EN canned
volume_up
{adjetivo}

1. slang

canned (también: broad, clear, drunk, drunken)
volume_up
full {adj.}
canned (también: drunk, drunken, inebriated, soused)

2. Estados Unidos

canned (también: tinned)
It concerns the use of sucrose esters in canned liquid coffee and tea which are now being sold hot direct to the consumer.
Det handlar om bruket av sackarosestrar i flytande kaffe och te burk, som nu säljs varma direkt till konsumenten.
I welcome the ban you have imposed on Thai chicken meat but you have not banned cooked meat or canned meat, and this accounts for about 75 % of our imports from Thailand.
Jag välkomnar det förbud ni har infört mot thailändskt kycklingkött, men ni har inte förbjudit tillagat kött eller kött burk som utgör cirka 75 procent av vår import från Thailand.
They are canned or boxed with the supermarkets' own labels or they are placed in specialist chilled containers for the restaurant and pub market for easy sale by the glass.
De tappas burk och förpackas med storköpens egna etiketter eller de placeras i för ändamålet avsedda kylbehållare för restaurang- och pubmarknaden för att lätt kunna säljas per glas.
canned (también: tinned, corned)
However, the derogation from the rules of origin on canned tuna is totally unacceptable.
Undantaget från ursprungsreglerna för konserverad tonfisk är dock helt oacceptabelt.
I am referring to the extremely high import duties imposed by South Korea on canned fruit.
Jag syftar på de extremt höga importtullar som Sydkorea har infört på konserverad frukt.
Community imports of canned tuna from the ACP countries have undergone a significant rise over the past few years.
Gemenskapens importer av konserverad tonfisk från AVS-länderna har ökat betydligt under de senaste åren.

Sinónimos (inglés) para "canned":

canned
can

Ejemplos de uso para "canned" en sueco

Estos enunciados provienen de fuentes externas y pueden ser poco precisos. bab.la no es responsable de su contenido. Más información aquí.

EnglishYou are aware of the campaign that is being run in relation to canned tomatoes in particular.
Ni är medveten om den kampanj som pågår i synnerhet vad gäller burktomater.
EnglishJust a short while ago, some of Latvia's canned fish was withdrawn from circulation in Russia.
För bara en kort tid sedan stoppades vissa fiskkonserver från Lettland på den ryska marknaden.
EnglishWe'll be collecting blankets, disposable diapers, uh, canned goods.
Vi kommer att samla in filtar, engångsblöjor, eh, burkmat.
EnglishSometimes we are accused of dumping because of those subsidies to the producers of canned tomatoes.
Ibland anklagas vi för dumpning på grund av dessa subventioner till producenterna av burktomater.
EnglishHaving said that, we also support prepositioning of food, in which case canned fish is very appropriate.
Vi stöder dessutom livsmedelslager, och i det sammanhanget är fiskkonserver mycket lämpliga.
EnglishThe agreement is making a substantial contribution to the stabilisation of the European canned tuna market.
Avtalet ger ett viktigt bidrag till stabiliseringen av EU-marknaden för tonfiskkonserver.
EnglishThe agreement is making a substantial contribution to the stabilisation of the European canned tuna market.
Avtalet ger ett viktigt bidrag till stabiliseringen av den europeiska marknaden för tonfiskkonserver.
EnglishThat includes not just canned fish but the whole range of fish on offer, from smoked to frozen fish.
Hit räknar jag inte bara fiskkonserver utan hela utbudet av produkter från rökt fisk till djupfrysta produkter.
EnglishSubject: Canned fish products as part of food aid
Angående: Fiskkonserver som en del av livsmedelsbiståndet
EnglishThe overall amount was 6 500 tonnes of canned tomatoes.
Den totala mängden var 6 500 ton burktomater.
EnglishSubject: Request from Thailand and the Philippines for preferential access to the EU for their canned tuna
Angående: Begäran från Thailand och Filippinerna om förmånstillträde till gemenskapsmarknaden för sin konserverade tonfisk
EnglishWe find them in industrial discharges, in pesticides, in detergents, in plastics, in canned goods and in personal care products.
Vi finner dem i industriutsläpp, i pesticider, i tvättmedel, i plast, i konserver och i hygienprodukter.
EnglishAs regards canned tomatoes, the largest exports that we had account for roughly 7 % of the South African market.
Vad gäller burktomater, stod de största exporterna som vi har svarat för grovt räknat 7 procent av den sydamerikanska marknaden.
EnglishThe only product of any significance is canned tomatoes, but even they account for no more than 7 % of the market.
Den enda vara som har någon betydelse är tomatkonserver, vilka ändå inte utgör mer än sju procent av den sydafrikanska marknaden.
EnglishAs for the issue of canned fruit and vegetables on the South African market, I can tell you that European exports are extremely small.
Vad gäller frågan om frukt- och grönsakskonserver på den sydafrikanska marknaden, vill jag säga att den europeiska exporten är extremt svag.
EnglishMostly canned stuff.
EnglishSo it is to compensate them for the higher prices which the CAP imposes on tomatoes, to ensure a level playing field as regards canned tomatoes.
Det handlar alltså om en kompensation för de högre priser som den gemensamma jordbrukspolitiken belägger tomater med, för att garantera jämlika villkor för burktomater.
EnglishObviously canned food has its advantages, including canned fish, because it can hold for a prolonged period of time and is therefore suitable for managing stocks.
Konserverade livsmedel, inklusive fiskkonserver, har naturligtvis sina fördelar eftersom de har lång hållbarhetstid och därför är lämpliga som livsmedelslager.
EnglishSometimes subsidies are paid to canned-tomato producers because the price at which they have to purchase tomatoes is higher than the international average price.
Ibland betalas subventioner till producenter av burktomater eftersom det pris till vilket de måste köpa tomater är högre än det internationella genomsnittspriset.