Cómo se dice "to bring down" en sueco

EN

"to bring down" en sueco

EN to bring down
volume_up
{verbo}

to bring down (también: to cut, to debase, to depress, to droop)
The way to bring down the value of the euro is for the ECB to reduce interest rates.
Om ECB ska sänka eurons värde görs det genom att sänka räntenivån.
In many cases I hope that this may even bring down the cost of lending for small businesses.
Jag hoppas att detta i många fall t.o.m. kan sänka lånekostnaderna för små företag.
A factor involved here is the need to bring down tax on labour, which is something that Mr Pronk also takes up.
Ett led i det är ju, som sagt, att sänka skatten på arbete, vilket också Pronk tar upp.
to bring down (también: to burst, to cave in, to crash, to dart)
We believe that the people themselves must bring down this regime.
Vi menar att folket självt måste störta denna regim.
In Afghanistan, we were sure that the Afghan people themselves were ready to bring down the Taliban regime.
I Afghanistan var vi säkra på att det afghanska folket självt var redo att störta talibanregimen.
The democratic opposition leader Sam Rainsy has now gone into hiding, accused of plotting to bring down the government.
Den demokratiske oppositionsledaren Sam Rainsy har gått under jorden, anklagad för att vilja störta regeringen.
to bring down (también: to carry on, to continue, to drag on, to get on)
We cannot go on traducing a country like Kazakhstan, simply because of political motivation, to try and bring down their reputation before they chair the OSCE next year.
Vi kan inte fortsätta att förtala ett land som Kazakstan enbart av politiska motiv och för att försöka förstöra dess rykte inför ordförandeskapet i OSSE nästa år.
to bring down (también: to advance, to bring)
to bring down (también: to pare down)
What can we do to bring down this 18% share of emissions?
Vad kan vi då göra för att ner dessa 18 procent av utsläpp?
to bring down

Ejemplos de uso para "to bring down" en sueco

Estos enunciados provienen de fuentes externas y pueden ser poco precisos. bab.la no es responsable de su contenido. Más información aquí.

EnglishPeople are being taken in just to win readers or votes and to bring Europe down.
Man vilseleder människor för att vinna väljare eller röster och för att skada Europa.
EnglishIn the name of competition, there is a permanent quest to bring down costs.
I konkurrensens namn finns det en permanent strävan efter att minska kostnaderna.
EnglishEighteen months ago, the markets were threatening to bring down the global economy.
För arton månader sedan hotade marknaderna att rasera den globala ekonomin.
EnglishThe title of our parliamentary decision is 'How to bring space down to earth'.
Titeln på vårt parlamentsbeslut är ”Att ta ner rymden till jorden”.
EnglishOur speakers listed the numerous devices used to bring down unemployment figures.
Våra talare radade upp ett antal instrument som använts för att minska arbetslöshetssiffrorna.
EnglishOn the other hand, monetary policy cannot bring down long term interest rates.
I gengäld kan valutapolitiken inte kontrollera de långa räntorna.
EnglishLast of all, Mr President, it is a matter of great urgency to bring labour costs down.
Den sista punkten, herr ordförande, är brådskande, nämligen en sänkning av skatten på arbete.
EnglishThat is, of course, cheaper and helps bring down the defence budget.
Det är naturligtvis billigare. På det sättet kan försvarsbudgeten sänkas.
EnglishIt is part of sustainable development to reduce emissions and bring noise levels down.
Det är en hållbar utveckling när vi minskar utsläppen och bullret.
EnglishWe were promised that competition would bring prices down, but the complete opposite is true.
Man utlovade att konkurrensen skulle pressa priserna, men det är raka motsatsen som sker.
EnglishThis is a clear sign that citizens together can bring down walls.
Detta är ett tydligt bevis på att medborgarna tillsammans kan riva murar.
EnglishRelease Lady Claire and bring her down to me now, or by God, I will destroy your arsenal.
Frige Lady Claire och ta ner henne till mig nu, eller vid min Gud, Så förstör jag din arsenal.
EnglishWe do not have to bring things down to the lowest common denominator right from the start.
Vi behöver inte i förväg komma fram till minsta gemensamma nämnare.
EnglishWe have tried to demystify the satellite agencies: to bring them down to earth as it were.
Vi har strävat efter att avmystifiera satellit-byråerna: att så att säga föra ner dem på jorden.
EnglishEuropean Space Policy: How to bring space down to earth (debate)
Den europeiska rymdpolitiken: Att ta ner rymden till jorden (debatt)
EnglishCareful management can bring down illegal and unsustainably imported timber.
Genom en noggrann förvaltning kan man minska det olagliga och ohållbart avverkade timmer som importeras.
EnglishThat alone will be enough to bring the price down on the internal market; there is no other way of doing it.
Som ni kommer att märka har vi också utformat särskilda regler för Balkanstaterna.
EnglishGideon, you and the boys bring that bitch right down on my head, and I'll take it from there.
Gideon, jaga ner den jäveln mot mig, så tag jag över därifrån.
EnglishYou have to guarantee me that you will bring this corporation down.
Du måste garantera att du sätter stopp för det här företaget.
EnglishLast year it was possible to bring unemployment down to 10 %.
Under det gångna året kunde arbetslösheten sänkas till 10 procent.