Cómo se dice "to donate" en sueco

EN

"to donate" en sueco

EN to donate
volume_up
[donated|donated] {verbo}

How can you donate the sword to the museum?
Hur kan du ge bort svärdet till ett museum?
If a worker is prepared to donate his blood, there is no reason why his boss, in turn, should not be able to donate a miserable few hours ' pay.
Om en löntagare är beredd att ge sitt blod, är det inte mer än rimligt att arbetsgivaren å sin sida ger några ynka timmars lön.
Perhaps in the second reading the rapporteur could organise outside this Chamber an opportunity for Members to donate blood.
Vid andra behandlingen kanske föredraganden kan anordna ett tillfälle utanför kammaren för ledamöterna att ge blod.
to donate (también: to give, to present)
Why would women donate with so many risks if they do not receive any remuneration?
Varför skulle kvinnor donera äggceller när det är så stora risker om de inte får ersättning?
Vi måste uppmana allmänheten att donera blod.
Zanu-PF has the government resources, and the MDC supporters are too afraid to donate money.
Zanu-PF har de statliga resurserna och MDC-anhängarna är alltför rädda för att donera pengar.
to donate (también: to afford, to bestow, to bring, to give)
To donate to a non-profit organization, simply sign in to your Google Wallet account.
Om du vill skänka pengar till en välgörenhetsorganisation kan du helt enkelt logga in på ditt Google Checkout-konto.
Simply donating money is, moreover, not always the answer.
Att bara skänka pengar är dessutom inte alltid en lösning.
I should like to suggest to other Members that the money they receive for this sitting should be donated to help the victims of the disaster.
Jag skulle vilja föreslå övriga ledamöter att skänka de pengar de får för det här sammanträdet till katastrofens offer.
to donate (también: to throw)

Ejemplos de uso para "to donate" en sueco

Estos enunciados provienen de fuentes externas y pueden ser poco precisos. bab.la no es responsable de su contenido. Más información aquí.

EnglishWe donate quite a lot of money to cooperation with these countries in Latin America.
Vi ger ut ganska mycket pengar på samarbetet med de här länderna i Latinamerika.
EnglishYou donate money to a cause, and you become emotionally involved in that cause.
Om du donerar pengar till ett ändamål, så blir du känslomässigt engagerad i det ändamålet.
EnglishNo more than roughly half of us are prepared to donate organs, however.
Men inte mer än ungefär hälften av oss är beredda att släppa till organ.
EnglishYet we should consider how we are going to deal with people who donate across international borders.
Vi bör dock överväga hur vi skall handskas med människor som gör gränsöverskridande donationer.
EnglishWhen the Americans donate a million dollars somewhere or other, then the whole world gets to know about it.
Om Förenta staterna skänker en miljon US-dollar till något ändamål, då vet hela världen genast om det.
EnglishConsequently, we have proposed that we donate the healthy tested beef to areas that need crisis help.
Därför har vi föreslagit att vi donerar det friska, testade nötköttet till områden som behöver katastrofhjälp.
EnglishI would remind you of the statement made by Mr Barroso at the G8 Summit: we donate EUR 1 billion per year.
Jag vill påminna er om José Manuel Barrosos uttalande på G8-mötet om att vi donerar 1 miljard euro per år.
EnglishI would remind you of the statement made by Mr Barroso at the G8 Summit: we donate EUR 1 billion per year.
Jag vill påminna er om José Manuel Barrosos uttalande på G8-mötet om att vi donerar 1 miljard euro per år.
EnglishThe operational maintenance of the boats we are willing to donate will also bring problems in its train.
Regeringarna i Indonesien och Sri Lanka har själva sagt till FAO att de inte har något behov av sådana åtgärder.
EnglishTwo Greek Cypriot donors have been found and are available to donate their bone marrow to the Turkish patient.
Man har hittat två grekcypriotiska donatorer som är beredda att lämna benmärg till den turkiska patienten.
EnglishWhen we donate a billion euro, I sometimes get the impression that it is the best kept of Europe's state secrets.
Men om vi ger en miljard euro får jag ibland känslan av att detta är Europas mest välbevarade statshemlighet.
EnglishIncreased cooperation would offer guarantees to patients who donate or receive organs outside their own Member State.
Ökat samarbete skulle erbjuda garantier för patienter som donerar eller mottar organ utanför sina egna medlemsstater.
EnglishIn item 5, we decided to call on all Members of the European Parliament to donate a day ’ s pay to the tsunami victims.
Jag anser att parlamentet bör ha modet att fatta ett beslut och ange ett kontonummer, annars måste var och en agera.
EnglishHey, we donate, you'll be on the boards.
EnglishI would now like to ask the same question about Chernobyl, that is, will the money we approve and donate be used this purpose?
Samma sak vill jag alltså fråga om Tjernobyl, det vill säga kommer de finansiella medel vi beviljar och betalar ut att gå till detta ändamål?
EnglishThe Community and the Member States have pledged to donate EUR 600 million in this year alone, and EUR 2.3 billion in the subsequent years up until 2006.
Gemenskapen och medlemsstaterna har lovat 600 miljoner euro bara i år, och 2,3 miljarder euro under de följande åren fram till 2006.
EnglishA properly controlled and regulated system, under which healthy, consenting women, fully counselled and screened, donate their eggs, is both ethical and desirable.
Jag vill också ta upp frågan som nämndes för en stund sedan om vad vi behöver göra när det gäller gränsöverskridande människohandel.
EnglishEurope's taxpayers deserve and demand an environmental return on the cheque for EUR 40 billion which they donate to the agricultural sector every year.
Europas skattebetalare förtjänar och kräver en miljömässig avkastning på den check på 40 miljarder euro som de varje år skickar till jordbrukssektorn.
EnglishI have to say that I was initially shocked when I heard that what the European Union - Baroness Ashton - was going to donate was something in the region of EUR 3 million.
Jag måste säga att jag först blev chockad när jag hörde att det som EU, dvs. Catherine Ashton, skulle bistå med var ungefär tre miljoner euro.
EnglishThe Community and the Member States have pledged to donate EUR 600 million in this year alone, and EUR 2.3 billion in the subsequent years up until 2006.
Som en av de fyra ordförandena i ledningsgruppen för Afghanistans återuppbyggnad kommer EU också i fortsättningen att spela en aktiv roll i återuppbyggandet av landet.