EN to embody
volume_up
[embodied|embodied] {verbo}

in writing. - I have to express my disquiet about the principle embodied in the very notion of presenting this report to plenary.
. - (EN) Jag måste uttrycka min oro för den princip som tillämpas så fort detta betänkande läggs fram i kammaren.

Ejemplos de uso para "to embody" en sueco

Estos enunciados provienen de fuentes externas y pueden ser poco precisos. bab.la no es responsable de su contenido. Más información aquí.

EnglishYou embody Italy's European tradition, which goes back to Alcide de Gasperi.
Ni symboliserar Italiens Europatradition, som kan spåras bakåt till Alcide de Gasperi.
EnglishThey embody Parliament's involvement in a subject area as important as this.
De förkroppsligar parlamentets delaktighet på detta viktiga område.
EnglishMr President, these four amendments embody very sound principles.
Herr ordförande! Dessa tre ändringsförslag innehåller mycket bra principer.
EnglishIn the eyes of the people, the Commission should embody the values of transparency and responsibility.
Kommissionen bör stärka öppenheten och sitt ansvar inför medborgarna.
EnglishThe European Union is a contracting party and is obliged to embody such recommendations in Community law.
Dessa villkor är bindande men avtalsparterna kan anföra klagomål inom en sexmånadersperiod.
EnglishThey embody its potential and its creative development.
De förkroppsligar dess potential och dess kreativa utveckling.
EnglishThese organisations now embody the hope of the continent.
Dessa organisationer förkroppsligar nu kontinentens hopp.
EnglishWho better to embody that truth than Finland?
Och vilket land kan konkretisera denna sanning bättre än Finland?
EnglishEurope must embody a constant striving for simplification.
EU måste stå för en ständig strävan att förenkla.
EnglishHowever, talking about human rights and democracy with our partner countries can never embody conditionality.
Men att tala om mänskliga rättigheter och demokrati med våra partnerländer kan aldrig vara konditionalitet.
EnglishThe Tibetans embody their own culture in inhospitable living conditions, isolated and high up in the mountains.
Tibetanerna lever med sin egen kultur under ogästvänliga levnadsförhållanden, isolerade och högt uppe i bergen.
EnglishMr Barroso gave us this response by calling on the new Finnish Presidency to embody the Europe of results.
José Manuel Barroso gav oss sitt svar genom att uppmana det nya finska ordförandeskapet att utforma ett EU som visar resultat.
EnglishMr Barroso gave us this response by calling on the new Finnish Presidency to embody the Europe of results.
José Manuel Barroso gav oss sitt svar genom att uppmana det nya finska ordförandeskapet att utforma ett EU som visar resultat.
EnglishUnder the terms of the Olympic Charter, sport must embody "a spirit of friendship, solidarity and fair play" .
Enligt formuleringarna i den olympiska stadgan skall idrotten åskådliggöra "en anda av vänskap, solidaritet och fair-play".
EnglishThe European Union is a contracting party and is obliged to embody such recommendations in Community law.
Europeiska unionen är en avtalspart och har skyldighet att ge konkret form för sådana rekommendationer i gemenskapslagstiftningen.
EnglishUnder the terms of the Olympic Charter, sport must embody " a spirit of friendship, solidarity and fair play ".
Enligt formuleringarna i den olympiska stadgan skall idrotten åskådliggöra " en anda av vänskap, solidaritet och fair-play ".
EnglishThe choice of President of the Council is crucial since it is he or she who will embody Europe for two and a half years.
Valet av ordförande för rådet är ytterst viktigt eftersom han eller hon kommer att företräda EU i två och ett halvt år.
EnglishWe must ensure that the European Union both embodies and is seen to embody genuine practical action, unity and accord.
Låt oss se till så att bilden av Europeiska unionen, unionens substans, verkligen utgörs av konkret handling, enighet och samförstånd.
EnglishYou also embody these same principles.
EnglishAnd the teachers: the way you teach these things to the kids is by having the teachers and all the other staff embody it every minute of every day.
Sättet att lära barnen de sakerna är att lärare och övriga personal visar den respekten själva. ~~~ Varje minut, varje dag.