EN

to bridge [bridged|bridged] {verbo}

volume_up
The most important emphasis should therefore be to bridge the gulf.
Därför borde den viktigaste tyngdpunkten vara att överbrygga klyftan.
I support the plan of action and joint efforts to bridge this period.
Jag stöder handlingsplanen och gemensamma insatser för att överbrygga denna period.
We will work together on steps to bridge this digital divide.
Vi kommer att arbeta tillsammans stegvis för att överbrygga denna IT-klyfta.
In between, there can be the European bridge - a bridge that could connect all in a new partnership for peace and prosperity.
Mellan dem kan den europeiska bron finnas - en bro som skulle kunna förena alla i ett nytt partnerskap för fred och välstånd.
Latvia and our region will be the bridge to the East, just as the Mediterranean states will join both shores of that sea.
Lettland och vår region blir bron mot öster precis som Medelhavsstaterna kommer att förena båda stränderna av det havet.
As the last procedure under the current Financial Perspective, it has a special role in bridging past priorities and future objectives.
Det är det sista förfarandet enligt den nuvarande budgetplanen och budgeten spelar därför en speciell roll när det gäller att förena tidigare prioriteringar och framtida mål.
SV

bridge {género común}

volume_up
1. general
volume_up
game {sustantivo}
2. "kortspel"
bridge
volume_up
bridge {sustantivo} (card game)
Vi är efterlysta för skjutningen på Vincent Thomas Bridge.
We're wanted for the shootout on the Vincent Thomas Bridge.
Kroppen av en vit man har dumpats från Bay Bridge.
Male Caucasian body, apparently dumped from the Bay Bridge.
Det är enligt min uppfattning en bridge too far.
In my opinion, this is a bridge too far.

Sinónimos (inglés) para "bridge":

bridge
auction bridge
English

Ejemplos de uso para "to bridge" en sueco

Estos enunciados provienen de fuentes externas y pueden ser poco precisos. bab.la no es responsable de su contenido. Más información aquí.

EnglishMoreover, first-generation biofuels serve as a bridge to the second generation.
Dessutom banar första generationens biobränslen väg för den andra generationens.
EnglishThis means building an intellectual and cultural bridge across the Mediterranean.
Detta innefattar att bygga en intellektuell och kulturell bro över Medelhavet.
EnglishIn my view, Turkey is the country that can build a bridge to the Arab world.
Turkiet är enligt min uppfattning det land som kan bygga en bro till arabvärlden.
EnglishMr President, the enlargement process is the bridge from the old Europe to the new.
Herr talman! Utvidgningsprocessen är bron från det gamla Europa till det nya.
EnglishIn this Union, when there is a divergence like that, we try to bridge the gap.
I denna union, när det finns en sådan motsättning, försöker vi att överbrygga klyftan.
EnglishThe Women’s Forum established a bridge between countries of origin and destination.
Kvinnoforumet skapade en bro mellan ursprungsländer och destinationsländer.
EnglishIt is simply a bridge too far to make agreements at European level at this stage.
Det är helt enkelt att gå för långt att göra överenskommelser på EU-nivå i dagens läge.
EnglishThe agreement on a common position appears to be a bridge too far for them.
Att komma överens om en gemensam ståndpunkt verkar vara ett steg för mycket för dem.
EnglishAs is the case with the Messina Bridge, the taxpayer will bear all the risks.
Liksom i fallet med bron i Messina blir det skattebetalarna som står för risktagandet.
EnglishWe actually have a problem in that we are unable to build a bridge between us and them.
Vi har faktiskt ett problem i det att vi inte kan bygga en bro mellan oss och dem.
EnglishA lot of water has flowed under the bridge since the initial regulations were adopted.
Mycket vatten har flutit under broarna sedan de ursprungliga förordningarna antogs.
EnglishIt is good that this knowledge is being rolled out as it provides a bridge to the market.
Det är bra att den här kunskapen sprids eftersom den utgör en bro till marknaden.
EnglishThe Women ’ s Forum established a bridge between countries of origin and destination.
Kvinnoforumet skapade en bro mellan ursprungsländer och destinationsländer.
EnglishHow can the EU play its part as a bridge-builder and point the US in the right direction?
Hur kan unionen driva på för enighet genom att föra amerikanerna i rätt riktning?
EnglishSeveral options are being examined for the power bridge between Poland and Lithuania.
Flera alternativ undersöks när det gäller elnätsförbindelsen mellan Polen och Litauen.
English(HU) Peter Mandelson is leaving the sinking ship and giving up his captain's bridge.
(HU) Peter Mandelson lämnar det sjunkande skeppet och ger upp sin ställning som kapten.
EnglishI would like to emphasise that language and linguistic skills represent a bridge.
Jag vill betona att språkkunskaper och språkfärdigheter utgör en bro.
EnglishSo since then I've been the bridge, and a lot of people have walked over me.
Så sedan dess har jag varit bron, och många människor har gått över mig.
EnglishTo link Palermo with Berlin, more than a bridge would be needed, Commissioner.
För att länka samman Palermo med Berlin skulle det krävas mer än en bro, fru kommissionär.
EnglishI would like to emphasise that language and linguistic skills represent a bridge.
Jag vill betona att språkkunskaper och språkfärdigheter utgör en bro.