Lisbon had become the promises of Nikita Khrushchev.
Vid årets begynnelse var det någon som vitsade om att målen för Lissabonmötet påminde om dem som Nikita Chrusjtjov ställde upp.
From the very beginning of the European Union, equality of opportunity has had a major role both in the Treaty and in legislation, and much has been achieved.
Alltsedan Europeiska unionens begynnelse har jämställdheten haft en stor roll både i fördraget och i lagstiftningen, och mycket har uppnåtts.

2. educación: "beginning of school year"

beginning
volume_up
skolstart {gén. com.}

Sinónimos (inglés) para "beginning":

beginning

Ejemplos de uso para "beginning" en sueco

Estos enunciados provienen de fuentes externas y pueden ser poco precisos. bab.la no es responsable de su contenido. Más información aquí.

EnglishSince the beginning of the CAP there have been fundamental changes to its tasks.
Den gemensamma jordbrukspolitikens uppdrag har sedan starten förändrats i grunden.
EnglishYet Turkey has made hardly any progress since the beginning of the negotiations.
Men Turkiet har knappast gjort några framsteg sedan förhandlingarna startade.
EnglishHowever, the report marks only the beginning of a process that is not simple.
Men betänkandet är bara ett första steg i en process som är allt annat än enkel.
EnglishThe rapporteur rationalises his intention at the very beginning of his report.
Föredraganden rationaliserar sin avsikt redan i inledningen av sitt betänkande.
EnglishThis is what Mr Florenz states in his report at the beginning of his conclusions.
Detta fastslår Karl-Heinz Florenz i sitt betänkande i inledningen till slutsatserna.
EnglishI should like the word 'and' at the beginning of the sentence to be changed to 'but'.
Jag skulle vilja att ordet "och " i första delen av meningen ändras till "men ".
EnglishThis is the beginning of the reform process and we now look forward to some action.
Detta är inledningen av reformprocessen och vi ser nu fram mot några åtgärder.
EnglishWith hindsight, this debate marked the beginning of the end of the former Commission.
Vid det tillfället valde kommissionens ordförande konfrontation med parlamentet.
EnglishThis new sort of literacy has to be taught to many adults starting at the beginning.
I denna nya läskunnighet måste många vuxna människor utbildas ända från alfabetet.
EnglishIt has genuinely given rise to decisive support for beginning negotiations.
Hans arbete har verkligen gett ett avgörande stöd för inledandet av förhandlingar.
EnglishChoose this option to sort beginning with the lowest value, i.e. from A to Z or 0 to 9.
Klicka här om sorteringen ska ske stigande, dvs från A till Ö och från 0 till 9.
English   – Madam President, the European Union is beginning a new stage in its history.
   – Fru talman! Europeiska unionen går nu in i ett nytt historiskt skede.
EnglishI remember saying then that for the Iraqis the hard work was only beginning.
Jag minns att jag då sa att det hårda arbetet bara hade börjat för irakierna.
EnglishIt is therefore time to withdraw the proposal and start again from the beginning.
Min grupp stöder förslaget att avslå direktivet, om än av andra skäl än föredraganden.
EnglishThe hard work is, however, only just beginning, especially for the Commission.
Det hårda arbetet har emellertid bara börjat, i synnerhet för kommissionen.
EnglishSo we have even more consensus now than we had at the beginning of this debate.
Vi har således ett ännu större samförstånd nu än när vi inledde debatten.
EnglishWe are aware of other industrial companies beginning to look at our market.
Vi är medvetna om att andra industriföretag har börjat snegla på vår marknad.
EnglishI have supported this idea right from the very beginning of my mandate as an MEP.
Jag har stött den tanken ända sedan jag tillträdde som parlamentsledamot.
EnglishBut now is also the beginning of a key stage for the Intergovernmental Conference.
Men det är också nu som regeringskonferensen går in i ett avgörande skede.
EnglishChoose this option to sort beginning with the highest value, i.e. from Z to A or 9 to 0.
Klicka här om sorteringen ska ske fallande, dvs från Ö till A och från 9 till 0.