Cómo se dice "domain" en sueco

EN

"domain" en sueco

volume_up
domain {sustantivo}

EN domain
volume_up
{sustantivo}

1. general

domain (también: area, belt, branch, circuit)
We are not in a domain of science but in a domain of belief.
Vi befinner oss inte på vetenskaplig mark, utan på trons område.
The operators expressed reservations concerning retaining priorities by artistic domain.
Dessa visade sig gälla vidmakthållandet av prioriteringar per konstnärligt område.
A whole series of other valuable proposals in this domain are on the table.
Inom detta område föreligger en hel rad andra värdefulla förslag.
domain (también: ball, realm, sphere, purview)
volume_up
sfär {gén. com.}
I cite that as an example in the public domain, but there are others.
Jag åberopar detta som ett exempel från den allmänna sfären, men det finns andra.
This structural secularity places beliefs where they are needed, in other words in the private domain.
Genom denna strukturella konfessionslöshet förläggs trosuppfattningarna till den sfär där de hör hemma, det vill säga den privata sfären.
It is reasonable to require anyone on the political stage to declare his or her interests, but transparency must stop when it reaches the private domain.
Det är normalt att kräva att en politisk aktör uttalar sig om sina intressen, men öppenheten måste sluta vid hans privata sfär.

2. "land or forest area"

domain
volume_up
domän {gén. com.} ((jord- eller skogs)område)
Add a domain by entering the domain name andclicking Add New Domain.
Lägg till en domän genom att ange domännamnet ochklicka på Lägg till domän.
You may remove a domain from this list by clicking on it andchoosing Delete.
Du kan ta bort en domän från listan genom att klicka på denoch välja Ta bort.
If possible, use an email account under your business domain.
Använd ett e-postkonto med samma domän som företagets webbadress om det går.
domain
volume_up
besittningar {pl} ((jord- eller skogs)område)
Hence any future harmonization of tax policies should encompass all Member States and their dependencies, as well as an immense panoply of tax domains.
En eventuell harmonisering av skattepolitiken bör alltså omfatta alla medlemsstater och alla deras besittningar, liksom ett mycket brett spektrum av skatteområden.
domain
volume_up
jordegendom {gén. com.} ((jord- eller skogs)område)

Sinónimos (inglés) para "domain":

domain

Ejemplos de uso para "domain" en sueco

Estos enunciados provienen de fuentes externas y pueden ser poco precisos. bab.la no es responsable de su contenido. Más información aquí.

EnglishIt starts in a practical manner with works that are already in the public domain.
Det inleds helt praktiskt med de arbeten som redan finns tillgängliga offentligt.
EnglishThe audiovisual media continue to be the exclusive domain of the Member States.
Det audiovisuella området är och förblir medlemsstaternas exklusiva befogenhet.
EnglishThe Commission intends to allocate additional resources to the security domain.
Kommissionen har för avsikt att tilldela säkerhetsområdet ytterligare resurser.
EnglishI am thinking of the domain names, the icon and the American influence on this.
Jag tänker på domännamnen, ikonen och det amerikanska inflytandet över detta.
EnglishThere are several potential causes of unexpected cross-domain URL selection.
Det finns flera tänkbara orsaker till oväntade val av webbadresser på olika domäner.
EnglishHas the putting of the domain names .bytes, .info and .pro into use been delayed?
Har ibruktagandet av de nya domännamnen .bytes, .info och .pro fördröjts?
EnglishJust type your domain name as usual, and it will appear correctly in Webmaster Tools.
Skriv bara domännamnet som vanligt så visas det korrekt i verktyg för webbansvariga.
EnglishHow is North Korea ever supposed to repay the debts it is incurring in this domain?
Hur skall Nordkorea någonsin kunna betala tillbaka sina skulder för dessa?
EnglishCommon mistakes include filtering domain names when directories are expected.
Vanliga misstag kan vara att domännamn filtreras när det egentligen ska vara kataloger.
EnglishEurope is seeking a public domain characterised by transparency and trust.
EU söker en offentlig identitet, som karakteriseras av öppenhet och tillit.
EnglishHas the putting of the domain names. bytes,. info and. pro into use been delayed?
Har ibruktagandet av de nya domännamnen.bytes,.info och.pro fördröjts?
EnglishWhat happens if a document is secret in Brussels but in the public domain in Stockholm?
Vad händer om ett dokument är hemligt i Bryssel, men offentligt i Stockholm?
EnglishAs you know, in principle, the budgetary allocation does not come within my domain.
Som ni vet är det i princip inte på min nivå som man fattar beslut om budgetanvisningar.
EnglishThis report has yet to be published and put out into the public domain.
Denna rapport har ännu inte offentliggjorts och blivit tillgänglig för allmänheten.
EnglishI cite that as an example in the public domain, but there are others.
Jag åberopar detta som ett exempel från den allmänna sfären, men det finns andra.
EnglishIt should cover not only the civilian domain but also aspects of security and defence.
Den skulle avse inte bara det civila området, utan även säkerhets- och försvarsaspekter.
EnglishThis password will also be used for the Control user and Domain user.
Det används även automatiskt för både control-användaren och domänanvändaren.
English* You may see a website domain name in the drop-down menu instep 4.
* Det kan hända att webbplatsens domännamn visas på rullgardinsmenyn i steg 4.
EnglishAll the outcomes and all the contributions should be put into the public domain.
Alla resultat och alla bidrag borde föras till offentlig egendom.
EnglishThe companies operating in the domain of port services must enjoy full equality of treatment.
De företag som verkar inom hamntjänstsektorn måste behandlas fullkomligt lika.