Cómo se dice "to ensure" en sueco

EN

"to ensure" en sueco

EN to ensure
volume_up
[ensured|ensured] {verbo}

1. general

The relevant services will be informed, to ensure interpretation can be received.
De relevanta tjänsteenheterna kommer att informeras för att garantera tolkning.
This will ensure financial security for the vulnerable agriculture sector.
Detta kommer att garantera finansiell säkerhet för den sårbara jordbrukssektorn.
This is essential to ensure safety, particularly in emergencies.
Detta är nödvändigt för att garantera säkerheten, särskilt i nödsituationer.
The basic purpose of these is to ensure diversification of fuel supply.
Grundändamålet med dessa är att trygga en diversifiering av bränsleförsörjningen.
The goal of energy policy is to ensure Europe's supply security and competitiveness.
Energipolitikens mål är att trygga EU:s energiförsörjning och konkurrenskraft.
That is important to ensure food security and avoid price volatility.
Detta är viktigt för att trygga livsmedelsförsörjningen och undvika prisvolatilitet.
to ensure (también: to secure)
In this way we can ensure that there will be no safety risk of any kind.
På detta sätt kan man försäkra sig om att man inte orsakar några som helst säkerhetsrisker.
In this way we can ensure that the programmes will continue to be popular in the future.
På det sättet kan man försäkra sig om att programmen även i framtiden bibehåller sin popularitet.
The Commission is following this debate closely to ensure the transparency of the decision-making process.
Kommissionen följer noggrant debatten för att försäkra sig om insyn i beslutsprocessen.
to ensure
to ensure that supplies reach consumers at reasonable prices.
tillförsäkra konsumenterna tillgång till varor till skäliga priser.
We, as Europeans, are 'working together' to ensure a 'better quality of life' for all the citizens of Europe by 2010.
Som européer ”arbetar vi tillsammans” för att tillförsäkra alla europeiska medborgare ”bättre livskvalitet” år 2010.
However, I urge that sanctions be introduced to ensure that, on its adoption, this directive will be implemented effectively.
Jag yrkar emellertid på att man inför påföljder, för att tillförsäkra att detta direktiv kan genomföras effektivt då det antagits.

2. negocios

to ensure
Will the Commission ensure respect for Article 6 of the TEU?
Kommer kommissionen att tillse att artikel 6 i EU-fördraget respekteras?
Mr Pirker also said that the purpose was to ensure that there are no social abuses of the system.
Pirker sade också att syftet var att tillse att systemet inte missbrukas i samhället.
A Deputy Prime Minister has been appointed to ensure the overall coordination of the process.
En vice premiärminister har utsetts att tillse att hela processen samordnas.

Ejemplos de uso para "to ensure" en sueco

Estos enunciados provienen de fuentes externas y pueden ser poco precisos. bab.la no es responsable de su contenido. Más información aquí.

EnglishWe want to ensure that the results of OLAF investigations will stand up in court.
Vi vill vara säkra på att resultatet av OLAF:s utredningar håller inför domstol.
EnglishWe also have to ensure that, within this new format, this debate is meaningful.
Vi måste också se till att den här debatten blir meningsfull i det nya formatet.
EnglishThe new Members are now ready to ensure adequate security of the Schengen area.
De nya medlemmarna är nu beredda att upprätthålla säkerheten i Schengenområdet.
EnglishIt requires you to bring the other actors together to ensure we have a success.
Det kräver av er att ni kan ena övriga aktörer för att se till att vi kan lyckas.
EnglishWe must ensure that there is no access to databases through bilateral agreements.
Vi måste se till att det inte ges tillgång till databaser via bilaterala avtal.
EnglishWe must also ensure that we guarantee some kind of clarity in terms of financing.
Vi måste även se till att vi får någon form av klarhet i fråga om finansiering.
EnglishWe must ensure that bodies are appointed which can resolve this problem fairly.
Vi måste se till att organ utses som kan lösa detta problem på ett rättvist sätt.
EnglishOur resolve for 2007 should be to ensure that we will never see that occur again.
Vårt löfte för 2007 bör vara att se till att vi aldrig får låta det hända igen.
EnglishIt is the responsibility of everyone to ensure that traffickers do not profit.
Det är var och ens ansvar att se till att människohandlare inte tjänar på detta.
EnglishProgram Board will also work to ensure that the program is attractive to students.
Programrådet skall också verka för att programmet är attraktivt för studenterna.
EnglishI will ensure that the college of Quaestors is aware of what you have mentioned.
Jag kommer att se till att kvestorskollegiet får reda på det ni har tagit upp.
EnglishFirstly, we want to ensure that industrial policy lies at the heart of EU policy.
För det första vill vi se till att industrifrågorna är centrala i EU:s politik.
EnglishThese are the only standards which genuinely ensure access for disabled people.
Detta är de enda normer som verkligen garanterar tillgänglighet för handikappade.
EnglishThe question therefore is not to make more laws, but to ensure they are observed.
Det handlar därför inte om att stifta fler lagar utan om att se till att de följs.
EnglishWe therefore need to ensure they are regulated in an effective and balanced way.
Vi måste därför se till att de regleras på ett effektivt och balanserat sätt.
EnglishInstead we should make every effort to ensure that the process is a peaceful one.
I stället bör vi göra allt vi kan för att se till att det blir en fredlig process.
EnglishWhat can be done to ensure that the European Council will also be guided by it?
Vad kan göras för att se till att också Europeiska rådet vägleds av den andan?
EnglishI would, however, like to ensure that my voting intentions are not misinterpreted.
Jag skulle emellertid vilja försäkra mig om att mitt röstande inte missförstås.
EnglishIt is therefore in our own interests to ensure that our neighbours can open up.
Det ligger därför i vårt eget intresse att se till att våra grannar kan öppna sig.
EnglishWe need to ensure that the rights of such people can be carried across borders.
Vi måste se till att sådana människors rättigheter kan tas med över gränserna.