Cómo se dice "fight to defend" en sueco

EN

"fight to defend" en sueco

Mira frases de ejemplo para usos de "fight to defend" en distintos contextos.

Traducciones similares para fight to defend en sueco

fight sustantivo
to fight verbo
to preposición
Swedish
to partícula
to defend verbo

Ejemplos de uso para "fight to defend" en sueco

Estos enunciados provienen de fuentes externas y pueden ser poco precisos. bab.la no es responsable de su contenido. Más información aquí.

EnglishWe must continue to fight to defend and extend the values of European civilisation.
Vi måste fortsätta att kämpa för att värna om och sprida den europeiska civilisationens värderingar.
EnglishI always regard him as a great ally in the fight to defend fundamental rights.
Jag betraktar honom som en stor bundsförvant i kampen för att försvara de grundläggande rättigheterna.
EnglishThe Commission deserves all credit for its fight to defend privacy in the negotiations with the United States concerning the air passenger lists.
Kommissionen skall ha all heder för sin kamp när det gäller försvaret av integriteten i förhandlingarna med USA om flygpassagerarlistorna.
EnglishMany of our problems arise from our reluctance to put up a united fight to defend ourselves against the evil; however, we are late to surrender.
Många av våra problem beror på vår ovillighet att sätta upp en enad front för att kunna försvara oss mot ondskan. Men det är för sent att ge upp.
EnglishI believe it is right that every political person should stand up for his or her own convictions and fight to defend the ideas of others for the sake of the common good.
Jag tycker att det är rätt att alla politiker står för sina egna övertygelser och kämpar för att försvara andras åsikter för det allmänna bästa.
EnglishWe support the fight by immigrants for equal employment and social rights, the fight to defend and extend workers' rights throughout the European Union.
Vi stöder invandrarnas kamp för lika sysselsättning och sociala rättigheter, en kamp för att försvara och utvidga arbetstagares rättigheter i hela Europeiska unionen.
EnglishI believe it is right that every political person should stand up for his or her own convictions and fight to defend the ideas of others for the sake of the common good.
Vi uppmanar parlamentet att hur som helst ge alla utskott särskilda gemensamma regler, så att alla framtida utfrågningar kommer att gå till på samma sätt.
EnglishThey must strengthen their fight to defend and extend their achievements, to demolish the structure being built by the exploiters and to finally change society.
Det måste stärka sin kamp för att försvara och utvidga det de har uppnått, för att störta den struktur som byggs upp av utsugarna och till slut förändra samhället.
EnglishThat is why we must fight to defend this policy, to defend its budget, to convince the Member States that regional policy is not a luxury but a necessity.
Vi måste därför slåss för att försvara denna politik och dess budget och för att övertyga medlemsstaterna om att regionalpolitik inte är en lyxvara utan en nödvändighet.
EnglishThey must step up their fight to defend and broaden their rights and demolish the structure being constructed by the exploiters in order to finally change society.
De måste intensifiera sin kamp för att försvara och utöka sina rättigheter och förstöra den struktur som konstrueras av utsugarna för att till slut kunna ändra samhället.

Aprende otras palabras

English
  • fight to defend

Además bab.la te proporciona el diccionario francés-español para más traducciones.