Cómo se dice "to compensate" en sueco

EN

"to compensate" en sueco

EN to compensate
volume_up
[compensated|compensated] {verbo}

1. general

Will the Commission agree to compensate Mr Howard for his losses?
Kommer kommissionen att samtycka till att ersätta Howard för hans förluster?
It would not make sense to compensate those responsible for the pollution.
Det skulle inte heller vara logiskt att ersätta dem som har gjort sig skyldiga till förorening.
The aims of the proposal are to help compensate the damages, by a contribution of the Community.
Förslagets syfte är att bidra till att ersätta skadorna genom unionen.
The abundant distribution of glossy brochures cannot compensate for this.
Den rikliga distributionen av glättade broschyrer kunde inte kompensera detta.
Should we put up with greater budgetary deficits to compensate for the euro?
Måste vi verkligen godta ännu större budgetunderskott för att kompensera detta?
We can compensate for the emissions from our own air travel voluntarily.
Vi kan frivilligt kompensera för utsläppen från vårt eget flygresande.
Furthermore, they are unlikely to be compensated for 100 % of the damages they have suffered.
Och även att man inte till 100 procent kan gottgöra dem för alla skador de har drabbats av.
What we are asking, however, is that the Commission compensate for the failings of the ESA, if failings it must have.
Men vi är angelägna om att kommissionen skall gottgöra ESA: s brister, om det föreligger några brister.
We are simply asking Europe to compensate for errors in land use planning that have been made in all of our Member States.
Man kräver helt enkelt att Europa skall gottgöra de lokaliseringspolitiska misstag som begåtts i var och en av våra medlemsstater.
to compensate (también: to balance, to even, to even out, to even up)
In the enlarged EU, we need a distribution policy that shows solidarity, in order to reduce disparities and to compensate regions situated far from the large markets.
Vi behöver en solidarisk fördelningspolitik i det utvidgade EU för att utjämna skillnader och för att kompensera regioner som ligger långt från de stora marknaderna.
It would be good to report on precisely the occasions when fewer reporters tend to be present, and for our information services to take appropriate action to compensate for this.
Det vore därför vore vettigt att just rapportera om de tillfällen där färre rapportörer är närvarande, att alltså på sätt och vis utjämna det genom motsvarande åtgärder från vår informationstjänst.
to compensate

2. negocios

to compensate (también: to remunerate)
Will the Commission agree to compensate Mr Howard for his losses?
Kommer kommissionen att samtycka till att ersätta Howard för hans förluster?
It would not make sense to compensate those responsible for the pollution.
Det skulle inte heller vara logiskt att ersätta dem som har gjort sig skyldiga till förorening.
The aims of the proposal are to help compensate the damages, by a contribution of the Community.
Förslagets syfte är att bidra till att ersätta skadorna genom unionen.

Ejemplos de uso para "to compensate" en sueco

Estos enunciados provienen de fuentes externas y pueden ser poco precisos. bab.la no es responsable de su contenido. Más información aquí.

EnglishSo, yes, some progress was made, but not enough to compensate for the omissions.
Ja, det har gjorts några framsteg, men det är otillräckligt jämfört med bristerna.
EnglishTrans-European Networks were intended to compensate for past shortcomings.
De transeuropeiska näten var avsedda att uppväga tidigare tillkortakommanden.
EnglishElectric vehicles compensate for this irregularity through their own special features.
Elfordonen kompenserar denna brist på kontinuitet med sina egna särskilda funktioner.
EnglishEurope's surplus in services is too small to compensate for this.
Kina uppnår detta överskott genom att ha ett konstgjort lågt värde på sin valuta.
EnglishThe public is demanding that the Government compensate them for their losses.
Folket kräver ersättning av regeringen för de förlorade fonderna.
EnglishAnd the mollifying speeches of the Daphne programme do not compensate for the rest.
Och Daphne-programmets lugnande tal kompenserar inte återstoden.
EnglishWell guess what, they look you in the eyes a little too much just to compensate for that myth.
Men vet ni vad, de ser dig i ögonen lite för mycket bara för att väga upp för den myten.
EnglishSince there are no economic incentives, we have to compensate for this.
Eftersom det inte finns någon sådan ekonomisk möjlighet, måste man få till stånd en utjämning.
EnglishNo provision is made either to compensate for the rate of inflation.
Hänsyn tas inte heller till den passiva tillväxten där beloppen bör anpassas till inflationen.
EnglishTo compensate for this, extra security measures have to be put in place at the EU’s external borders.
Det blir därför ännu viktigare med särskilda säkerhetsåtgärder vid EU:s yttre gränser.
EnglishIf we compensate for animal feed exports, we have in the European Union a self-sufficiency rate of 88%.
Om vi kompenserar för foderexport har vi i EU en självförsörjningsgrad på 88 procent.
EnglishThe report therefore emphasises the need to compensate these same producers for their efforts.
I betänkandet betonas därför att dessa producenter måste få ersättning för sina ansträngningar.
EnglishCan rural development measures really compensate for such shortcomings?
Kan vi förlita oss på att de åtgärder som vidtas för jordbrukets utveckling kan rätta till det hela?
EnglishTo compensate for this, they have been given the right to deliver opinions.
Som kompensation har de fått rätten att avge yttranden.
EnglishLet us not forget that, in 1999, 717,000 people came here to compensate for our low birth rate.
Låt oss inte glömma att det under 1999 var 717 000 som kom och jämnade ut våra låga födelsetal.
EnglishThe due date includes five extra days to compensate for shipping .
Det  återlämningsdatum du får inkluderar fem dagars extra lånetid. Det kompenserar för postgången.
EnglishThose funds must be used on a dedicated basis to compensate for the damage caused by transport.
Dessa medel måste utan undantag användas för att finansiera de skador som förorsakas av trafiken.
EnglishIt is in order to compensate for this loss that the EU has concluded fisheries agreements with third states.
Det är därför som jag varmt välkomnar kommissionens nya gemensamma tillvägagångssätt.
EnglishThe savings created by vaccination should be used to compensate for these incidental costs.
Besparingen som görs genom vaccinering borde användas som kompensation för dessa ytterligare kostnader.
EnglishI would also like to add that there is a tax on salaries to compensate for the so-called privilege of VAT exemption.
I Europeiska unionen kommer postmarknaden att avregleras senast i början av 2009.