EN can
volume_up
{sustantivo}

1. general

can (también: jar, pot, potful, tin)
volume_up
burk {gén. com.}
Have you noticed that he hides a can of Dry Roasted Peanuts in his bag?
Har du lagt märke till att han gömmer en burk med jordnötter i väskan?
Whether happiness can be found in a warm can of caffeine I do not know - it would not be my favourite tipple.
Huruvida man kan finna glädje i en varm burk koffein vet jag inte - det skulle inte vara min favoritdryck.
They do not put the word 'Bordeaux ' on a bottle of wine or a can of wine that has come from a third country.
De sätter inte ordet " Bordeaux " på en flaska eller burk som har anlänt från ett tredje land.
can (también: jug, pot, tankard, pitcher)
volume_up
kanna {gén. com.}
We are incapable of producing down-to-earth legislation with which our citizens can identify.
Vi har inte förmåga att skapa konkreta lagar i vilka medborgarna kan känna igen sig.
In retrospect, analysing the European Union's role in the Balkans, we can be proud of ourselves.
Om vi ser tillbaka på den roll som Europeiska unionen spelat på Balkan, så kan vi känna stolthet.
The adults can recognize the juveniles; the juveniles can recognize the adults.
De vuxna kan känna igen de unga, de unga kan känna igen de vuxna.
can
volume_up
dunk {gén. com.}

2. Estados Unidos

can (también: dustbin, bin)
volume_up
soptunna {gén. com.}
As responsible politicians we cannot stand by in silence and watch the Internet develop into a dustbin for all kinds of rubbish.
Som ansvariga politiker kan vi inte stillatigande se på hur Internet utvecklas till soptunna för allsköns skräp.

3. Estados Unidos, coloquial

volume_up
toalett {gén. com.}
And if he loses, you can dunk Ethan in the toilet every day till graduation.
Ja, och om vi förlorar får ni doppa Ethans huvud i toaletten varje dag.

4. Estados Unidos, slang

can
volume_up
ända {gén. com.} [slg.]
Jag vill be er om att spela spelet ända till slutet.
We had hopes, even up to the spring of 1997, that this programme could be approved.
Vi hyste hopp om att denna plan skulle godkännas, ända till och med våren 1997.
The kids today are so goddamn screwed up...... maybe this is the only way you can reach them.
Ungarna idag är sä jävla förvrängda..... så kanske detta är det ända sättet att nå dom..
can
volume_up
rumpa {gén. com.} [slg.]

Ejemplos de uso para "can" en sueco

Estos enunciados provienen de fuentes externas y pueden ser poco precisos. bab.la no es responsable de su contenido. Más información aquí.

EnglishNo institution can be without criticism, without constructive criticism that is.
Ingen institution klarar sig utan kritik, det vill säga utan konstruktiv kritik.
EnglishThe mistake made in that regard last winter can now be seen everywhere you look.
Det misstag som gjordes i det avseendet förra vintern märks nu var man än tittar.
EnglishMr President, firstly can I completely concur with what Mr Sumberg has just said.
(EN) Herr talman! För det första instämmer jag helt i vad David Sumberg just sa.
EnglishThere can never be a relaxation of the ban on meat-and-bone meal for ruminants.
En uppluckring av förbudet mot kött- och benmjöl för idisslare är en omöjlighet.
EnglishConfidence means stability and with that we can guarantee Europe a good future.
Förtroende innebär stabilitet som i sin tur leder till en bra framtid för Europa.
EnglishThe largest number of orders or bans can actually be found in the common market.
Flest förelägganden eller förbud finns i själva verket på inremarknadsområdet.
EnglishAnything that we can do to help small and medium-sized enterprises, we must do.
Vi måste göra allt som står i vår makt för att hjälpa små och medelstora företag.
Englishif we want safe food, because only safe foods can and should be European foods;
om vi vill ha säkra livsmedel eftersom EU endast bör producera säkra livsmedel,
EnglishI can hardly believe that we will ever achieve this at intergovernmental level.
Jag tror knappast att vi någonsin kommer att lyckas på ett mellanstatligt sätt.
EnglishThe cooperation can give higher possibilities to movements on the labor market.
The cooperation can give higher possibilities to movements on the labor market.
EnglishMr President, this is an unfortunate situation, of that there can be no doubt.
Herr talman! Det råder ingen tvekan om att vi står inför en obehaglig situation.
EnglishI can only point out that this amount equals 8.5% of the total damage suffered.
Jag vill bara framhålla att beloppet motsvarar 8,5 procent av de totala skadorna.
EnglishI mean, there's so much work to be done, and he can't afford to lose that time.
Jag menar, det är så mycket att göra, och han har inte råd att förlora något tid.
EnglishThe relevant services will be informed, to ensure interpretation can be received.
De relevanta tjänsteenheterna kommer att informeras för att garantera tolkning.
EnglishHow, then, can an incorrect legal basis be transformed into a correct legal basis?
Hur ska då en felaktig rättslig grund förvandlas till en korrekt rättslig grund?
EnglishI can imagine that every member of the Council will have a different priority.
Jag antar att varje enskild ledamot av rådet kommer att ha en egen prioritering.
EnglishThe European Union can make its influence felt, and it has a role to play here.
Europeiska unionen har ett inflytande att använda sig av och en roll att spela.
EnglishThere you have it, Mr President; I think I have been as comprehensive as I can.
Det var det, herr talman. Jag tror att jag varit så uttömmande som jag har kunnat.
EnglishI hope this, too, augurs well for the support that the President can count on.
Jag hoppas även att detta lovar gott för det förväntade stödet för ordföranden.
EnglishThere is no other way in which we can achieve that cooperation in the longer term.
Det finns inget annat sätt för oss att uppnå ett sådant samarbete på längre sikt.