Cómo se dice "fight hard" en sueco

EN

"fight hard" en sueco

Mira frases de ejemplo para usos de "fight hard" en distintos contextos.

Ejemplos de uso para "fight hard" en sueco

Estos enunciados provienen de fuentes externas y pueden ser poco precisos. bab.la no es responsable de su contenido. Más información aquí.

EnglishIn my opinion we as a Parliament must fight hard for the rights of the citizens.
Jag har den uppfattningen att vi som parlament måste kämpa för medborgarnas rättigheter.
EnglishAnyone who wants a fair world must fight hard to combat counterfeiting.
Den som vill ha en rättvis värld måste bekämpa varumärkesförfalskning med kraft.
EnglishOur negotiators must fight hard for a fair and just framework as well as a free market.
Våra förhandlare måste kämpa hårt för en rättvis och riktig ram, liksom för en fri marknad.
EnglishI sincerely hope that we fight hard and that we can fulfil what we have adopted here today.
Jag hoppas verkligen att vi kämpar hårt och att vi kan förverkliga det som vi har antagit här i dag.
EnglishDo you agree to fight hard to oppose this position taken by the less generous Member States?
Går ni med på att kämpa hårt mot denna ståndpunkt som de mindre generösa medlemsstaterna har intagit?
EnglishWe had to fight a long, hard battle with the Commission and the Council.
Vi har fått kämpa länge mot kommissionen och rådet.
EnglishOthers, on the other hand, are of the opinion that this fight cannot be fought hard enough.
Andra anser just att kampen inte kan föras hårt nog.
EnglishI assure you that together we will have to fight extremely hard to force the Member States to do so.
Jag kan säga redan nu att vi tillsammans kommer att få kämpa mycket hårt för att tvinga dem att göra det.
EnglishDo you agree to fight hard to oppose this position taken by the less generous Member States?
Och om dessa nedskärningar ändå genomförs, kommer ni ändå att arbeta för kravet på att finansieringen skall fördubblas?
EnglishIt is still a hard fight to obtain greater transparency and supervision where the EIB is concerned.
Det pågår fortfarande en hård kamp för en ökad öppenhet och kontroll när det gäller Europeiska investeringsbanken.
EnglishThat is also the reason why we must fight hard at European level to defend the interests of small businesses.
Det är då också anledningen till att vi på europeisk nivå aktivt måste verka för små och medelstora företag.
EnglishWhy such a hard fight, why such tough arguing?
Varför är striden så hård och argumentationen så tuff?
EnglishMy group thinks it is a pity that we always have to fight so hard to say what we want to say about China.
Jag kan berätta för er att min grupp tycker att det är synd att vi alltid måste slåss så för att säga något om Kina.
EnglishMy colleagues and I have had to fight extremely hard with the Council in order to take a step forwards on that point.
Min kollega och jag har varit tvungna att kämpa mycket hårt med rådet för att göra framsteg på denna punkt.
EnglishTheir hard fight led to the peace process and the government which emerged promised to promote certain reforms.
Deras hårda kamp ledde fram till en fredsprocess och regeringen som tillsattes lovade att genomföra vissa reformer.
EnglishIt is therefore clear that we need to fight hard to repeal this regulation and the EU's anti-refugee policy in general.
Det står därför klart att vi måste bekämpa denna förordning, och EU:s flyktingfientliga politik i allmänhet.
EnglishOver the last three years we had Kosovo, where we really had to fight hard to end up with any money at all.
Under de senaste tre åren gällde detta Kosovo, där man verkligen måste kämpa ordentligt för att äntligen få några pengar.
EnglishAll in all we take these threats to the Community very seriously and will continue working hard to fight them.
Allt sammantaget ser vi mycket allvarligt på dessa hot mot gemenskapen och vi kommer att fortsätta att bekämpa dem hårt.
EnglishThis is just prolonging the agony for these manufacturers who fight hard to adjust to the reality of the global economy.
Detta förlänger bara plågan för tillverkarna, som kämpar hårt för att anpassa sig till verkligheten i den globala ekonomin.
EnglishWithout Parliament's hard fight for more transparency, and without the codecision procedure, no such commendable result would have been achieved.
Utan parlamentets hårda kamp för mer öppenhet, och utan medbeslutandeförfarandet, hade man inte nått ett så gott resultat.

Aprende otras palabras

English
  • fight hard

En el diccionario francés-español podrás encontrar más traducciones.