Cómo se dice "fighting against" en sueco

EN

"fighting against" en sueco

Mira frases de ejemplo para usos de "fighting against" en distintos contextos.

Traducciones similares para fighting against en sueco

fighting adjetivo
to fight verbo
fight sustantivo
against preposición

Ejemplos de uso para "fighting against" en sueco

Estos enunciados provienen de fuentes externas y pueden ser poco precisos. bab.la no es responsable de su contenido. Más información aquí.

EnglishMy friend Red Maxwell has spent the last 10 years fighting against juvenile diabetes.
Min vän Red Maxwell har ägnat de 10 senaste åren åt att bekämpa barndiabetes.
EnglishFor fighting against fascism, Altiero Spinelli endured many years in Mussolini’s jails.
I kampen mot fascismen uthärdade Altiero Spinelli många år i Mussolinis fängelser.
EnglishFor fighting against fascism, Altiero Spinelli endured many years in Mussolini’ s jails.
I kampen mot fascismen uthärdade Altiero Spinelli många år i Mussolinis fängelser.
EnglishWhat are its priorities beyond fighting relentlessly against terrorism?
Vad är det som Europa prioriterar förutom den icke militära kampen mot terrorismen?
EnglishI believe that they are fighting against morality, fellow human beings and humanity itself.
Jag anser att de för sin kamp mot moralen, medmänniskorna och mänskligheten själv.
EnglishWe have to go on fighting against that by raising it in every dialogue.
Vi måste fortsätta att bekämpa detta genom att påtala det vid varje dialog.
EnglishThe European Commission, however, is currently fighting against this protective instrument.
Europeiska kommissionen kämpar emellertid just nu mot detta skyddsverktyg.
EnglishFighting violence against women must be priority number one in government policy for women.
Bekämpandet av våld mot kvinnor måste ges högsta prioritet i regeringens kvinnopolitik.
EnglishThey are a people fighting against third party interests for their dignity and survival.
De är ett folk som kämpar mot en tredje parts intressen, för sin värdighet och överlevnad.
EnglishFighting against trafficking in human beings is essential but it is better to prevent this.
Att bekämpa människohandeln är nödvändigt, men att förebygga den är ännu mer att föredra.
EnglishThis is in the Treaties but the socialists have been fighting against this right for five years.
Detta står i fördragen men socialdemokraterna har motarbetat denna rätt under fem år.
EnglishWhat will now happen is that we have two Community instruments fighting against each other.
Vad som nu kommer att hända är att vi har två gemenskapsinstrument som står emot varandra.
EnglishThe Daphne programme provides an important tool in fighting against violence.
Daphneprogrammet utgör ett viktigt redskap i kampen mot våld.
EnglishWe could no longer be fighting against the American legislation on international trade.
Vi skulle inte längre kunna strida mot den amerikanska lagstiftningen om internationell handel.
EnglishIt was not us who created the forces we are now fighting against.
Det var andra som hjälpte fram dessa, som i dag givetvis bör bekämpas.
EnglishWe have to stand firm in fighting against this scourge, in collaboration with the Member States.
Vi måste tillsammans med medlemsstaterna inta en fast ståndpunkt i kampen mot detta gissel.
EnglishIt can sometimes feel hopeless fighting against the death penalty when the world is the way it is.
Det kan ibland kännas tröstlöst att kämpa mot dödsstraffet när världen ser ut som den gör.
EnglishWe express our support for the peoples who are fighting against the New Order for their rights.
Vi vill framföra vårt stöd till de folk som kämpar mot den nya ordningen för sina rättigheter.
EnglishFighting against terrorism cannot mean fighting against democracy.
En kamp mot terrorismen får inte innebära en kamp mot demokratin.
EnglishShe escaped from the Vilna Ghetto and then worked with the partisans fighting against the Nazis.
Hon flydde från gettot i Vilnius och arbetade sedan med partisanerna som bekämpade nazisterna.

Aprende otras palabras

English
  • fighting against

Más traducciones en el diccionario español-portugués de bab.la.